AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

KlimaGIS, kartfesting og simulering

Klima-GIS benytter geografiske informasjonssystemer (GIS) og dynamisk simulering som metodikk for å visualisere krisescenarier knyttet til for eksempel framtidig havnivå som en klimafaktor.

Målsettingen med KlimaGIS er å utvikle gode verktøy for å ta riktige beslutninger rundt klimatilpasning og arealdisponering i plan- og byggesaker.
 +

Byline: Elin Mykland Sist oppdatert 16.03.2015

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2009 - 2012

Kartfesting og simulering

Prognosene på hvordan klimaet forandrer seg er i konstant endring, og dette tas høyde for i verktøyene. Verktøyet skal gi kommuner i Norge et godt vurderingsgrunnlag som kan brukes av beslutningstakere, myndigheter og konsulenter.

Grunntanken i prosjektet er å vise hvordan kommunene kan utnytte GIS opp mot plan- og beredskapsarbeidet i en kommune, og møte framtidige klima- og miljøendringer. GIS har også blitt en viktig del av metodikken for å gjennomføre ROS analyser i arealplanarbeidet og byggesaksbehandlingen i flere kommuner. 
 
Følgende delprosjekter inngår i Klima-GIS:
• Utvikling av ny modell for simulering av havnivå
• Utviding av modell for simulering av vannansamling
• Temakart for beredskapsplanlegging og krisehåndtering
• Utvikling av ny modell for simulering av vind i by (under planlegging) 
• Tilrettelegging av høyde-og terrengmodeller med dybdedata
• Standard og presentasjon og felles objektkatalog for ROSanalyser
• Visualisering og presentasjon i 3D (under planlegging)
• Integrasjon mot ROS-prosjekt og detaljerte ROS-analyser

Sandnes har deltatt i prosjektet ledet av Stavanger kommune og bidratt til å utvikle gode gis-verktøy for å synliggjøre konsekvenser av klimaendringer. Prosjektet er et fellesprosjekt i Framtidens byer og er ferdigstilt.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Prosjektperiode: 2009 - 2012
Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.