AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Bylivsenteret

Iveland

Fremtidens landsby

Iveland

Iveland ønsker å bryte med kommunens tidligere planlegging ved å gå fra spredt til tett stedsutvikling. I stedet for å bygge ut dyrket mark vil kommunen transformere allerede utbyggede områder og styrke den lokale identiteten.
Illustrasjon av landsbyen Åkle +
Arkitekt: Ola Roald AS Arkitektur
Byline: Iselin Ekman / NAL Sist oppdatert 13.10.2016

Korte fakta

 • Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur
 • Prosjektperiode: 2011 - 2013

Prosjektbeskrivelse

Iveland kommune i Aust-Agder fylke har ca. 1300 innbyggere og består av tettstedene Birketveit, Vatnestrøm og Skaiå. I tillegg til jordbruk har stedet en historie med gruvedrift.  Iveland har i flere år jobbet med strategier for å utvikle og forsterke dagens kommunesenter på Birketveit. Spredt bebyggelse og få samlende funksjoner har vært noen av de største utfordringene og et hinder for å sikre en bærekraftig og framtidsrettet utvikling av tettstedet.

Kommunen arrangerte i 2008 en arkitektkonkurranse for utvikling av Birketveit. Vinnerprosjektet ”Åkle” av Ola Roald AS Arkitektur kombinerte god arkitektur, miljøbevissthet og engasjement for lokalsamfunnet. ”Åkle” er et landsbykonsept som kombinerer boliger, handel/næring og offentlige funksjoner. Plasseringen er svært sentral med gangavstand til skole, butikk, bibliotek, kommunehus, kirke, sykehjem, bussholdeplass, fiskevann, samt ski- og turløyper. Med dette prosjektet går Iveland kommune fra spredt til tett stedsutvikling, noe som er et brudd med kommunens tidligere planlegging og utbygging.

Høy utnyttelse, variert funksjonssammensetning, lavt energiforbruk, massivtre i overflater og bærende konstruksjoner kombinert med sentral beliggenhet, sikrer at prosjektet holder en høy miljøprofil. Åkle prosjekteres med energiforbruk tilsvarende passivhusstandard, men utforsker også nye måter å kombinere balansert/mekanisk ventilasjon.

For Iveland kommune er dette prosjektet første ledd i en bærekraftig og framtidsrettet planlegging der kommunen ønsker å videreutvikle landsbykonseptet og gjøre kommunesenteret til et sted hvor alle hverdagens gjøremål kan nås til fots eller til sykkel.

De nye bygningene i landsbyen skal hovedsakelig bygges i massivtre med vannbåren varme (jordvarme), og tilfredsstiller Husbankens krav til miljøvennlig byggeri. Det legges vekt på å opparbeide både private møteplasser for beboerne i tilknytning til boligdelen, og offentlige møteplasser i næringsdelen og i uteområdet. Uteområdet utvikles som en bilfri park hvor det også skal være gode møteplasser. Her skal folkehelse (trivsel/aktivitet), universell utforming og mineralhistorien vektlegges. Parken skal være attraktiv for mennesker i alle aldre, og utvikles i samråd med Ola Roald AS Arkitektur, Aust-Agder fylkeskommune, Midt-Agder Friluftsråd, Norges Handikapforbund og Helsedirektoratet. 

Prosess

I forkant av konkurransen ble barn og unge i en periode på 10 dager engasjert som “byplanleggere” der de kunne komme med sine innspill til utviklingen av det nye kommunesentret på Birketveit. Også eldre og funksjonshemmede har blitt invitert til å komme med sine synspunkter til prosjektet. Forslagene ble presentert på et åpent folkemøte, etterfulgt av en periode hvor innbyggerne kunne gi  innspill til prosessen. Det ble nedsatt en styringsgruppe for prosjektet med representanter fra Iveland kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Husbanken, og fem innbyggergrupper (næringslivet, unge kvinner, innflyttere, eldre og ungdom). Styringsgruppen prioriterte mellom de ulike innspillene og definerte åtte delprosjekter. I samråd med en administrativ arbeidsgruppe, har det blitt arbeidet med å realisere disse prosjektene. Befolkningen hadde et sterkt ønske om et sentrum med flere servicefunksjoner samlet under ett tak. Iveland kommune vil leie næringsarealene og fremleie til næringslivsaktører. Ved åpningen i september vil følgende servicefunksjoner være på plass: Dagligvare med tipping og post, interiør- og gavebutikk, Iveland folkebibliotek, Iveland kommunes mineralutstilling og kanskje det mest etterlengtede tilbudet – en moderne kafe! 

Det foreligger det en rammetillatelse for utbygging av næringsbygg og 38 leiligheter. I løpet av sommeren 2014 vil første fase i utbyggingen ferdigstilles: Et næringsbygg med 8 leiligheter (58 m2). Andre fase består av leilighetsbygg med fire eller seks leiligheter. Parken skal utvikles i takt med utviklingen av leilighetene.  Parallelt arbeides det med en ny sentrumsplan for Birketveit som vil legge opp til ytterligere fortetting. 

 

Økonomi og finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra flere bidragsytere:

 • Kommunal og moderniseringsdepartementet (bolyst - KRD) kr 1,55 MNOK
 • Aust-Agder fylkeskommune (universell utforming, folkehelse og stedsutvikling): 880 000 NOK
 • Helsedirektoratet (folkehelse): 180 000 NOK
 • Husbankens kompetansemidler: 200 000 NOK
 • Friluftsrådenes landsforbund: ca. 100 000 NOK

I tillegg inngår en kommunal egenandel på ca. 1 MNOK i drift og 12 MNOK i investering i tilrettelagt infrastruktur som tilbakebetales av utbygger pr leilighet som utvikles.

Iveland kommune vil betale netto ca. 1 MNOK i leiekostnader pr år i 15 år for at næringsarealet skal kunne realiseres, noe som er en noe som er en viktig forutsetning for å kunne realisere de 38 leilighetene.

Erfaringer

Det er meget utfordrende å forsøke å gjennomføre et prosjekt i denne skalaen i en distriktskommune. Vanlige markedsmekanismer er fraværende, og det er vanskelig å få andre utbyggere enn kommunen til å utvikle noe ut over vanlige standard eneboliger eller tomannsboliger. Gjennom å informere bredt om kommunens ambisjoner for kommunesenteret, og ved å «henge seg på» ulike satsinger, er det oppnådd mye inspirasjon og læring som er videreformidlet til lokal bygningsbransje. Forankring av prosjektet blant barn og eldre har også vært en viktig del av prosessen. De unge er neste generasjons voksne innbyggere som kommunen ønsker å beholde, og de eldre har mye historisk kunnskap om stedet som må bringes videre. Politikerne i kommunen, ledet an av ordfører og varaordfører, har  vært offensive gjennom flere kommunestyreperioder, noe som har vært helt avgjørende.

Erfaringene i prosjektet har vist at kommunen  må ha «en hånd på rattet» i utviklingen, og ikke overlate utviklingen til markedskreftene. Det var avgjørende for realiseringen av prosjektet at kommunestyret hadde visjoner for fremtidens kommunesentrum på Birketveit. Gjennom prosjektet har politikerne, lokalbefolkningen og bygningsbransjen sett at det er viktig å prioritere energi/miljøkonsept og estetikk.  En annen viktig suksessfaktor har vært det målrettede fokus på å få gjennomført det lokalbefolkningen har gitt av innspill. Det ble umiddelbart tatt tak i de minst kompliserte forslagene, slik at man raskt i prosessen kunne vise til konkrete resultater. Dette ledet til optimisme og tro på prosjektet. 

Planarbeid

 • Høy utnyttelse
 • Tett bebyggelse
 • Nærhet mellom funksjoner og miks av ulike formål
 • Attraktive uterom
 • Stadig informasjon og saksframlegg til politiske utvalg og kommunestyret

Klimatilpasning

Åkle ligger nært et vassdrag, og det er utført ekstra sikrings- og forankringstiltak. Hvis vannstanden stiger, vil vannet ledes inn i parkeringskjelleren gjennom hull i taket. Terrenget er hevet til å kunne tåle en økning av vannstanden på nesten 3 meter, noe som er over kravet til tohundreårs flom.

 

Areal og transport

I sentrum skal det være et bilfritt parkområde hvor gående og syklende prioriteres. Parkeringskjelleren med plass til i alt 24 biler er bevisst lagt til den delen av området der folk ikke ferdes. Dette sikrer minimal konflikt mellom harde og myke trafikanter. Det er også tilrettelagt for lading av opptil seks el- biler og el-sykler samtidig på kommunehuset.

 

Energi

 • Alle nye bygg er utført i massivtre og har energiforbruk tilsvarende lavenerginivå
 • Det skal være vannbaserte varmeanlegg for alle formål

Konstruksjon og materialbruk

Det er lagt opp til en utstrakt bruk av tre med bruk av massivtre både i overflater og bærende konstruksjoner.  Der det er benyttet betong har det vært et krav om miljøvennlig lavkarbon betong. 

Andre miljøtiltak

 • Sosial planlegging, formålskombinasjoner som styrker sosiale samlingssteder
 • Bygningsstrukturer og bygningstyper som sikrer diversitet blant innbyggerne
 • Etablering av sosiale møteplasser der  flyttingen av Iveland folkebibliotek fra 3. etasje i kommunehuset til Åkle har vært et viktig grep.
 • Etablering av noen mer private møteplasser for beboerne i byggene, hvor det blir mulig å samles for en kopp kaffe både utendørs og innendørs.
 • Et kunstprosjekt med lokal tilknytning planlegges (mineralbauta/fontene anlegg med en anerkjent kunstner) noe som kan bli et viktig attraksjon og møteplass. 

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 640 m²

PROSJEKTDETALJER

Kommune: Iveland
Prosjektperiode: 2011 - 2013
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Forbildeprogram: Framtidens bygder

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Byggmester Jørgen Dovland AS
Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Egil Mølland, Drift og Utvikling, Iveland kommune

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.