AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Havneparken Sandnes

Transformasjon av indre havn

Det gamle havneområdet i Sandnes sentrum skal gjennomgå en omfattende transformasjonsprosess frem mot 2025. Ambisjonen er at dette blir en forbilledlig klimavennlig områdeutvikling med vekt på kvalitet og høye miljøambisjoner.
Perspektiv havneområde. Illustrasjon gjengitt med tillatelse fra Havneparken Sandnes (http://sandnes-havneparken.no).  +

Perspektiv av mulig fremtidig utvikling. Illustrasjon gjengitt med tillatelse fra Havneparken Sandnes (http://sandnes-havneparken.no).  +

Områderegulering +

Byline: Barbara Hasenmüller / NAL Sist oppdatert 22.10.2018

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2012 - 2025

I tilknytning til områdereguleringen er det utarbeidet et kvalitetsprogram der Framtidens byggs kriterier ligger til grunn. I salgsavtalene er det henvist til kvalitetsprogrammet for å sikre at intensjonene herfra videreføres i byggeprosjektene. Det kommunale selskapet Sandnes Tomteselskap KF fungerer som primus motor i områdeutviklingen og har vært mellomvert for ca. 60 prosent av tomtearealet før videresalg til utbyggere.

Planområdet er 102 dekar stort med en utnyttelse på 150.000 m2 BRA. Den nye bebyggelsen består av både offentlige funksjoner og boliger, samt arealer til kontor og næring. Alle byggeprosjekter i Havneparken skal tilfredsstille kravene til passivhusstandard. I de mest sentrale områdene er det et krav om å legge til rette for publikumsrettede funksjoner i første etasje. Dette er svært viktig for å sikre et levende byrom som er i bruk på ulike tider av døgnet. Spadestikket for områdets første byggeprosjekt, Havnespeilet, er tatt. Parallelt med dette er det utlyst en arkitektkonkurranse for byens nye rådhus, som etter planen skal stå ferdig i 2018.

Selskapet Sandnes Indre Havn Infrastruktur (SIAS), som eies av kommunen og private grunneiere, er ansvarlig for utbygging av all infrastruktur i området. I kvalitetsplanen er det lagt inn et maksimumskrav til parkering. Det er også planlagt å bygge et felles parkeringsanlegg i området. I de første byggeprosjektene er det foreløpig ikke lagt opp til parkeringsplasser. Havneparken ligger i tilknytning til eksisterende kollektivknutepunkt og er godt tilrettelagt for miljøvennlig transport. Lyse forsyner området med miljøvennlig energi ved å etablere et felles fjernvarme- og frikjølingssystem basert på vann fra fjorden. Andre miljøtiltak inkluderer hevet terreng i forbindelse med havstigning og stormflo, samt tiltak for overvannshåndtering og grønne tak.

Les også mer om Havenparken Sandnes på prosjektets egne sider havneparken-sandnes.no

Status / klimagassregnskap

Pr. oktober 2018 er prosjektet ikke realisert. Klimagassregnskap er ikke foretatt siden prosjektet ikke var realisert da Fremtidens bygg ble avsluttet.

Areal og transport

Området ligger tett opp til dagens sentrum og nært Ruten som er et kollektivknutepunkt med jernbane og buss. Hovedtrafikkåren Elvegaten / Strandgaten legges om for å gjøre mest mulig av planområdet bilfritt. En hoved-sykkelvei legges i den opprinnelige biltraseen. I tilegg etableres en havnepromenade langs sjølinjen. I det videre planarbeid vil det også arbeides videre med parkering, mobilitetsplaner og annen tilrettelegging for miljøvennlig transport.

Energi

Det vil bli utredet/planlagt felles energisentral med infrastruktur for varme og kjøling til byggene. Energisentralen skal kunne ta i bruk tilgjengelige kilder for å oppnå den mest optimale løsning med hensyn til ressursbruk og miljøbelastninger.
Energiløsninger i de enkelte bygg skal i det videre planlegges i hht. kvalitetskriteriene i Framtidens bygg. 

Klimatilpasning

Bebyggelsen skal tilpasses antatt havnivåøkning og det skal legges spesiell vekt på at nedbørsmengden kan øke. Områdets grønnstruktur skal ha funksjon som klimatisk og biologisk faktor.

AREAL OG VOLUM

Bruksareal (BRA): 150000 m²

PROSJEKTDETALJER

Prosjektperiode: 2012 - 2025
Prosjekttype: Regulering
Forbildeprogram: Framtidens Bygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Sandnes kommune
Rådgivere: Asplan Viak As (områderegulering med kvalitetsprogram + teknisk plan)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.