AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Energibruk i kommunale bygg

Omstillingsprosjekt for energisparing i kommunale bygg

Stavanger kommune arbeider med energiledelse og effektiv drift, som et omstillingsprosjekt. Omstillingsprosjektet startet i 2010 og har fulgt energiforbruket til 49 eiendommer.
  Sist oppdatert 16.03.2015

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 20110

Energiledelse og drift i kommunale formålsbygg

Drift – og energiseksjonen øker stadig porteføljen eiendommer som driftes sentralt og har mål om å få fjernovervåkning av alle kommunale formålsbygg på sikt.

Totalt driftet seksjonen 80 eiendommer ved utgangen av 2014 . Volumet økte med 8 eiendommer i 2014. Fem er nybygg. De tre resterende er bygg der en har oppgradert automatiseringsanlegget.

Mål og resultat

Omstillingsprosjektet hadde et mål om energireduksjon på 10 % i 2012 sammenlignet mot referanseåret 2010, og nye 3 % i de neste 5 årene. Totalt 25 % i en 5-års periode.

Mål for 2013 var en reduksjon på 13 % målt mot 2010 forbruket. For 2014 var målet en reduksjon på 16 % målt mot 2010 forbruket.

Resultatmessig har seksjonen oppnådd gode resultater mht. energistyring.

Energiforbruket i 2014 sammenlignet mot 2010 forbruket, er redusert med over 10 Gwh (10 millioner Kwh) som betyr reduserte kostnader til energi og redusert klimautslipp for Stavanger kommune. God driftsstyring av tekniske installasjoner og energioppfølging er de viktigste oppgaver som gir resultater.

Tekniske utfordringer

Feilretting

Generelt benyttes mye av ressursene til feilsøking og feilretting av tekniske anlegg på de ulike eiendommene. Utfordringen er hovedsakelig knyttet til vannbårne varmesystemer, ventilasjon og automasjonsstyring.

I 2014 har det vært spesielt fokus på bygg med varmepumper og det har vært flere havari av varmepumpeanlegg. Systemene er følsomme for feil og lite skal til for at det blir driftsstans, med påfølgende økt energiforbruk. Oppsummert viser dette at varmepumpeanlegg er en installasjon som krever jevnlig tilsyn, service og oppfølging.

Mangelfull dokumentasjon

Det er gjennomgående dårlig FDV dokumentasjon i kommunale bygg (funksjonskontroll, innregulering og tegninger). Prosjekterte anlegg er satt i drift uten ordentlig innkjøring og justering.

Resultat er ofte bygg med dårlig inneklima, høyt energiforbruk samt driftsproblemer med kalde områder eller rom, som ofte skyldes feil ved innregulering, luft i rørene, utilstrekkelig vanntrykk etc.

Samhandling gir resultater

Det siste året er det arbeidet målrettet mot prosjektseksjonen i Stavanger eiendom med mer aktiv deltakelse i prosjektering av nybygg og renoveringer for å sikre bedre tekniske anlegg ved overtakelse og drift. Dette har foreløpig gitt gode resultater.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Prosjektperiode: 20110
Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.