AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Fjøsangerveien 213

Et næringsbygg som bidrar til biomangfold

Bergen

En arkitektonisk og miljømessig ambisiøs rehabilitering og utvidelse av et anonymt næringsbygg i Bergen der hensyn til biomangfold er en av mange viktige utfordringer. Prosjektet er ikke bygget.
Perspektive +
Arkitekt: TAG arkitekter
Perspektive +
Arkitekt: TAG arkitekter
Illustrasjon utvikling av form +
Arkitekt: TAG arkitekter
Byline: Anders Selstrøm Moe / NAL Sist oppdatert 22.10.2018

Korte fakta

  • Arkitekt: TAG arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2014 - 2015
  • Arealforbruk: 1070 m2 (bruksareal BRA)
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Lysgrønn) , Passivhusstandard (NS3700/3701) , Lavenergibygg (NS3701)

Prosjektbeskrivelse

Mellom E39 og Langeskogen i Bergen ligger Fjøsangerveien med en smal stripe næringsbygg. Tomtene eies av Stiftelsen Johann Langes Minde som forvalter Lange hovedgård og Langeskogen, som historisk var en del av gårdens utmark. Fra Johan Lange stilte skogen til disposisjon ”til en artig forlystelse … for det spadserende publikum” har Langeskogen etablert seg som et av de viktigste turområdene i Bergen. Behovet for friluftstilbud har økt i takt med utbyggingen av byen, og turveiene som går på kryss og tvers i området er flittig brukt. Sykkelveien langs Fjøsangerveien er en av de viktigste innfartsårene for sykkel inn til byen.

Fjøsangerveien 213 er et lite kontorbygg på 700 m2 bygget på 80-tallet med i alt 11 arbeidsplasser. Fana Invest har kjøpt bygget og har hyret inn TAG-arkitekter for å tegne en utvidelse av bygget til 1100m2 og 20 arbeidsplasser. Bygget har elektrisk oppvarming og dårlig isolert, og energirehabilitering var derfor en del av oppdraget. Samtidig var bygget anonymt og generisk, og byggherren ønsket et hus med identitet.

De kontrastfylte omgivelsene med skog og turstier på den ene siden og en firefelts motorvei på den andre, ledet arkitektene til et ønske om å tegne et bygg som utfordrer brukerne til å velge sykkelveien fremfor motorveien til jobb. Samtidig er det et ønske at bygningen skal gi noe tilbake til skogen, både i form av å fungere som en inngang til Langeskogen for turgåere og syklende og at huset i seg selv bidrar til det biologiske mangfoldet i skogen. Også ambisjonsnivået på energisiden er ambisiøst med rehabilitering opp til passivhusnivå som målsetning.

TAG arkitekter har valgt et enkelt grep for å gi bygningen en tydelig form som er i øyenfallende og identitetsskapende. Mot motorveien er det en høy loddrett fasade, mens vestsiden mot skogen er et jevnt skrånende tak. Bygningen kles i tre både på fasader og tak, og med dette samles hele volumet til en tydelig form. Det skrånende taket skal dekkes med pergola og klatreplanter og således trekke skogen opp over bygningen. I takflaten er en rekke arker med vinduer inn til kontorene. I sideveggene på arkene er skal det bygges fuglekasser tilpasset fugleartene i skogen.

Prosjektgruppen jobber med å få i stand et samarbeid med kommunen, tomteeieren - Stiftelsen Johann Langes Minde – og næringsvirksomhetene i nabobyggene for å finne en felles parkeringsløsning slik at vestsiden av bygget kan frigjøres for parkering og ytterligere forsterke forholdet mellom bygget og skogen. Stiftelsen Johann Langes Minde eier alle nabotomtene og hvis prosjektet er vellykket kan det ha en smitteeffekt til alle bygningene langs skogen og motorveien.

Prosess

Det er også en målsetning å påvirke en oppgradering av sykkelveien som forbinder Fjøsanger med Bergen sentrum. 

Prosjektet er i rammesøknadsfasen. TAG arkitekter har, på oppdrag fra den private byggherren Fana invest as ved Egil Lepsø, utformet det rammesøkte prosjektet. 

Det er startet en dialog mellom kommunen, prosjektgruppen og tomteeier med sikte på et samarbeid som kan gi prosjektet mulighet til å fjerne parkeringen fra vestsiden av bygget og derved kunne forbedre byggets forbindelse til skogen.

Miljøambisjoner

  • Bygget vil i sin helhet bli bygget i tre.
  • Eksisterende konstruksjoner vil beholdes og bidra til mindre materialbruk enn ved et nybygg.
  • Bygget har høye energiambisjoner og vil strekke seg mot passivhusnivå som målsetning på tross av de begrensninger en rehabilitering innebærer.
  • Prosjektet vil legge til rette for økt bruk av sykkel og elbil.
  • Bygget vil bidra til økt biomangfold ved spurvekasser, bærbusker, pergola på takflaten og økte grøntarealer ved å redusere antall parkeringsplasser. 

Status

Pr. oktober 2018 er prosjektet ikke bygget. Klimagassregnskap er ikke foretatt siden prosjektet ikke var realisert da Fremtidens bygg ble avsluttet.

Erfaringer så langt

Engasjementet arkitekten har vist i forhold til å tilpasse bygget den spesielle plasseringen ved inngangsporten til den verneverdige skogen, har blitt møtt med entusiasme hos byggherre, kommunen og tomteeieren. Den idealistiske ambisjonen om å legge til rette for biomangfoldet har fått gehør og har utløst et samarbeid på tvers av interessentene, samt en kreativ prosess som ellers ikke hadde vært mulig.

Energi i driftsfasen

Bygget har energiklasse C i dag. Målsetningen for rehabiliteringen er passivhusstandard og energiklasse A grønn.

Bygget kan ikke tilknyttes fjernvarme da det er utenfor konsesjonsområdet. Oppvarming og kjøling er i dag elektrisk. Den vil omlegges til et vannbasert system tilknyttet energibrønner med frikjøling på natten.

Den østvendte og sørvendte fasaden, samt øvre del av taket er egnet for solvarme eller solceller. Tiltaket skal vurderes opp i mot økonomi og energibehov. 

Materialbruk

Hovedkonstruksjonen bevares og rehabiliteres. Gjenbruk av eksisterende konstruksjoner reduserer klimagassutslippene på materialsiden. Alle nye konstruksjoner, dekker, innervegger, heissjakt og fasader skal utføres i tre.

Transport

Bygget ligger 5.4 km fra Bergen sentrum. Fra bygningen er det omkring 200 meter til bussholdeplass med 10 minutters intervaller. Det er 200 meter til nærmeste butikk, postkontor og sykkelreparatør. Sykkelveien som passerer bygget er en av de viktigste sykkelveiene inn til Bergen sentrum og skal opprustes. Ruten er naturskjønn og i tid er avstanden til sentrum omkring 15 minutter på sykkel.   

På tross av at bygget har god beliggenhet i forhold til sykkel og kollektivtransport vil det være en utfordring å få de ansatte til å la bilen stå. Bygget har i dag 11 parkeringsplasser. Byggherre er motivert for å drøfte en mobilitetsplan for prosjektet med målsetning om å redusere parkeringsdekningen og fremme bruk av sykkel og kollektivtransport. Sambruk av parkeringsplasser med kjøpesenteret ved siden av vurderes. Dette kan resultere i at arealer som i dag er asfaltert kan frigjøres for beplantning.  

Klimatilpasning

Et sterkt skrånende tak ivaretar avrenning ved ekstremnedbør. Taket skråner ned mot en åpen bekk som takvannet kan ledes ned til. Ved å redusere antall parkeringsplasser kan arealet på grønne og permeable overflater økes. Det vurderes å åpne en dam i enden av bekkefaret både for å motvirke flom ved ekstremnedbør og ytterligere tilrettelegge for biomangfold. 

Uteområder

All beplantning som innføres skal bidra til biomangfoldet i området. Spesielt vil det bli lagt vekt på bærbusker med sent modne bær til trekkfugl på gjennomreise som stær, trost og sidensvans, samt overvintrende svarttrost. Prosjektet er i samtale med en biolog med kjennskap til lokal flora og fauna for å bistå planleggingen av bygget.

En overordnet målsetning er å forsterke forbindelsen mellom bygningen og skogen. Skogen skal ledes over sykkelveien og integreres arkitektonisk ved å fjerne parkeringen og asfalten vest for bygget og lede beplantningen opp på det store skrånende taket ved hjelp av en pergola. Fuglekasser etableres i forbindelse med arkene. 

Arealeffektivitet

De nye planløsningene er arealeffektive, og det arealet som legges til er for det meste rent bruksareal. Det er skåret ned på kommunikasjonsarealer på tross av at disse nå skal tilfredsstille nye krav til universell utforming som blant annet medfører at en heis må etableres. 

Universell utforming

Bygget mangler i dag heis og har ikke universell utforming. Gjennom ombyggingen er det lagt vekt på klarhet og lesbarhet i anlegget, kontraster, tilgjengelighet for rullestolbrukere og god akustikk.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1070 m2 (bruksareal BRA)
Bruttoareal (BTA): 1230 m²
Bruksareal (BRA): 1070 m²

ENERGI

Energimerke: A (Lysgrønn)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 100 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 100 m
Parkeringsplasser: 15,71 (pr. 1000 m²)
0,55 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser: 10 (pr. 1000 m²)
0,5 (pr. boenhet/arb.plass)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Fjøsangerveien 213, 5073 Bergen
Sted/bydel: Bergen
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2014 - 2015
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701) , Lavenergibygg (NS3701)
Forbildeprogram: Framtidens Bygg
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Fana Invest AS
Arkitekt: TAG arkitekter AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - pilotprosjektsatsning med mål om halvering av klimagassutslippene.