AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Kollektivløsninger

Utbyggingen av transportsystemet i vår region skal basere seg på et bussveikonsept i kombinasjon med Jærbanen.
Byline: Kari Meek Sist oppdatert 16.03.2015

Korte fakta

Regional transportløsning- bussvei 2020

Det er etablert et prosjekt «bussvei 2020»som ledes av fylkeskommunen og hvor kommunene og Statens vegvesen deltar. Målet er å få på plass bussvei i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes og i akse vestover Stavanger –Hafrsfjord innen 2020. 

Det har medgått mye arbeid med å konkretisere og operasjonalisere bussveikonseptets traseavklaringer. Dette er et arbeid som foregår i regi av transportplansamarbeidet og er nedsatt et sekretariat for bussvei 2020, ledet av fylkeskommunen og hvor Stavanger Kommune deltar.

Det pågår flere planer for utbygging av bussveien. I områdene Gausel, Mariero, Forus, sentrum og transportkorridor vest er det gjennomført analyser, skisseprosjekt og prosjekteringer. Arbeidene har i noen av områdene blitt forsinket grunnet utføring av arkeologiske utgavinger.

Kollektivbroa over E39 Forus ble åpnet for trafikk i 2013 og det ble vedtatt plan for kollektivprioritering i Lagerveien. Opparbeidelse av Lagerveien som kollektivprioritert gate er i sluttfasen.

Belønnings-avtalen og bypakker

Det er inngått 4- årig avtale om belønningsmidler (kr 215 mill.) for perioden 2013-2016. Gjennom dette har kommunen forpliktet seg til 0 % vekt i biltrafikken. 

Bypakke Jæren

Det var i 2013 nedsatt en egen arbeidsgruppe for å forberede Bypakke Jæren. Arbeidet har vært knyttet til finansieringsmodell, organisering, mål og strategier.

I arbeidet med Jæren pakke 2 (bypakke Nord Jæren), blir det sett på ulike alternativer for bompengesatser, blant annet tidsdifferensierte satser og flat takst over hele døgnet.Det vil også bli en utbyggingspakke Jæren for kommunene i sør.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.