AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Bylivsenteret

Flakstad

Framtidens fiskevær

Flakstad

De tradisjonsrike fiskerihavnene skal være motor i en bærekraftig lokalsamfunnsutvikling, men mangel på boliger og lav rekruttering til kystfisket skaper utfordringer. Nå vurderes muligheten for å supplere fiskeri med turisme, handel, service og annen næring på en slik måte at det skapes et mer attraktivt miljø rundt havna, der folk helst vil bo.
 +

 +

 +

 +

 +

Byline: Iselin Ekman / NAL Sist oppdatert 07.10.2015

Prosjektbeskrivelse

Flakstad ligger geografisk plassert midt i Lofoten, og omfatter Flakstadøya og nordre del av Moskenesøya. Kommunen har 1380 innbyggere og kommunesenteret er Ramberg. Kystfiske er viktigste næringsvei, men reiseliv blir nå stadig viktigere.  Mesteparten av bebyggelsen er sentrert rundt de fire fiskeværene Napp, Ramberg, Fredvang og Sund.

Begrepet fiskevær har tradisjonelt vært betegnelsen på sted der fiskerne kunne være, bo og arbeide i fiskesesongen i Lofoten, Vesterålen, Finnmark eller andre steder langs kysten. Her skulle et stort antall fiskere levere fangsten reparere redskap, spise, hvile og ha et faglig og sosialt fellesskap i hele sesongen. For de mange fastboende fiskerne med familie har dette vært livet hele året igjennom, selvsagt med mest folk og trøkk i sesongene. Fiskevær betegner den bosettingsformen som går lengst tilbake i historien, helt til eldre steinalder, og fiske/fangst er den eldste næringen i Norden. I dag er det fortsatt vanlig med nærings-kombinasjon, der ektemannen er fisker mens kona har annen jobb. Dette bildet utfordres nå av nye utviklingstrekk og bo-preferanser.

I framtida må fiskeværene løse nye oppgaver for at kystkommuner som Flakstad skal være attraktive for bosetting og arbeid. Nye kombinasjonsformer må utvikles, der det legges til rette for at fiskerne kan ta del i annen næringsvirksomhet utenfor sesong. For Lofoten og Flakstad er det særlig reiselivet som er aktuelt ettersom mange turister kommer for å oppleve de særpregede og levende fiskeværene hele året i gjennom.

Mangel på boliger nær de attraktive havneområdene er en viktig årsak til at Flakstad kommune har mistet innbyggere. Framtidens kystfiskere vil bo nær havna og ha sosiale møteplasser i tilknytning til boligen. Å legge til rette for dette kan gi bedre rekruttering til kystfiskeriet og være med på fremme tilknytning til stedet blant tilflyttende familier.

Utfordringer
Generelt har kommunen lite boligareal tilgjengelig pga skredfare, utvasking fra stormsjø, havneanlegg, kulturminner og jordvern. Riksveg E10 går gjennom kommunen, og har stor trafikk hele året. Det er kun noen steder med gang og sykkelveg, og Vegvesenet stopper dermed alle planer om nye boligfelt. Alle havnene i Flakstad har status som fiskerihavner, og reguleringsformen er fiskeriretta næring. Kystverket er generelt negative til utbygging av boliger i fiskerihavnene. En annen utfordring er at fiskeværene Napp og Ramberg ligger helt inntil E10. 

Mål
Ambisjonen i Flakstad er å utvikle en ny modell der man beholder preget som fiskevær, men som samtidig tar hensyn til familie samt gjester og øvrig lokalbefolkning. Kystkommunene må beholde moderniserte fiskevær som attraktive sted for næring og opplevelse, uten at dette hindrer effektiv næringsdrift i sesongene. Hvordan kan framtidas fiskevær bli for å kombinere modernitet (nye boformer, yrkeskombinasjoner, moderne sjarker og redskap) og tradisjon (atmosfære, mangfold, småindustriell virksomhet)?

Eierstruktur
Områdene i fiskerihavnene havnene er preget av en sammensatt eierstruktur og en del uklare forhold rundt rettigheter og gamle klausuler. Napp er området på nordsida av den trange havna særlig krevende, med mange eiere og en del forminner og kulturminner. Ramberg havn har færre eiere, men riksvegen E10 går gjennom havneområdet, og det er forhold rundt en ufullstendig reguleringsplan som må oppdateres. Fredvang har noe enklere eierstruktur, men her vil bygging av ny molo kreve en del reguleringsgrep (områdeplan). 

Prosess

Flakstad kommune har gjennomført et forprosjekt der man har undersøkt mulige løsninger for å utvikle flere boliger på attraktive områder, samtidig som et godt samspill med fiskerihavnene er blitt vektlagt. Det er også sett på miljøgevinster med bedre integrering av bolig, turisme og fiskeri. Flere tiltak er gjennomført og spenner over faglige møter, dialog, nettverksbygging og formelle planprosesser. En viktig barriere for å integrere miljø, klima og energihensyn i byggeprosjekt er mangel på kunnskap og konkrete eksempler i nærheten, og her spiller Framtidens bygder en vesentlig rolle som referanseramme. I første fase har det blitt lagt vekt på involvering og informasjon til ulike målgrupper som byggebransjen, boligstiftelser, politikere og andre involverte.

I fase 2 vil fokus ligge på planarbeid med ferdigstilling av boligplan og revidering av kommuneplanens langsiktige del. I tillegg vil muligheten for å utnytte sjøen som varmekilde utredes. Rett over sommeren skal det utlyses en arkitektkonkurranse hvor oppgaven vil være utarbeidelsen av en overordnet plan for de tre fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp. Det vil bli lagt vekt på at teamene har en tverrfaglig sammensetning og at man ser utviklingen av de tre stedene i sammenheng. Ett av forslagene vil så velges ut og danne utgangspunkt for den videre prosessen i Flakstad. Det er lagt opp til en litt anderledes og mer fleksibel arbeidsprosess i etterkant av konkurransen. Vinnerteamet vil inngå i et tett og langsiktig samarbeid med kommunen, der arbeidet med den overordnede planen vil gå parallellt med en hands-on designprosess med utgangspunkt i mindre, men konkrete prosjekter på de tre stedene. For å sikre at prosessen er godt forankret i lokalsamfunnet, vil det avholdes jevnlige arbeidsmøter der forslagene diksuteres og evalueres i dialog med andre sentrale aktører i kommunen.

Økonomi og finansiering

Fase 1 er gjennomført uten ekstern økonomisk støtte, og kommunens ressurser er sterkt begrenset. Flakstad har status som omstillingskommune og er på Robek-lista. Dette har medført at arbeidet har hatt noe redusert fremdrift, og kommunen har ikke kunnet være offensive i forhold til parallelloppdrag som vil kreve en stor egenandel.

Erfaringer

De nye fiskeværene som har vokst til moderne fiskerihavner (f.eks. Myre), har et klart skille mellom fiskeri/fiskerirettet industri på den ene siden og boliger/service/nærmiljøanlegg på den andre siden. Kystverket har lite toleranse for å blande slike formål i havner med status som fiskerihavn der det er investert i infrastruktur for fiskeflåten.

Planarbeid

Arbeidet med tilrettelegging for havneutvikling er høyt prioritert i Flakstad kommune. Vedtatt omstillingsplan samt havneplan for Flakstad har prioritert tiltak og funksjoner i fiskerihavnene. Det er utarbeidet reguleringsplan for Napp havn i forbindelse med planlagt utbyggingsprosjekt som Kystverket starter i 2012 med utdyping og miljørensing. For Fredvang og Ramberg beregnes det oppstart på planarbeid i løpet av høsten 2014. Dette vil samkjøres med revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, som også skal starte til høsten. Det vurderes områdeplaner for å få flere aktører og virksomheter med i et helhetlig bilde.

Flakstad har status som omstillingskommune ut 2014, med sannsynlig forlengelse ut 2017. Bakgrunnen for dette var de store svingningene i fiskerinæringen. Kommunestyret har vedtatt en plan for omstilling og utvikling, med årlig handlingsplan og budsjett. Dette tas det hensyn til i det øvrige planarbeidet, og det vil ligge mye fokus på hovedutfordringene med å etablere flere arbeidsplasser og boliger. Nye grep for havneutvikling blir viktig for kommunen. 

Flakstad kommune har en klima og energiplan vedtatt i 2010 som setter mål på flere områder.

  • Felles klimadugnad i Lofoten
  • Grønne kommunale bygg og anlegg
  • Fjernvarme basert på fornybar energi
  • Bærekraftig matproduksjon i Lofoten
  • Grønn gransport
  • Grønn turisme i Lofoten

Prioriterte tiltak i Flakstad:

  • Enøk-tiltak i Flakstad kommune (kommunale bygg og anlegg)
  • Flakstad Industripark - utvikling av energieffektive/miljøvennlige løsninger
  • Tenke lokalt – handle globalt; småskalaløsninger ift matproduksjon, energi og forvaltning i Lofoten og Bangladesh (vennskapskommune)

Flakstad hadde i 2009 klimagassutslipp per innbygger på 4,52, mens Nordland var 12,91 og for Norge 11,31. Mesteparten kommer fra mobile kilder som biler og fiskebåter.

Oppfølging av planen er enda i startfasen i Flakstad, så vel som i de andre nabokommunene. Det vil kreves en prosess for økt kunnskap og god forankring av klimatiltak i Flakstad, og her kan det kobles til flere prosesser som går regionalt i Lofoten.

Klimatilpasning

Havneplanlegging i Flakstad tar allerede hensyn til havnivåstigning i forbindelse med byggehøyder for nye kaier og anlegg.

Areal og transport

Konkrete tiltak på dette området vil komme når havneprosjektene er startet. Både transport på land og fiskefartøy vil etter hvert omfattes av videre planlegging.  

Energi

I følge klimaplanen skal kommunen iverksette flere tiltak for energieffektivisering i kommunale bygg. Dette arbeidet er i planfasen, og omfatter blant annet sykehjem, skole og rådhus. 

I forbindelse med havneutviklingsprosjektet er man i gang med å utrede alternative energikilder som bruk av sjøvarme til oppvarming av bygg. Det vurderes å koble inn egne prosjekt med energisparing om bord i fiskefartøy, og dette søkes finansiert hos Transnova. 

Materialbruk

I første fase er det gjennomført flere tiltak for å få økt kunnskap om massivtre som materiale og byggemetode i Flakstad. Blant annet er det gjennomført seminar, befaring og studietur med fokus på massivtre og bruk av lokalt trevirke i Lofoten. Det er også opprettet en dialog både med gårdbrukere og boligaktører om bruk av massivtre i nybygg.


PROSJEKTDETALJER

Kommune: Flakstad
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Forbildeprogram: Framtidens bygder

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Flakstad kommune
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivelse: Kurt Atle Hansen, Flakstad kommune

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.