Europan 15 - frist 28. juli

Tekst Tone Berge / Europan Norge Sist oppdatert 05.06.2019
De norske tomtene i Europan 15 er Kautokeino, Raufoss og Rødberg. Europan er en idékonkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og urbanister. Både profesjonelle og studenter kan delta.

 

www.europan.no

— Europan er en unik konkurranse som tilbyr prosjekter og tomter over hele Europa. Ulike kommuner inviterer unge og kreative arkitekter til å løfte frem og komme med forslag til konkrete problemstillinger de har lokalt, og samtidig settes dette inn i en større diskurs om stedsutvikling, klima og miljø. Mange dyktige europeiske arkitekter har startet sin karriere på grunnlag av seier i et Europan-prosjekt, og enda flere har gitt nyttige og innovative bidrag til fornyelse av byer og steders utviklingsstrategier, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund og juryleder i Europan 15.

— For arkitekter under 40 år, er det derfor en obligatorisk øvelse å delta i en Europan-konkurranse – fordi det er viktig for egen faglige utvikling og mulighet til konkrete oppdrag, men også fordi stedene det skal jobbes med, trenger unge arkitekters kreativitet til å løse fremtidens utfordringer, påpeker presidenten.

Europan 15 - Den produktive byen 2 . Europan er en idékonkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og urbanister. Både profesjonelle og studenter kan delta. Nytt i år er at studenter kan være medforfattere av konkurranseforslagene. Alle deltakerteam må ha en representant med godkjent utdanning fra en europeisk utdanningsinstitusjon.

Les mer om fordelene med å delta i Europan

Den produktive byen 2 handler om ressurser, mobilitet og sosial kapital. Sentrale spørsmål i konkurranseprogrammene er hvordan kommunene kan utvikle sine sentrumsområder, fylle dem med liv og bli attraktive møtesteder. Europan Norge presenterer tre tomter i norske tettsteder og ser på effekten av sentralisering. Europan 15 byr på utfordringer i territoriell og lokal skala: Kan unge arkitekter finne løsninger som bidrar til en produktiv balanse mellom urbane og landlige områder?

De norske tomtene i Europan 15 er Kautokeino, Raufoss og Rødberg. De norske tomtene er spredt over hele landet, men de deler noen likheter: Hver by har en unik posisjon i et nettverk av relasjoner innen kollektiv kunnskap, næringer og økosystemer. Hver av tomtene reiser komplekse spørsmål om samspillet mellom det landlige og urbane, det lokale og globale.

Omstillingen i kommune- og fylkessektoren er et bakteppe for kommunene som deltar i årets konkurranse. Hvordan kan tettstedene som deltar i konkurransen posisjonere seg for fremtiden?  Hvordan kan urbane kvaliteter tilføres slik at bosetningene kan bli og forbli attraktive møtesteder for nyskapende næringer? Hvordan kan tettsteder i rurale strøk holde på innbyggerne sine og skape vekst?

Alle tomtene gir muligheter for å undersøke nye former for mobilitet og forbindelser, og ber om friske blikk og smarte løsninger for hvordan utforming av offentlige møtesteder kan bidra til verdiskaping både sosialt og økonomisk.

Kautokeino - make a storyboard for the future

Kautokeino, hjertet i Sápmi, er en språklig og kulturell bastion for verdens urfolk. Kautokeino er også et samfunn i stor endring, og konkurransedeltakerne i Europan inviteres til å være med og danne grunnlaget for en ny type tenking rundt planlegging i Kautokeino. Deltakerne gis stor frihet til å velge sin innfallsvinkel til oppgaven ut i fra et økosystem av pågående prosjekter. Arkitektene inviteres til å visualisere strategier, ideer og prosjekter som kan utløse innovasjon og gi fornyet økonomisk og sosial produktivitet. Kommunen ønsker forslag til prosjekter i stor og liten skala, og deltakerne må tenke strategisk rundt hvilke tiltak som kan iverksettes på kort og lang sikt.

Kautokeino er et møtested for globale nettverk innen utdanning, reindrift og kreative næringer. Det Samiske Filminstituttet og et sterkt internasjonalt kunstnermiljø setter Kautokeino på kartet. Statsbygg er inne i en prosess om samlokalisering av det Samiske Nasjonalteateret og Samisk videregående skole og reindriftsskole. Dette åpner for nytenkning og transformasjoner i Márkan, sentrum i Kautokeino.

Sentrum i Kautokeino er ikke et sentrum; det består av flere punkter med avstand mellom hverandre. Disse punktene er foranderlige avhengig av sesonger og begivenheter. Et viktig spørsmål er derfor hvordan kan man skape et fleksibelt sentrum med sosiale og produktive møtesteder for alle årets sesonger; et sentrum som kan romme store festivaler og samtidig tilrettelegge for de tilfeldige møtene.

Styrking av arbeidsplasser i privat sektor med en satsing på turisme er et fokusområde for kommunen. Turismesatsingen kan gi ny synlighet til Kautokeino som et samisk samfunn. Det er samtidig avgjørende at arkitektene anerkjenner at reindriften, som sysselsetter over 370 årsverk, er nært knyttet til sårbar natur og er under sterkt press fra ulike hold. Det samiske konseptet “siida” er den tradisjonelle måten å organisere sosiale og produktive aktiviteter knyttet til reindriften. Selv om organisasjonsformen er gammel, kan det tenkes at den kan gjenoppdages i nye former innen nærings- og boligsektoren. 

For Europan 15 er det laget en tekstsamling som heter "Voices of Guovdageaidnu". Dette er en samling på 15 tekster som er skrevet av folk fra Kautokeino, om Kautokeino. Tekstsamlingen er laget som en introduksjon slik at deltakerne kan få en bedre forståelse av stedet og kulturen.

Oppdragsgiver er Kautokeino kommune.

Se presentasjon av Kautokeino, og finn konkurranseprogrammet og Voices of Guovdageaidnu på nettsiden til Europan Norge her

Raufoss - connected city - connected living

Vestre Toten kommune ønsker forslag til hvordan man kan utvikle sentrumskjernen i Raufoss til et pulserende sted å bo og arbeide. Kommunen ber om en overordnet plan for prosjekttomten, med innovative konsepter som reflekterer Raufoss sin verdensledende ekspertise innen moderne teknologi og fabrikasjon. 

120 km nord for Oslo, langs Gjøviksbanen, ligger Raufoss. Tettstedet har 7.000 innbyggere, og er på tampen til å bli en by. Det hele startet med etableringen av en fyrstikkfabrikk i siste halvdel av 1800-tallet. Kombinasjonen av en elv med et fall som muliggjorde et lite vannkraftverk, og en strategisk plassering på vestsiden av Mjøsa, gjorde Raufoss til et ideelt sted for lokaliseringen av Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Fyrstikkproduksjonen og ammunisjonsfabrikken la grunnlag for et industrielt eventyr i verdensklasse.

I dag er Raufoss hjemsted for banebrytende industri som utvikler romraketter og andre høyteknologiske produkter til det globale markedet. Raufoss Industripark, som nylig ble kjøpt opp av lokale eiere, dekker et område på 2.864 dekar hvor 1.848 daa er lokalisert i Vestre Toten kommune. 50 bedrifter er leietakere i den enorme industriparken som grenser helt opp til Raufoss sentrum, hvor sikkerhetsgjerdet skaper et klart og ekskluderende skille mellom sentrum og den hypermoderne aktiviteten som finner sted på innsiden. Industriparken åpner nå for at gjerdet kan flyttes, og de mest sentrale kulturhistoriske industribygningene kan integreres som en del av sentrumsveven.

Et av hovedtemaene i denne konkurransen er derfor relasjonen mellom den fremtredende industrien og byens sentrum. Hvordan kan Raufoss dra mer nytte av den produktive energien til industriparken og den kollektive kunnskapen til de ansatte og innbyggerne? Her ligger et potensiale for Europandeltakerne til å utforske hvordan de nyskapende innovasjonene som finner sted på innsiden av gjerdet kan gjenspeiles i og bli en del av Raufoss sentrum.

Vestre Toten kommune inviterer Europan til å utforske og avsløre det skjulte potensiale i Raufoss og foreslå innovative løsninger for et mer attraktivt og aktivt sentrum. Kan nye koblinger, byrom og flerfunksjonelle bygninger tilrettelegge for et dynamisk urbant miljø som genererer synergieffekter og nye produktive nettverk? Nærheten mellom industriparken og byens sentrumskjerne gir en unik mulighet for utvikling.

Oppdragsgiver er Vestre Toten kommune.

Se presentasjon av Raufoss på nettsiden og finn konkurranseprogrammet til Europan Norge her

Rødberg - intensify the productive territory

Nore og Uvdal kommune ønsker ideer for hvordan Rødberg sentrum kan gjøres mer attraktivt som sosialt møtested og som arena for nyetableringer. Kommunen ber om en helhetlig plan for en variasjon av sosiale møtesteder og bedre forbindelser mellom sentrumsområdene i Rødberg. Her ønskes en visualisert strategi for programmering av offentlige arealer samt eksisterende og mulige nye bygninger. Konkurransedeltakerne inviteres til å undersøke innovative løsninger for mobilitet, og foreslå konsepter for nye programmer som kan gjøre Rødberg til en node i det produktive nettverket som Numedal og Kongsbergregionen utgjør. Det er en målsetning at konkurranseforslagene skal skape nye synergier blant eksisterende og potensielle nye aktører.

Rødberg er det administrative senteret i Nore og Uvdal, en stor fjellkommune med rike jordbrukstradisjoner øverst i Numedal. Rødberg vokste fra noen få gårder til å bli et industrielt samfunn med etableringen av kraftverket Nore 1, som var det største kraftverket i Nord-Europa da det åpnet i 1928. Jordbruk er fremdeles en viktig inntektskilde i kommunen, som har 108 gårdsbruk med dyrehold. 

Rødberg er også handelssenter i Nore og Uvdal, og selv om Rødberg bare har 500 innbyggere har tettstedet en av de mest lønnsomme Kiwi-butikkene i hele Kongsbergregionen. Nore og Uvdal kommune dekker et stort geografisk område og inkluderer en betydelig andel av Hardangervidda Nasjonalpark. Fjellandskapet tiltrekker store mengder hytteinnbyggere som i helger og ferier medfører en økning av innbyggertallet fra 2.500 innbyggere til opp mot 20.000.

Hyttekulturen kan defineres som en utvidet urbanitet. I Europan-konkurransen inviteres deltakerne til å se på hvordan det kan skapes nye koblinger mellom det urbane og det rurale. Et sentralt spørsmål i konkurransen er hvordan Rødberg kan bli et mer attraktivt sted for sine lokale innbyggere, hyttebefolkningen og besøkende. Hvordan kan Rødberg benytte seg av strømningene i territoriet, og bli et samlingspunkt som genererer ny aktivitet i regionen?

Kommunen oppfordrer konkurransedeltakerne i Europan til å koble Rødberg på et nettverk av bærekraftige initiativer i Numedal. Den Grønne Korridoren, et initiativ fra Buskerud fylke, er et ladesystem for elektriske biler fra Kongsberg til Geilo. I teknologibyen Kongsberg finnes det allerede selvkjørende busser på bilveiene. I Nore og Uvdal står jordbruket sterkt, men er under press og Rødberg har kompetansearbeidsplasser innen energi; Hvordan kan Rødberg ta del i innovasjonen og nye teknologier i regionen?

Oppdragsgiver er Nore og Uvdal kommune.

Se presentasjon av Rødberg og finn konkurranseprogrammet på nettsiden til Europan Norge her

 

Kalender for Europan 15 - Norge

29. april: Tomtebefaring Rødberg

8. mai: Tomtebefaring Kautokeino

10. mai: Tomtebefaring Raufoss

14. juni: Frist for spørsmål til konkurransen

28 juni: Frist for svar

28 juli: Frist for innlevering av konkurransen

2. desember: Offentliggjøring av vinnere

 

Europan Europa

Se presentasjon av alle de europeiske tomtene på nettsiden til Europan Europa

Om Europan:

Europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Målet med konkurransen er innovasjon innen arkitekturfaget og å gi unge arkitekter oppdrag.

I styret for Europan Norge sitter representanter fra Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Bergen Arkitekthøgskole, Norske Arkitekters Landsforbund, Design og arkitektur Norge og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Sekretariatet drives av arkitektkontoret Kaleidoscope Nordic.

Europan Norge ble grunnlagt i 2003 av Cornelius Brekke.

Konkurransen arrangeres annen hvert år.

Kontaktinfo Europan Norge

post@europan.no

www.europan.no