Etiske regler

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 11.09.2018
Vedtatt av NALs Representantskap 15.01.2005

FORORD
Reglene er utformet med sikte på å ivareta situasjoner arkitekten i sitt yrkesliv vil stå overfor, i forhold til oppdragsgivere, arbeidsgivere eller ansatte, arkitektkolleger og samfunnet for øvrig. Man skal sørge for at de avtaler, partnerskap eller ansettelsesforhold man går inn i er av en slik karakter at man kan følge sin faglige overbevisning og de kollegiale hensyn som reglene forutsetter.

Ved ansettelse eller oppdrag i utlandet, plikter man også å rette seg etter de arkitektetiske regler som gjelder i vedkommende land.

Det er ønskelig at de kollegiale forpliktelser etter disse regler ikke bare ivaretas overfor andre medlemmer av NAL, men også overfor andre arkitekter og øvrige samarbeidspartnere.

Behandling av saker vedrørende mulig brudd på NALs etiske regler ivaretas av NALs komite for Etikk og Tvister i henhold til NALs lover kap. 5 og kap. 7.07.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1. Generelt

2. Arkitektens samfunnsansvar

3  Forholdet til oppdragsgiver

4. Forholdet mellom arkitekter

5. Forholdet til omverdenen

6. Opphavsrett

7. Overtredelse av reglene

 
GENERELT
1.1 Siktemålet med NALs Etiske regler er å opprettholde en god yrkesetikk blant forbundets medlemmer. Reglene gjelder for alle medlemmer av NAL, uansett yrkesmessig situasjon. Det enkelte medlem plikter å kjenne dette regelverk og å etterleve det i hele sin medlemsperiode.

1.2 Som medlemmer av NAL skal arkitekter hevde respekten for sitt fag og for arkitektstanden som helhet ved å stille seg høye etiske mål i utøvelsen av sitt yrke, og er forpliktet til å følge disse etiske regler.

1.3 Medlemskap i NAL skal kunne oppfattes som en garanti for at arkitekten har en fullverdig  yrkesutdanning og er inneforstått med det store ansvar som følger av yrkesutøvelsen. Det er derfor medlemmets plikt å sørge for at man  holder sine faglige kunnskaper og ferdigheter  oppdatert. En arkitekt skal ikke gi uttrykk for å inneha  annen  kompetanse enn den man faktisk besitter.

1.4 Arkitekter skal sette sine faglige kunnskaper og erfaringer inn på å løse sine oppgaver på en faglig fullverdig og profesjonell måte.

 
ARKITEKTENS SAMFUNNSANSVAR
2.1 Arkitekter har et viktig ansvar  i samfunnsbyggingen. Bygninger, anlegg og omgivelsers form, funksjon og innbyrdes sammenheng er av avgjørende betydning for menneskers trivsel og livsmiljø.

2.2 Arkitekter skal ivareta  miljømessig bærekraft i  sin yrkesutøvelse. - Fornuftig materialbruk, energiforbruk og avfallsreduksjon er sentrale tema.

2.3 Arkitekter skal være seg bevisst  vår kultur- og bygningsarv  og forvalte, respektere  og videreføre disse verdier på en forsvarlig måte. Samtidig   har arkitekten ansvar for å skape nye kvaliteter av verdi  for ettertiden.

2.4 Arkitektens arbeider har direkte påvirkning på menneskers sikkerhet, helse og opplevelser. Arkitekten skal derfor  etterstrebe løsninger som gir vakre og velfungerende omgivelser, tilrettelagt for alle.

 

FORHOLDET TIL OPPDRAGSGIVER
3.1 Arkitekten skal være oppdragsgivers profesjonelle rådgiver, og  tjene dennes interesser så langt disse ikke kommer i konflikt med de etiske regler. Dersom arkitekten kommer i en situasjon der man ikke lenger kan ivareta disse interesser fullt ut, plikter arkitekten å opplyse om dette.

3.2 Arkitekten skal i sitt arbeide ta tilbørlig hensyn til oppdragets økonomiske og fremdriftsmessige rammer , og avpasse arbeidets   omfang   etter dette.

3.3 Arkitekten plikter som profesjonell yrkesutøver å  sørge for klare avtaler mellom partene. Om mulig, skal avtaler være skriftlige.

3.3.1 Privatpraktiserende medlemmer eller andre medlemmer som utfører oppdrag som kan medføre mulighet for erstatningsansvar plikter å være dekket av en tilfredsstillende ansvarsforsikring.

3.4 Arkitekten skal ikke motta honorar eller annen godtgjørelse for sine tjenester fra andre enn den aktuelle oppdragsgiver, med mindre annet er avtalt.

3.5 Arkitekten skal beregne seg et honorar som  står i rimelig forhold til  oppdragets omfang.

3.6 Arkitekter skal behandle de opplysninger man mottar fra sine oppdragsgivere med fortrolighet, med mindre annet er avtalt.

 

FORHOLDET MELLOM ARKITEKTER
4.1 Arkitekter skal alltid opptre kollegialt.

4.1.1 De kollegiale hensyn skal ikke være til hinder for å fremme faglig kritikk med en saklig form og innhold.

4.1.2 Arkitekter kan ikke gi uttalelser om  kolleger eller deres arbeider som er usaklige, misvisende, fornærmende eller i egen vinnings hensikt.

4.2 Arkitekter skal ikke uoppfordret forsøke å komme i posisjon for et konkret oppdrag  som en kollega allerede har inngått avtale om, dersom dette ikke kan begrunnes  i  samfunnsmessige eller andre forhold,  uavhengig av arkitektens egeninteresse.  

4.3 Arkitekter som får spørsmål eller tilbud om å avløse eller etterfølge en kollega, fullføre eller bearbeide en kollegas verk,  skal straks varsle denne skriftlig. Det samme gjelder når man utarbeider alternativer til en kollegas løsninger. Dette for at kollegaen   skal få reell mulighet til å forsvare sine faglige eller forretningsmessige interesser  samt å  ivareta sine ansvarsmessige forpliktelser.

4.3.1 Varsling skal skje før arkitekten inngår avtale om oppdraget eller starter sitt arbeide. Det er arkitekten selv som skal varsle, det er ikke tilstrekkelig å basere seg på evt. forsikringer fra oppdragsgiver om at forholdet er ivaretatt.

4.3.2 Den varslede kollega plikter  å svare på varselet uten ugrunnet opphold.   

4.4 Arkitekter skal ikke avløse eller etterfølge en kollega før man har forsikret seg om at de ansvars- og kontraktsmessige forhold i saken er avsluttet eller behørig ivaretatt. Dersom den tidligere arkitekt har en uoppgjort tvist med oppdragsgiver, bør kollegaen bidra konstruktivt til å løse denne før arbeide med oppdraget begynner.  

4.5 I alle former for konkurranser der en arkitekt blir innbudt til å delta, skal man forsikre seg om at betingelsene sikrer en faglig forsvarlig bedømmelse og en rettferdig avgjørelse. Man må gjerne arbeide for å endre de tilbudte betingelser, men etter konkurransens oppstart er det arkitektens plikt å rette seg etter de avtalte betingelser og å respektere juryens avgjørelse.

4.5.1En arkitekt som etter avsluttet konkurranse tilbys å utføre et oppdrag som har direkte sammenheng med konkurransen, uten selv å ha blitt innstilt av juryen, plikter å underrette konkurransens vinner om dette.

4.5.2 En arkitekt som representerer oppdragsgiversiden i en konkurranse, har plikt til å arbeide for at konkurransens betingelser legger til rette for like forhold , og en forsvarlig premiering/honorering.

4.5.3 Hvis en arkitekt er usikker på hvordan konkurranse-betingelsene forholder seg til NALs konkurranseregler, skal man innhente forbundets oppfatning.

4.6 Arkitekten som arbeidsgiver skal så langt det er mulig inspirere og legge til rette for ansattes faglige utvikling.

4.7
Ansatte arkitekter skal ivareta sin arbeidsgivers interesser, og må ikke la egne interesser gå ut over ansettelsesforholdets forpliktelser.

 
FORHOLDET TIL OMVERDENEN
5.1 Arkitekter skal hevde seg i sitt yrke først og fremst ved kvaliteten av eget arbeide.

5.1.1 Arkitekten skal være saklig i sin markedsføring av egen virksomhet og egne kvalifikasjoner. Den informasjon som gis må ikke inneholde opplysninger som kan gi et feilaktig bilde av arkitektens forutsetninger for å yte profesjonelle tjenester i en bestemt sak.

5.1.2 Den informasjon som gis må  ikke inneholde noe som er uriktig, villedende eller illojalt overfor kolleger eller  arkitektenes organisasjoner. Man skal medvirke til å fremme objektiv informasjon om yrket på en slik måte at det kommer arkitektstanden til gode.

5.2 Arkitekten skal være  en uavhengig, faglig rådgiver.   Arkitekten kan derfor ikke inngå i noe interessefelleskap med 3.part som kan påvirke habiliteten i forhold til sin oppdragsgiver.

5.2.1 Dersom arkitekten allerede står i et forhold som kan påvirke ens uavhengige stilling, skal oppdragsgiver informeres om dette før oppdraget avtalefestes.

5.3 Arkitekter skal ikke utnytte sitt oppdrag eller sin stilling til å skaffe seg fordeler eller godtgjørelser fra entreprenør, leverandør eller andre som oppdragsgiver kan kjøpe tjenester fra.

5.4 Arkitekter i offentlig stilling skal ikke misbruke denne til å skaffe seg selv eller familie/venner/nære bekjente oppdrag, eller til å oppnå fordeler ved å formidle oppdrag til andre.

5.4.1 Offentlig ansatte arkitekter kan ikke drive egen arkitektpraksis innenfor et område de selv vil komme i berøring med som myndighetsutøver.

5.5 Arkitekter kan ikke medvirke i reklame for varer og tjenester som de faglig sett skal ha et objektivt forhold til, på en måte som svekker deres stilling som uavhengig rådgiver.

5.5.1 Kravet til objektivitet i forhold til produkter hindrer ikke offentliggjørelse av faglig ansvarlige utredninger og meldinger om undersøkelser og erfaringer.

5.6 Arkitekter skal ikke gi provisjoner, gaver eller andre ytelser til noen som har innstillende eller besluttende  myndighet ved oppdragstildeling eller saksavgjørelser. Arkitekter kan heller ikke motta slike ytelser fra noen som ønsker å påvirke arkitekten når denne selv har innstillende eller avgjørende myndighet.

5.7 Arkitekter som kan ta eller påvirke beslutninger i arkitektkonkurranser eller ved kjøp av arkitektjenester eller ansettelse av kolleger, skal avstå fra personlige hensyn  og alltid legge faglige og saklige hensyn til grunn for sine vurderinger.   

 
OPPHAVSRETT
6.1 Arkitekter plikter å gjøre seg kjent med de gjeldende opphavsrettslige regler for arkitektarbeide slik det fremgår av norsk lov og internasjonale konvensjoner.

6.2 For å ivareta sin opphavsrett skal arkitekten påse at det materiale han har utarbeidet er tydelig merket med korrekt navngivelse. Navngivelse er også viktig for å vise at man vedstår seg sitt arbeide og påtar seg ansvar for det.

6.3 Arkitekter har rett til å bli navngitt når deres arbeider blir offentliggjort, i henhold til bestemmelsene i Lov om opphavsrett til åndsverk. Blir ikke dette respektert, bør arkitekten selv påklage forholdet.   

6.4 Arkitekter skal respektere andres opphavsrett

6.4.1 En arkitekt som bearbeider eller viderefører en kollegas verk, plikter å sørge for at også den opprinnelige arkitekt  navngis når det nye verk presenteres.

6.5 En ansatt arkitekt som har hatt gjennomførings-ansvar i et oppdrag, har rett til å bli navngitt ved presentasjon av prosjektet. Denne rett gjelder også etter ansettelsesforholdet er opphørt.

6.5.1 Den ansatte har rett til å benytte referanser fra tidligere ansettelsesforhold senere i sin yrkeskarriere. Det forutsettes at det tydelig fremgår i hvilket firma og i hvilken posisjon arbeidet er utført.

 
OVERTREDELSE AV REGLENE

 7.1 En arkitekt som kommer i en situasjon der man er usikker på hvorledes de Etiske regler skal tolkes eller praktiseres, skal innhente forbundets oppfatning av saken.

7.2 Saker som gjelder brudd på de Etiske regler skal behandles av NALs komite for Etikk og Tvister.

7.3 Ved overtredelse av de Etiske regler kan NALs Landsstyre etter innstilling fra komiteen gi påtale, advarsel, ilegge bøter, foreta suspensjon eller eksklusjon, jfr. NALs lover pkt. 3.14 og 5.03.
Vedtak fattet av komiteen kan Landsstyret beslutte offentliggjort i Arkitektnytt, enten anonymt eller med navngivelse.

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post