AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Visund - nytt administrasjonsbygg for FLO

ZEB prosjekt blant de beste på energi

Bergen

Det nye administrasjonsbygget til FLO på Haakonsvern er beregnet til å spare 95% av driftsenergien i forhold til deres gamle bygg fra 1963. Pilotprosjektet til forsvarsbygg er utviklet av en bredt tverrfaglig team av forskere og rådgivere. En målsetning har vært å skape et energieffektivt kontorbygg med robuste løsninger og høy overføringsverdi til bransjen.
 +
Arkitekt: Link Arkitektur AS
 +
Arkitekt: Link Arkitektur AS
 +
Arkitekt: Link Arkitektur AS
 +
Arkitekt: Link Arkitektur AS
 +
Arkitekt: Link Arkitektur AS
 +
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Det er kun utarbeidet klimagassregnskap for energibruk for Visund Depotbygget. Som ZEB-prosjekt har energibruk vært prosjektets hovedfokus, og det er ikke etablert klimagassregnskap for materialer eller transport i prosjektperioden. Forbrukstall er for 12 måneder frem til mai 2018. Det er dette året som er lagt til grunn for beregningen. +

Byline: Anders S. Moe Sist oppdatert 17.10.2018

Korte fakta

 • Arkitekt: Link Arkitektur AS
 • Prosjektperiode: 2009 - 2015
 • Arealforbruk: 2036 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 97 årsverk.
 • Miljøambisjon: Energimerke A (Mørk grønn) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Desember 2015 ble det nye administrasjonsbygget til FLO på Haakonsvern ferdigstilt og gikk inn i teten blant Norges mest energieffektive kontorbygg. Prosjektet har tatt i bruk mange solide og innovative løsninger som er utviklet med tanke på å ha stor overføringsverdi til andre prosjekter - både for Forsvarsbygg internt, men også til bransjen som helhet. Det har vært et uttalt mål at Forsvarsbygg vil være med å utvikle bransjen. Blant annet er en lettlest og lærerik, åttetrinns strategi for å prosjektere nullenergi kontorbygg laget for å vise vei for andre. Strategien og årssimuleringer av energibruk er blant vedleggene dere finner under fanen "Bibliografi" i prosjektpresentasjonen her på Framtidens Bygg sine nettsider.

Prosjektet er en del av ZEB programmet (The Research Centre on Zero Emission Buildings), en nasjonal satsning ledet av SINTEF og NTNU.

Forsvarets Logistikkorganisasjon Forsyningsavdeling Sørvestlandet (FLO FASV) understøtter Sjøforsvarets virksomhet innen innkjøp, forsyninger, vedlikehold, opplæring, teknisk brukerstøtte med mer. FLO FASV holdt tidligere til i et bygg fra 1963, men bygningen fylte ikke lenger Forsvarets behov for en arealeffektiv og funksjonell bygningsmasse. Bygget hadde HMS-­utfordringer med tanke på inneklima og tekniske anlegg og Forsvarsbygg vurderte at det ikke ville være kost/nytte­effektivt å rehabilitere bygningen. Forsvarsdepartementet gav på bakgrunn av dette Forsvarsbygg i oppdrag å bygge et nytt administrasjonsbygg med ZEB-standard.

Det nye administrasjonsbygget er et kontorbygg i 3 etasjer på ca 2200 m2 BTA og dimensjonert for ca 100 arbeidsplasser. Bygget inneholder lager, arkiv, kunderettet virksomhet og administrative funksjoner. De administrative funksjonene ligger i byggets 2. og 3. etasje. Lager, arkiv og kunderettet virksomhet ligger i 1. etasje med god tilkomst. Det er lik andel cellekontorer og kontorplasser i kontorlandskap, og kontorlokalene er bygget med tanke på høy grad av fleksibilitet. Blant annet de tekniske løsningene er planlagt slik at endringer i planløsning ikke skal innebære større inngrep i bygget. Tekniske rom er plassert i 1. etasje med adkomst fra bakkeplan. 

Forsvarsbygg utviklet en energieffektiv bygningskropp med optimaliserte tekniske løsninger i samarbeid med SINTEF ZEB, arkitekt og fagrådgivere. Bygget er konstruert som et passivhus med flatt tak med solcellepaneler og tilknytning til sjøvarmepumpe og kjøling fra fjorden. Beregnet energiforbruk er ca 16 kwh/m2.

Prosess

Forsvarsbygg vektla kompetanse fra prosjektering av miljøriktige bygg ved kontrahering av arkitekt og fagrådgivere til forprosjektet. For Forsvarsbygg (FOB) som offentlig aktør er det det vesentlig å definere kompetanse på miljø enten som tildelingskriterium eller kompetansekrav i konkurransegrunnlag.

Oppdraget ble utvidet fra utredning av klasse A til ZEB fra Forsvarsdepartementet. Erfaringen i departementet var at det var avgjørende at miljømålsetningene var kommunisert klart og tydelig for å få nødvendig forankring i egen organisasjon. Driftskostnader er av vesentlighet for alle bygg i FOB’s portefølje, og ZEB kom i så måte svært gunstig ut. FOB beregner alltid komplett LCC­kostnader av alle investeringsprosjekter, og energikostnader er en vesentlig del av dette. Det lave energiforbruket i ZEB­bygg gjør at det fremsto som attraktivt også for prosjekteier FD.

SINTEF ZEB arrangerte fire, tverrfaglige workshops for prosjekteringsgruppen tidlig i forprosjektet, der Link Arkitektur AS, Multiconsult AS og medlemmer i ZEB­nettverket deltok. Workshopserien bidro til å forankre innovative tekniske løsninger i prosjektorganisasjonen.

Prosjektets romprogram og arkitektur ble videre kvalitetssikret kompetente arkitekter som var leiet inn til «Forsvarsbyggs arkitekturråd», og tekniske løsninger ble kvalitetssikret i Forsvarsbyggs «Tekniske kvalitetsgruppe», som består av innleide fagingeniører med lang erfaring og høy kompetanse.

Prosjektets kalkyler gikk igjennom usikkerhetsanalyse (KS «light») i henhold til Finansdepartementet og NTNU Concept programmet. Usikkerhetsanalysen var et viktig verktøy for å styre usikkerhetene i prosjektet.

Resultater etter 2 års drift

Prosjektets klimagassutslipp fra energibruk er sammenlignet med referanseberegningen redusert med 85 % for ferdigstilt bygg i drift. Det er et meget godt resultat selv om det ligger noe over det som var beregnet. Det er kun utarbeidet klimagassregnskap for energibruk for Visund Depotbygget. Som ZEB-prosjekt har energibruk vært prosjektets hovedfokus, og det er ikke etablert klimagassregnskap for materialer eller transport i prosjektperioden. Forbrukstall er for 12 måneder frem til mai 2018. Det er dette året som er lagt til grunn for beregningen.

Skjermbilde 2018-10-17 kl. 14.16.31Skjermbilde 2018-10-17 kl. 14.16.31Skjermbilde 2018-10-17 kl. 14.16.31

Klimagassrapporten kan lastes ned her: I drift Klimagassrapport - Visund Depotbygget - utarbeidet juni 2018

Økonomi, merkostnader og finansering

Økonomisk ramme for prosjektet:108 MNOK. Rammen inkluderte avsetning for usikkerhet, MVA og prosjekteringskostnader. Det var ikke tomtekostnader knyttet til prosjektet, da bygningen står på egen grunn på Haakonsvern.

Merkostnader energi: 2248 kr/m2 oppvarmet BRA (eks MVA). Dette var merkostnader beregnet for å løfte prosjektet fra TEK10 til nær 0-energibygg, mer presis angitt som ZEB-O-EQ. Betegnelsen står for ”Zero Emission Building – som produserer nok fornybar energi til å kompenserer for CO2-utslipp knyttet til drift av bygget, unntatt energi som går med til brukerutstyr for de ansatte.

FOB har mottatt 50 000 NOK­ fra Enova til utredning av passivhus og ca 2.350,000 NOK i passivhusstøtte i gjennomføringsfasen.

Solcellene isolert sett har en nedbetalingstid på rundt 30 år. I sin helhet har Forsvarsbygg beregnet at de vil spare penger på å gjennomføre energitiltakene i bygget.

Erfaringer

Utfordringen for FOB i tidligfase har vært å balansere høye energiambisjoner med en generell, elastisk og fleksibel bygning. Alle FOB’s nybygg skal utformes så generelt, elastisk og fleksibelt som mulig. I skisseprosjektet var energiambisjonene det sentrale i designutformingen av bygningen. Etter en grundig prosess med bl.a. Forsvarsbyggs Arkitekturråd, ble bygget omprosjektert til slik det fremstår i dag.

Byggefase:
Bygget ble problemfritt ferdigstilt og innflyttet 10. desember 2015 i henhold til framdriftsplanen.

Bygget ble oppført i totalentreprise i henhold til kvalitet og funksjonsbeskrivelse og forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag. Den bygningsmessige beskrivelsen var relativ grovmasket med store friheter for valg av løsninger. De tekniske spesifikasjonene var omfattende og detaljerte, men de også med stor grad av valgfrie løsninger.

Klimaveggene er utført med god håndverksmessig kvalitet og har oppnådd meget god tetthet. Klimavegg og innenfor-liggende installasjonsvegg er fylt med blåseisolasjon for å oppnå 100% fyllingsgrad.  Det er benyttet lavemitterende materialer i innemiljøet. Det er benyttet todelte persienner for å oppnå lysinnfall i øvre del når persiennene er nede.  Ventilasjonsløsningene er vektlagt med minimumsventilasjon ved fravær i rommet, og ventilasjon tilpasset person og temperaturbelastning i hvert enkelt rom ved bruk. Det er installert motorstyrte ventilasjonsventiler med lavt støynivå.

Sentral driftskontroll gir god oversikt over temperaturer og energiflyt i anlegget. Innputt til Simien beregningen er lik eller bedre enn de foreløpige beregningene. 

Bygget er utført med stor fleksibilitet. Alle rom har individuell styring av luft og varme. Temperaturer, pådrag av varme, luftmengder, co2 etc. blir presentert, kan styres og logges fra sentral driftskontroll.

Totalentreprenøren Veidekke Entreprenør har fått tiltransportert innredningsentreprisene samt alarm og sikring og overlevet bygget ferdig innredet.

Solselleanlegget har levert energi til bygget fra november i henhold til prognosene.

Oppfølging av drift og energikrav blir fulgt opp av entreprenør i driftsfasen.

 

Energi

Følgende energitiltak er inkludert i prosjektet:

 • Dagslysoptimalisering – todelt persiennesystem
 • Plassering av bygg med lang sydvendt fasade – gunstig for solcelleanlegg og dagslys
 • Energieffektiv LED­belysning
 • Aktive tilluftsventiler
 • Sjøvarmepumpe – COP 3.0 oppvarming, COP 10.0 kjøling
 • Solcelleanlegg – ca 53.000 kwh/år levert energi, ca 4000 kvm
 • Tett bygningskropp

I perioder der solcelleanlegget produserer et overskudd av strøm leveres dette overskuddet til bygningene i nærheten.

Sammenlignet med det gamle administrasjonsbygget fra 1963 er energibruken redusert med 95%.

Se video fra Sysla Grønn om solcelle-anlegget her

Konstruksjon og materialbruk

Bærekonstruksjon: Stål og betong

Yttervegg: Tolags isolert yttervegg unngår kuldebroer, beskyttelse av fuktsperre, sammenhengende vindsperre.

Fasader: Fasadeplater

Innevegger: Gips

ZEB ambisjonsnivå tilsier ikke at det skal tas særskilte valg med tanke på materialbruk. For øvrig følger prosjektet generelle retningslinjer nedfelt i KLIF’s veileder for materialbruk.

Arealbruk

Kompakt bygningskropp.
Høy arealutnyttelse.
Plassering av arbeidsplasser langs fasade – utnyttelse av dagslys.

Transport i bruk

Det er tilrettelagt for sykkel med sykkelskur og garderobeanlegg.
Ingen p-plasser i prosjektet. Felles parkering på basen. Elbil/hydrogenbil finnes på parkeringsplass på basen

Universell utforming

Bygningen er utformet i tråd med TEK10. Bygningen er tilrettelagt for universell utforming innendørs og utomhus.

Klimagassregnskap

Det ble gjennomført klimagassregnskap der også CO2-utslipp for materialer ble beregnet. Regnskapet ble satt opp i etterkant av at de fleste materialvalg var tatt, og fikk derfor liten innvirkning på prosjekteringen. Forsvarsbygg valgte likevel å gjennomføre regnskapet som en del av en langsiktig kompetanseheving på miljø. CO2 reduksjonene på energisiden er vesentlige.

Etter 2 års drift:

Prosjektets klimagassutslipp fra energibruk er sammenlignet med referanseberegningen redusert med 85 % for ferdigstilt bygg i drift. Det er et meget godt resultat selv om det ligger noe over det som var beregnet. Det er kun utarbeidet klimagassregnskap for energibruk for Visund Depotbygget. Som ZEB-prosjekt har energibruk vært prosjektets hovedfokus, og det er ikke etablert klimagassregnskap for materialer eller transport i prosjektperioden. Forbrukstall er for 12 måneder frem til mai 2018. Det er dette året som er lagt til grunn for beregningen.

Skjermbilde 2018-10-17 kl. 14.16.31Skjermbilde 2018-10-17 kl. 14.16.31Skjermbilde 2018-10-17 kl. 14.16.31

Klimagassrapporten kan lastes ned her: I drift Klimagassrapport - Visund Depotbygget - utarbeidet juni 2018

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 2036 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 97 årsverk.
Bruttoareal (BTA): 2224 m²
Bruksareal (BRA): 2036 m²
Oppvarmet bruksareal: 2036 m²
Antall beboere/brukere: 97
Glassandel av bruksareal: 0,16 %
Kompakthetsfaktor: 0,235m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 11,9 1,4 1,4 1,8
Materialbruk - - - -
Transport - - - -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
Klimagassregnskap utført av Rolf Hagen i Context AS. Det kun gjort beregninger på depotbygget

ENERGI

Energimerke: A (Mørk grønn)
Energiforbruk: Netto energibehov: 54 kWh/m2 år. Levert energi: 42 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Disse tallene er ikke medregnet solcelleanlegg. Med solcelleanlegg ca 16 kwh/m2 pr år. Beregningene baserer seg på lokale klimadata for Bergen.
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg, Solceller - elektrisitet
Beregnet netto energibehov: 54 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 42 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

NS 3031 og lokalklima

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 8,2 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 3,8 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 5 kWh/m²/år
Vifter: 6,8 kWh/m²/år
Pumper: 0,9 kWh/m²/år
Belysning: 12,5 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 15,7 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 2,8 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,09 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,08 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,12 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,85 (W/m²K)
Spesifikk vifteeffekt: 1 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 2200 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 300 m

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 108 MNOK
Kvadratmeterpris (kun bygg): 33723 kr/m²
Merkostnader Energi: 2248 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 2400000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Haakonsvern Orlogsstasjon, 5866 Bergen
Sted/bydel: Loddefjord
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2009 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Framtidens Bygg , ZEB
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Forsvarsbygg
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Hovedentreprenør: Veidekke entreprenør AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - pilotprosjektsatsning med mål om halvering av klimagassutslippene