AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Tiltak for økt kollektiv-, gang og sykkelandel

Samlet byutviklingsstrategi med nullvekst

Veitransportsektoren står for de klart største utslipp av CO2. En utflytende arealbruk bidrar til økte reiseavstander og økt avhengighet av energikrevende transportmidler.
 +

Byline: Gerd Seehuus Sist oppdatert 16.03.2015

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 20080

Mål innarbeidet i kommuneplan - samlet byutviklingsstrategi

I arbeidet med ny kommuneplan for 2014-2029 har mål og erfaringer fra FB byer blitt innarbeidet i flere av kapitlene.

Klimaforliket, kvalitetskriterier for robust byutvikling, nasjonal transportplan og forpliktelsene kommunen har påtatt seg gjennom belønningsavtalen for bedre kollektivtrafikk, bymiljøavtalene og bypakke Nord Jæren med nullvekst i biltrafikken, er synliggjort i mål og strategier.

Det er etablert en mer tydelig transportstrategi basert på målet om nullvekst i personbiltrafikken og håndtering av veksten på miljøvennlige transportmidler. Strategien er nærmere drøftet i et eget underliggende fagnotat.

Transportstrategien er nært koblet til kommuneplanens hovedgrep om en mer samlet byutviklingsstrategi, der en rekke av planens mål, strategier og virkemidler rettes inn mot å konsentrere byveksten til de viktigste kollektivbetjente områdene.

Parkering

Parkeringspolitikken er også tilpasset dette hovedgrepet og er innskjerpet i forhold til gjeldende kommuneplan.

Parkeringsdekning for bil i et område skal være restriktiv og stimulere til kollektiv-, gang- og sykkelreiser. Det bør alltid finnes ledig sykkelparkering. Parkeringsdekningen må imidlertid tilpasses tilgjengeligheten til området med øvrige miljøvennlige reisemidler og være samordnet i regionen.  

Parkering i store utbyggingsprosjekter skal skje i fellesanlegg/offentlig tilgjengelige anlegg, og parkeringsanlegg over bakkeplan skal inneha muligheten for konvertering til annen virksomhet ved en senere anledning, i tillegg til at frikjøp av parkering skal brukes aktivt.

Sykkel har prioritet

Hovedrutenettet for sykkel er gjennomgått og har nå et mer finmasket nett.  Bestemmelsene er også gjennomgått slik at det over tid vil skje en standardheving på sykkelnettet. Separering fra andre trafikantgrupper blir innført som hovedløsning.

Snarveiprosjektet

Snarveiprosjektet er startet for å fremme gange spesielt inn mot viktige målpunkt og stoppesteder for kollektivtrafikken.

Beintøft, gå- og sykle-til skolen-kampanjen

Beintøft er en nasjonal konkurranse for barn fra 1-7. klasse. Formålet er å få flest mulig barn til å gå til skolen. 

Færre biler gir tryggere skolevei - og dermed enda flere gående elever.

Mer enn 40 prosent av alle elever i grunnskolen blir kjørt til og fra skolen. Å få flere av dem til å gå eller sykle har mange fordeler. Den viktigste årsaken for å kjøre barna til skolen, er at skoleveien er utrygg. Den viktigste årsaken til at skoleveien er utrygg, er i mange tilfeller at mange foreldre kjører barna sine til skolen. En organisert kampanje for å gå til skolen kan ha en selvforsterkende effekt: 

Bedre helse og bra for miljøet

30 prosent av alle bilturer er på under 3 kilometer. Korte bilturer gir lokal luftforurensning og CO2-utslipp.Fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling, og fordelene ved en aktiv livsstil er mange. Skoleveien gir mulighet for regelmessig aktivitet og trening på det å ferdes i trafikk.

Beste fylke, beste skole og 4.plass på landsbasis i 2013

Hele 91,4 % av elevene på skolene som deltok gikk eller syklet til skolen og bidro til at Rogaland i 2013 beste fylke i landet. Madlamark skole i Stavanger ble beste skole i Rogaland med 96,8 %  av elevdeltakelse i de ni ukene konkurransen varte.  I Stavanger kommune deltok 12 av barneskolene, og ble dermed fjerde beste kommune i landet.

Grønn Hverdag og Rogaland Fylkeskommune står bak og gjennomfører i kommunens Agenda 21-arbeid.

Verktøy

Transportplanavdelingen deltar i nasjonalt og regionalt nettverk for ATP modellen.

Modellen er etablert og blir brukt  aktivt i egna planoppgaver og benyttes til åvurdere tilgjengelighet for gående og syklende. Modellen identifiserer manglende forbindelser og gir grunnlag for vurderinger av best mulig lokalisering av kollektivholdeplasser. Det har vært arbeidet med kompetanseoppbygging i modellen, oppdatering av inngangsdata og enklere analyser av kollektivtrase. 

Erfaringene med regionalplan for langsiktig byutvikling påJæren 2011-2040 er at en ikke i tilstrekkelig grad har klart å overføre veksten i transportvolumet til miljøvennlig transport.  

Mobilitetsplanlegging

Vi har sluttført arbeidet med prosjektet «Mobilitetsplan som verktøy i saksbehandling og samarbeid med bedrifter». Som en del av dette arbeidet og i arbeidet med ny kommuneplan er det foreslått justeringer slik at kravet gjelder alle plannivå og formål.

I tillegg presiseres at mobilitetsplanen skal inneholde mål for ønsket reisemiddelfordeling i tråd med kommunenes overordnede mål om nullvekst i personbiltransporten.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Prosjektperiode: 20080
Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.