Flere søkemuligheter

Alle barnas trekledde Fabeldyr

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 22.05.2014

Reiulf Ramstads barnehage på Fagerborg, sentralt i Oslo er kledd innvendig og utvendig i tre og er utformet på de minstes premisser. Det har vært høyt fokus på godt innemiljø med stor grad av lavemitterende materialer og god ventilasjon. Fornuftige energiløsninger og smart bygningsintegrert solavskjermng bidrar dessuten til lav energibruk.

Korte fakta

  • Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2010
  • Arealforbruk: 1200 m2 (brutto BTA) fordelt på 70 barnehageplasser
  • Miljøambisjon: Lavenergibygg (NS3701)
  • Kostnader: 22500000 NOK (kostnader eks. mva og tomt)
  • Utmerkelser: Sundts premie

Prosjektbeskrivelse

Den gamle menighetsbarnehagen fra 1958 på Fagerborg, sentralt i Oslo ble bestemt revet til fordel for en ny barnehage med bedre miljø og dobling av kapasiteten. Oppdraget gikk til Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA) som har tegnet en barnehage som består i alt av fire avdelinger hvorav to er småbarnsavdelinger. Prosjektet har en total arealramme på 1200m2 brutto og total byggetid var i løpet av ett år.

Det er knyttet flere antikvariske rettningslinjer til byggeområdet, og bygget skiller seg ut fra de omkringliggende bygningene med boligbygging fra første halvdel av 1900-tallet. Det har vært et krav fra kommunale myndigheter at prosjektet skal ha en tydelig utforming i et samtidsuttrykk og konteksten preges av at prosjektet ligger midt en liten bypark noe som også gir barnehagens uteområder en avskjermet og hageaktig karakter.

Barnehagens planløsning er laget med tanke på at de fire avdelingene skal kunne fungere både separat og i felleskap alt etter prosjekter og behov. Avdelingene har et felles samlingssted og kjøkken i hjerte av bygningen. Administrasjon er plassert i byggets 2.etg slik at denne er separert fra barnas arealer.

Omtrent halve tomten er benyttet til lekeareal som er delt inn i fire seksjoner, der hver seksjon har sin identitet med forskjellig materialbruk, utforming og tekstur. En voll som er nord-sør vendt deler hvert område med tilhørende lekeapparater. I nordenden av tomten er det bygget en bod for lagring av leker og utstyr, bak boden er det avsatt lekeareal for de aller minste barna.

Økonomi og framdrift

Saksbehandling av nødvendige omreguleringer av tomten tok mellom 3-4 år å få igjennom, noe som utsatte byggestarten. Selv om prosjekteringen i løpet av saksbehandlingstiden stort sett var på vent, ble mulighetene til stadig videreutviklling av konseptet benyttet. Da bygging ble igangsatt var prosjektet ferdig utviklet med høyt detaljnivå og prosjektet ble bygget i løpet av planlagt tid på ett år.

Barnehagen ble realisert innenfor et budsjett på 22 500 000 kr (eks mva og tomt), noe som betyr en kvadratmeterpris på 18 750 kr/m2 (BTA). Dette var mulig ved å forkaste alle unødvendige ektrakostnader, ved at bygget på forhånd var nøye detaljert og tett oppføling med byggherre og arkitekt i byggeperioden. Det ble også holdt igjen 600 000 kr for å kunne dekke uforutsette kostnader.

Erfaringer

Det har vært problemer med gjenklang, og støydemping mellom avdelingene i 1. etg, noe som er planlagt utbedret.

Godt innemiljø og materialbruk

Det er i stor grad valgt lavemitterende materialer innvendig og utvendig. Utvendig kledning er sibirsk lerk som er ubehandlett. Disse er imidlertid jernvitriol-behandlet for at man raskere vil oppnå en jevn grå farge. Alle bord i fasade og tak er festet med skruer slik at de lett kan skiftes ut ved skade av fukt, hærverk etc.

Ventilasjonen i bygningen er basert på balansert mekanisk ventilasjon, noe som bidrar til god utskiftning av luften.

Det er brukt stor grad av trepaneler med lave emisjoner til inneluften som samtidig er fuktregulerende. Romorganisering, material- og møbelbruk bidrar til enkelt renhold.

Det er valgt glatte materialer som er enkle å holde rene. De gulvarealer der slitasjen er høyest er det valgt laminat.

Deler av den gamle barnehagen som måtte rives er solgt til gjenbruk i Polen.

IMG_2169 IMG_2210 IMG_2222

Areal og Transport

Det er ingen parkeringsplasser som dedikert til selve barnehagen. Kun avsatt en plass for å kunne hente/avlevere barn. Ved å bidra til flere barnehageplasser i nærområdet kan også biltransport på tvers av byen reduseres.

Barnehagen ligger i ett relativt rolig lite trafikert område som er lett tilgjengelig for både sykkelister og fotgjengere. Busstopp finnes innenfor 5 minutters gange fra barnehagen.

Energi

Barnehagen er samlet i et arealeffektivt bygg med flerfunksjonsrom. Arealet er godt utnyttet til funksjonelt bruk.

Bygget har mekanisk balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Oppvarming er basert på vannbåren termostatstyrt gulvvarme i 1.etasje og radiatorer i 2.etasje. All oppvarming er  basert på fjernvarme. Gode dagslysforhold oppnås gjennom mye glassflater. Dagslyset suppleres med kunstlys fra energieffektive lysstoffrør som dimmes.

I de mest soleksponerte fasadene er vinduarealene begrenset for å unngå overoppheting. Glassflatene er inntrukket for å minske soleksponeringen. De inntrukkede glassarealene mot vest skaper samtidig overdekket nisjer for plassering av barnevogner, samtidig som de største glassflatene skjermes fra direkte solinnstråling. De store glassarealene i kontordelen i andre etasje mot vest (som ikke er avskjermet) har imidlertid resultert i at det i kontorene måtte installeres vannbåren kjøling.

Det har vært fokusert på en tett bygningskropp med få luftlekkasjer. Bygningen er isolert utover forskriftsnivå pr 2007, noe som bidrar til at den oppnår lavenergiklasse 2. Det er 40 cm isolasjon i tak, 25 cm i yttervegger og 30 cm trykkfast isolasjon i kjeller.

Universell utforming

Det er etablert brede ganger, uten terskler i tillegg til rampe ved hovedinngang og rullestolheis. Det er ingen hindringer i forhold til tekniske forskrifter. Organiseringen av rommene har vært forsøkt gjort mest mulig intuitiv og det er brukt sterke signalfarger er brukt for å understreke dette.

Det har vært fokusert på god luftkvalitet, både gjennom bruk av balansert ventilasjon, men også ved å stille spesielle krav til innemiljø, og benytte stor grad av miljøvennlige materialer.

Ingen overflater som kan være direkte til skade for barn eller andre brukere i de arealer hvor disse oppholder seg. Det er valgt møblering tilpasset barnas skala.

IMG_2182 IMG_2198 IMG_2199

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1200 m2 (brutto BTA) fordelt på 70 barnehageplasser
Bruttoareal (BTA): 1200 m²
Antall beboere/brukere: 70

ENERGI

Energikilder: Fjernvarme/nærvarmeanlegg (hoved)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 22500000 NOK (kostnader eks. mva og tomt)
Kvadratmeterpris (kun bygg): 18750 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Fagerborggata 31, 0358 Oslo
Sted/bydel: Oslo sentrum
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2010
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Miljøambisjon: Lavenergibygg (NS3701)
Utmerkelser: Sundts premie
Konkurranseform: Direkte engasjement

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Fagerborg menighet
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Interiørarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): Torleif Holm Glad
Rådgivere: STEIEN Consult AS (RIB) | Deltatek AS (RIV) | Ing. Per Ødemark (RIE) | Lux Brannteknologi AS (RIBr)
Hovedentreprenør: Follo Bygg og Eiendom AS
Underentreprenører: Norsek metallfasader (vinduer)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Barnehagen er en hval, Lars Flydal (Vårt Land, 11. jan 2012) side 20-22
Stimulerende Omgivelser (Arkitektur N, 6-2011) side 31-35

KILDER

Fagerborg Menighetsbarnehage - (Studentoppgave i Arkitekturens teori og historie ATH-C) - Mathis Pedersen / NTNU (Januar 2012)

Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet med bakgrunn i studentoppgave i Arkitekturens teori og historie ved NTNU. Innsamling og publisering er støttet økønomisk av Husbanken.