AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Borkeplassen

To nye bygårder på branntomta i Trondheim

Trondheim

To bygårder brant i 2007 til grunnen i Trondheim sentrum. Nordre gate 11 og Dronningens gate 14 var begge gamle trebygninger fra 1840-årene. De nye bygningene ble planlagt som en tolkning av den opprinnelige kjøpmannsgården, med en blanding av forretninger og boliger.
 +
Arkitekt: Team 3 AS
 +
Arkitekt: Team 3 AS
 +
Arkitekt: Team 3 AS
 +
Arkitekt: Team 3 AS
 +
Arkitekt: Team 3 AS
 +
Arkitekt: Team 3 AS
 +
Arkitekt: Team 3 AS
 +
Arkitekt: Team 3 AS
  Sist oppdatert 20.11.2013

Korte fakta

  • Arkitekt: Team 3 AS
  • Prosjektperiode: 2002 - 2006
  • Arealforbruk: 9500 m2 (brutto BTA)

Prosjektbeskrivelse

Borkeplassen er plassert sentralt på branntomten, og bygningene følger de gamle eiendomsgrensene i brannkvartalet. Plassen omkranses av butikker og serveringssteder, med funksjon som adkomstsone og vrimleplass for samtlige bygg. Kvartalet ligger innenfor middelalderbyen i Trondheim, og grunnen som byggene står på er fredet kulturminne.

Prosess

Fire arkitektkontorer ble invitert til å delta i konkurransen om ny bebyggelse på branntomten i Nordre gate og Dronningens gate. Vinneren av konkurransen ble Team 3, bestående av Arne Henriksen, Jensen & Skodvin og Carl-Viggo Hølmebakk, som hver for seg hadde vunnet Treprisen for tidligere prosjekter.

Erfaringer

På tidspunktet da Borkeplassen ble bygget fantes det ikke tilsvarende sammensatte byhus med både bolig og forretningslokaler i Trondheim. Modellen var ikke så vanlig på den tiden, og de fleste boliggårder i Trondheim sentrum var kontorisert ifølge arkitekten. De tekniske løsningene som ble benyttet i prosjektet var nye, hvor for eksempel løsningen med eksponerte bjelker ikke var benyttet før. Det er mer vanlig å beskytte systemet med værhud, men i dette prosjektet ønsket arkitekten at stolpesystemet skulle være eksponert.

Konstruksjon og materialbruk

Konstruksjonssystemet består av laminerte tresøyler og bjelker, mens dekkene er av betong. Modulinndelingen er tilpasset de ulike bruksområdene i bygget, der boligbebyggelsen som er finmasket og butikklokalene er stormasket.

I fasaden som vender ut mot gaten er konstruksjonssystemet avstivet med skråbjelker. Konstruksjonene som er vendt ut mot Borkeplassen er konstruksjonene utvekslet av en fagverksdrager for å unngå fundamenter i kulturlagene under. Limtreet er forbehandlet av Moelven, og deretter plassbehandlet med oljebeis.

Hensikten med det valgte konstruksjonssystemet har vært å gi fasaden en variert karakter hvor tre er det dominerende materialet i samspill med store glassflater i butikkdelene av bygget og noe mindre glassflater i boligdelene.

Den nye bebyggelsen består av to bygårder med tilsvarende fasadelengde som de opprinnelige byggene, men høyden har økt fra to etasjer til fire etasjer mot Nordre gate og fem etasjer mot Dronningens gate. Bebyggelsen Thomas Angells gate er to etasjer høy, med en tilbaketrukket 3. og 4. etasje for å tilpasse bygget til høyden på de verneverdige byggene på sør- og nordsiden av Tomas Angells gate. Det skaper også gode solforhold i gaten. Innredningen i den nye bygningen består av en blanding av forretning, boliger og kontorer. Boligene i 3. og 4. etasje som er vendt mot Borkeplassen er delt opp enheter med mindre volum med terrasser og adkomst via trapper. Det er anlagt veiter mellom bygningene for å lette adkomsten til de indre delene av kvartalet.

Universell utforming

Gården består av 18 boliger med areal mellom 30 og 80 kvadratmeter, hvor enkelte av leilighetene har private uteplasser. De resterende leilighetene har enten balkong eller tilgang til skjermede, halvprivate uteplasser direkte knyttet til boligen. Boligdelen i Borkeplassen er utformet i henhold til vedtatte politiske tillegg til reguleringsplanen. Det vil si at minst 25 % av boligene skal ha universell utforming og minst 30 % av boligene skal være større enn 40 kvadratmeter.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 9500 m2 (brutto BTA)
Bruttoareal (BTA): 9500 m²

ENERGI

Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg

KOSTNADER OG STØTTE

Kvadratmeterpris (kun bygg): 20000 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Nordre gate 11
Sted/bydel: Midtbyen
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2002 - 2006
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Forretning / handel , Byrom, gater, torg , Boligområder/ boliganlegg
Forbildeprogram: Trebyen Trondheim

PROSJEKTTEAM

Byggherre: E.C Dahls Eiendom | Sameiet Dronningens gate 14
Arkitekt: Team 3 AS
Rådgivere: Sweco Norge AS (RIB) | Interconsult ASA (RIV) | Interconsult ASA (RIE)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

bok om Arne Henriksen arkitekter
Norske arkitekters landsforbund, Arkitektur N (Byggekunst), nr. 2/2007

KILDER

Norske arkitekters landsforbund, Arkitektur N (Byggekunst), nr. 2/2007
Morgenbladet, Borkeplassen: Reiste seg fra asken, 30. november 2007
Ulf Grønvold, "Arne Henriksen", Pax forlag AS, Oslo 2010

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Treteknisk institutt som del av prosjektet "Ny kunnskapsbank massivtre" som er støttet av Innovasjon Norge.