AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Innføring av miljøledelse i Bergen kommune

Innføring av miljøledelse i Bergen kommune

Bergen kommune skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging Bystyret vedtok 2007 at Bergen kommune skal innføre miljøledelse i hele virksomheten. Å innføre miljøledelse vil si å innarbeide miljøhensyn i kommunens strategiske beslutninger så vel som i daglig drift. Typiske elementer i miljøledelse er utforming av miljøpolitikk og mål, gjennomføring av miljøtiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid.
Byline: Elin Mykland Sist oppdatert 23.04.2015

Korte fakta

I forbindelse med dette er det er bestemt at aktuelle miljøparametre skal implementeres i kommunens eksisterende rapporteringssystem. Ansvaret for videre oppfølging vil ligge hos enhetslederne. Det ble i 2009 ansatt en prosjektleder for å koordinere arbeidet med miljøledelse. I løpet av året ble det bestemt hvordan arbeidet i praksis skulle utføres, og framdriftsplan for prosjektet ble utarbeidet.

 

Prosjektet gir effekter både når det gjelder konkrete miljømål som reduksjon i papirbruk, energi, bedre avfallshåndtering, mer effektiv transport og ikke minst mer bevisstgjorte innkjøpsprosesser. I forbindelse med utarbeidelsen av ny klima- og energihandlingsplan ble det også vedtatt miljøpolicy for Bergen kommune.

 

Dette skal oppnås ved kontinuerlig forbedring på følgende punkter:
• Redusere egen miljøbelastning ved miljøsertifisering av alle kommunale enheter
• Hindre tap av biologisk mangfold, sikre friluftsliv, helse og trivsel
• Oppfylle selv- og lovbestemte krav knyttet til miljøpåvirkning
• Hindre forurensning

Samarbeid

Bergen har sammen med Oslo, Kristiansand, Stavanger og Trondheim deltatt i FOU-prosjekt Miljøledelse i bykommuner, ledet av Bergfald & Co, Handelshøyskolen BI og Visy. Prosjektet er finansiert av KS og rapportert juni 2010. Resultater ble presentert i Bergen 21. oktober 2010.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.