Flere søkemuligheter

SEOPP Bergen

Publisert av: Iselin Ekman/NAL Sist oppdatert 08.05.2018

Energioppgradering av enebolig fra 70-tallet i Bergen som en del av forskningsprosjektet SEOPP – systematisk energiOPPgradering av småhus fra 1960-1990

Korte fakta

  • Arkitekt: RATIO Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2013 - 2016
  • Arealforbruk: 218 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 5 beboere.
  • Miljøambisjon: Energimerke: C (Oransje)

Prosjektbeskrivelse

70-tallshuset på Hjellestad ved Bergen er ett av to hus som ble energioppgradert som del av forskningsprosjektet SEOPP - systematisk energioppgradering av småhus. Målet med energioppgraderingen i SEOPP var i utgangspunktet å rehabilitere eksisterende bolig så ambisiøst som mulig. Å oppnå et nivå som utløste støtte fra Enova var et viktig mål og utslagsgivende for det endelige resultatet. Prosjektet nådde Enovas støttenivå 2, som omtrent tilsvarer energikravene i TEK10 for nye småhus gjeldende fra 1.1.2017. Det var boligeier som til sist valgte ambisjonsnivået etter råd fra prosjektteamet i SEOPP. Boligeier måtte prioritere mellom energioppgradering av klimaskall og øvrige innvendige ombyggingsarbeider som nytt kjøkken, bad etc. Budsjettrammen satt begrensninger for hvilke tiltak og løsninger som kunne gjennomføres. På Hjellestad var omfattende rehabilitering både innvendig og utvendig ønsket.

I SEOPP var byggmester og arkitekt valgt og budsjettet var fastsatt. Prosjektets ambisjon var, utover å spare energi, å oppnå en merverdi i form av nye bokvaliteter. I SEOPP ble det primært vist eksempel på helhetlig oppgradering ved blant annet å etterisolere yttervegger, tak og gulv, tette og installere balansert ventilasjon for å oppnå god bokomfort. I tillegg ble det jobbet med å øke andelen dagslys, åpne romløsningen horisontalt og vertikalt, samt gjøre endringer i planløsning for å få plass til et ekstra soverom.

Boligeier hadde et ønske om å totalrenovere huset til et moderne stilrent hus med god komfort.
Familien kjøpt huset i et område som de ønsker bli boende i på lenger sikt. Alternativet med å rive boligen og bygge nytt, var ikke tillatt. Boligen er et vanlig typehus fra 1975 i et etablert boområde.
Huset ligger i skrått terreng og har en hovedetasje og en sokkeletasje. Boligen har flott utsikt. Boligeier hadde et ønske om å øke oppholdsarealene på hovedetasjen og få ekstra soverom og gjestemuligheter i sokkeletasjen.

Det var ikke behov for å utvide boligen, da eksisterende størrelse var god. Dessuten hadde boligen gjennomgått en utvidelse med nytt inngangsparti på 80-tallet. Konseptet for oppgraderingen gikk derfor ut på å omfordele soverom og oppholdsrom, se på vertikal åpenhet mellom etasjene og tilrettelegge for mer dagslys med overlys. Dog ble eksisterende lufteveranda inntrukket mot vest inkorporert innenfor ny klimavegg.

På hovedplanet ble det besluttet å beholde ett stort soverom og bygge et nytt bad. Resten av etasjen er en stor åpen etasje med kjøkken og stue/ oppholdsrom med utsikt i tre himmelretninger. I sokkeletasjen ligger tre soverom/ gjesterom. Et sentralt vertikalt «kutt» med overlys og ny trapp åpner opp mellom etasjene og bringer dagslys fra tak til kjellergulv. Dette grepet skaper en bedre romkvalitet der det før var "kjellerfølelse".

Fra stuen er det stort glassfelt som består av to doble skyvedører med glassrekkverk foran. På varme sommerdager kan skyvedørene åpnes og hele stua blir som et uterom. Herfra er det god kontakt med hagen og en vakker utsikt.

Prosess

SEOPP-husene ble valgt etter en omfattende prosess hvor flere enn 500 boligeiere hadde meldt interesse for deltakelse. Prosjektteamet for oppgraderingene besto av boligeier, arkitekt, byggmester og energirådgiver. Boligeier var et ektepar med tre små barn, arkitekt var RATIO Arkitekter, byggmester var et lokalt Mesterhusfirma fra Oslo støttet av teknisk sjef fra Mesterhus (SEOPP prosjekteier). Energirådgiver bestod av sentrale fagpersoner fra SINTEF Byggforsk (SEOPP prosjektledelse) og SEOPP-partner Bolig Enøk. Flere store industripartnere var med som partnere og leverandører i SEOPP.

Alle SEOPP-partnerne deltok i konseptutviklingen. Denne foregikk gjennom workshops hvor leverandørene bidro med løsninger for tetting, isolering, ventilasjon, innsetting av vinduer og dører, samt utførte statikkberegninger.

Arkitekt var ansvarlig søker og prosjekterende i byggesaken.

Økonomi og finansiering

Byggekostnad: 2 610 000 NOK
Prosjektkostnad: 3 790 000 NOK
Mottatt støtte Enova: 148 000 NOK

Boligeier hadde faste budsjettrammer for oppgraderingsprosjektet.

Budsjettet på Hjellestad var 3,3 MNOK inklusive mva. Totalrehabilitering både innvendig og utvendig var ønsket. Budsjettet var stort nok for en omfattende oppgradering, allikevel var det nødvendig å foreta prioriteringer underveis for å holde budsjettet. Erfaringstall ble i utgangspunktet lagt til grunn, men det oppstår uforutsette forhold ved rehabilitering, som gjør at budsjett må justeres.

Den endelige kostnaden ble 3,8 MNOK. I hovedetasjen ble både kjøkken og bad flyttet etter ønske om revidert planløsning. Dette fikk konsekvenser for øvrige rominndeling, men kalkulert i budsjett. Det var ikke planlagt å gjøre noe med kjellergulvet, men det ble endret for å få samme nivå på gulvene i kjeller. Avretting av kjellergulvet var et av tilleggsarbeidene som ble avtalt underveis i byggefasen.

Andre tillegg handlet i stor grad om høyere kvalitet på materialer enn først kalkulert, som oppgradering av standard på gulv, trapper og kjøkken. Andre årsaker til merkostnader utover prosjekttilbudet, var varme i gulv og styringssystem, styring av takvindu, oppgraderinger av rørleggerarbeider og leveranser fra elektriker.

Kostnader som direkte følge av energioppgradering er knyttet til klimaskjerm i gulv, tak og yttervegger, i tillegg til installasjon av balansert ventilasjonsanlegg. Størrelse på boligen gir mye ytterveggsareal. På Hjellestad er disse to postene beregnet til ca 1,3 MNOK.

Deler av kostnadene ble dekket av forskningsprosjektet SEOPP. Dette gjaldt deler av arkitekthonoraret, støtte til byggmestertimer og rabatter på byggematerialer fra industripartnerne i prosjektet. Støtte fra Enova dekket 148 000 NOK av de endelige kostnadene.

Erfaringer

Et solid gjennomarbeidet prosjekt fra prosjektering (stor samlet fagkompetanse) til kvalitetsmessig gode gjennomførte byggearbeider. Energimål ble oppnådd.

Måling faktisk energiforbruk ikke tilgjengelig pr i dag, men tilbakemeldinger fra byggherre om at det er blitt et bra hus å leve i med godt inneklima. Huseiere er svært fornøyd med kvaliteten på og resultatet av oppgraderingen.

Energi

Aktive energitiltak: Luft til luft varmepumpe og lukket vedovn
Passive tiltak: Økte vindusflater mot vest. Det er arbeidet mye med dagslys som både et trivselstiltak og som et miljøtiltak for å spare på elektrisk belysning.

Yttervegg tre etterisolert med GLAVA Proff 35 + 145mm utforing med GLAVA Proff 35 Plussplate og GLAVA plusstender, Isola Tyvek vindsperre, U-verdi =0,17/ 0,14
Kjellervegg over terreng: etterisolert med 145mm utforing med GLAVA Proff 35 Plussplate og GLAVA plusstender + 70mm påforing innvendig med GLAVA Proff 35, Isola Tyvek vindsperre, U-verdi= 0,17
Kjellervegg under terreng: 50mm eksisterende påforing innvendig kontrollert og forbedret ved behov
Gulv på grunn eksisterende kjeller: avretting og varmefolie, U-verdi =0,34
Gulv på grunn bjelkelag, tilbygg, delvis skiftet og fornyet isolasjon 150-200mm fra overside av bjelkelag, U-verdi =0,2
Yttertak 350-400 mm trefiberisolasjon innblåst på kaldt loft, nytt tak med Isola Tyvek D-Pro, undertak og kontinuerlig vindsperre, ny dampsperre i ny gipshimling innv, U-verdi 0,12
Takvinduer VELUX GGU takvinduer, U-verdi =1,1
Vinduer, trelags glass, U-verdi 0,82/ 0,83 inkl. dør og takvindu
Normalisert kuldebro 0,06
Lekkasjetall 2,0

Konstruksjon og materialbruk

SEOPP-prosjektet hadde primært energioppgradering i fokus og det ble ikke laget regnskap på materialsiden. Materialer ble primært valgt ut fra en helhetlig tanke om at gode materialer gir gode hus å bo i. Da dette var et rehabiliteringsprosjekt, ble det lagt vekt på å bevare de byggematerialene som var intakte. Eksisterende isolasjon på 100mm måtte skiftes ut.

I prosjektet er det lagt vekt på utstrakt bruk av tre og trefiberisolasjon.

Areal og transport

Boligens beliggenhet på Hjellestad ved Bergen har bussforbindelse til Bergen sentrum og har også nærhet til Flesland. Boligen har egen garasje og sykkeloppstillingsplass

Universell utforming

I oppgraderingen av eneboligen er det vist hvordan boligen er og kan tilpasses universell utforming. Hovedetasjen har eget stort soverom med eget nytt bad med HC-størrelse for livsløpsstandard i 1. etasje. Dagens adkomst har to trinn. Det er vist på egen tegning hvordan utvendig rampe kan plasseres for fremtidig trinnfri adkomst.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 218 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 5 beboere.
Bruttoareal (BTA): 254 m²
Bruksareal (BRA): 218 m²
Oppvarmet bruksareal: 218 m²
Antall beboere/brukere: 5

ENERGI

Energimerke: C (Oransje)
Energiforbruk: Netto energibehov: 125 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Varmepumpe luft-luft, Lukket vedovn o.l.
Beregnet netto energibehov: 125 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 58,1 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 29,8 kWh/m²/år
Pumper: 7,3 kWh/m²/år
Belysning: 11,4 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 17,5 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 133,4 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,12 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,31 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,19 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,83 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,06 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 2 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,2 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 80 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 3030000 NOK
Prosjektstøtte Enova: 145000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Grindhaugvegen 65, 5259 Hjellestad
Prosjektperiode: 2013 - 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Småhus

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Privat
Arkitekt: RATIO Arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): SINTEF
Miljørådgiver: SINTEF
Spesialrådgiver energi: Bolig Enøk AS
Universell utforming: RATIO Arkitekter AS
Rådgivere: Hunton AS (RIB) | Flexit AS (RIV) | SINTEF (RIBfy) | Ratio Arkitekter AS (RIBr) | Mesterhus (prosjekteier) Elisabeth Bjaanes
Hovedentreprenør: Torsbygg AS
Viktige miljøprodukter: Glava, Isola, Nor-dan, Velux, Flexit, Byggma group,
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus (2017) Forfattere: Anne G. Lien, Kristian Skeie, Elisabeth Bjaanes, Karin Hagen, Yngve Kvalø, ISBN 978-82-5361539-4, gratis fra www.sintefbok.no

KILDER

Prosjektbeskrivelse: Karin Hagen, RATIO arkitekter AS

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.