AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Floa

Bærekraftig byutvikling i to trinn

Fredrikstad

Floaområdet ligger i utkanten av eksisterende bysentrum i Fredrikstad og har potensial til å bli en naturlig sentrumsutvidelse. Utviklingen av området er delt inn i to faser, og består av en kortsiktig og en langsiktig del. Delområdet Trosvikstranda er definert som sentrumsformål i Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 og er det første området som skal transformeres.
Veumbekkens utløp på Trosvikstranda (byggetrinn 1 Floa) +
Arkitekt: Illustrasjon: Norconsult
Fotograf: -
Forslag til utforming av bebyggelse på Trosvikstranda. Siktlinjer oppover og nedover Veumbekken samt kaipromenade bevart. +
Arkitekt: Illustrasjon: Norconsult
Fotograf: -
Forenklet forslag til utforming av byggetrinn 2 Floa.  +
Arkitekt: Illustrasjon: Griff Arkitektur AS
Fotograf: -
Byline: Barbara Hasenmüller / NAL Sist oppdatert 22.10.2018

Korte fakta

  • Arkitekt: Norconsult AS
  • Prosjektperiode: 2014 - 2017
  • Arealforbruk: Landarealer totalt er ca 134 mål. Trosvikstranda utgjør ca 36 mål.

Prosjektbeskrivelse

Floaområdet (totalt 134 mål) ligger langs en av hovedinnfartsårene til byen og er et område som står foran store endringer. Fredrikstad kommune er en av grunneierne i området, noe som gir mulighet til å vektlegge bærekraftig byutvikling i henhold til kvalitetskriteriene i Framtidens byer. Området har en svært sammensatt eierstruktur, og forutsetter at private utbyggere og kommunen ønsker å samarbeide. Utviklingen av området er derfor delt i to faser som skal sees i sammenheng.

Trosvikstranda (ca 36 mål) er et delområde som er modent for utvikling med rask framdrift og er derfor det første området som transformeres. Resten av Floaområdet er foreløpig politisk uavklart.

Fase 1. Trosvikstranda
Samtidig som det skal legges til rette for en tett bystruktur med boliger og næring, er det viktig å ha et overordnet grep som sikrer nødvendige rammevilkår for industri- og næringsvirksomhet i området.

Åpning av kanalen i en av gatene (Veumbekken) er under regulering og vil innebære store endringer: Gjennomgangstrafikk fjernes fra området og blå/grønne sammenhenger styrkes. Området vil omfatte en del av den nye sentrumsringen, og utviklingen av en miljøvennlig bygate med høy trafikkbelastning vil derfor gi føringer og tilskudd til prosjektet i form av styrket kollektivtilbud og god tilrettelegging for gående og syklende.

Fase 2.
Fredrikstad kommune er grunneier i sjøområdet for gjestehavnen og en del av landarealene. Det meste av landarealene er festet bort til næringseiendommer, mens Fredrikstad kommune eier arealene langs elva. Industrivirksomheten i området har ulik grad av modenhet for transformasjon og Fredrikstad kommune ønsker å ivareta virksomhetenes interesser i utvikling av området. Fredrikstad kommune ønsker å ta i bruk sine muligheter som grunneier (makebytte, utbyggingsavtaler, områdereguleringer) for å sikre bærekraftig utvikling av området i fase 1 og 2. Det er ønsket å vurdere gjenbruk av bygninger. I denne fasen skal det også etableres en småbåt-/gjestehavn som skal drives av Borg Havn IKS (Havnevesenet).

1310 Avgrensning byområde 1310 Omrader

Prosess

Det er utarbeidet et områdeprogram for Floaområdet inkl. Holmen. Redusert CO2-avtrykk i utviklingen av området er et hovedmål. I dette arbeidet ble det gjennomført medvirkningsprosesser i form av møter og diskusjoner med alle grunneiere. På grunnlag av områdeprogrammet ble det utarbeidet mål, delmål og retningslinjer for området som danner utgangspunkt for regulering og utvikling. Her ligger det nedfelt at: «Der kommunal eiendom inngår i reguleringsplaner skal kriterier for pilotprosjekt i Framtidens byer eller tilsvarende legges til grunn.»

Det er inngått et samarbeid med Veidekke AS for områderegulering av Trosvikstranda, som ønsker å detaljregulere og utvikle området i tråd med retningslinjene. Valg av konsulent er gjort, men kontrakt er ikke inngått ennå. Valget falt på tilbyder som vektla betydningen av gode prosesser.

Åpning av Veumbekken vil berøre Trosvikstranda direkte ved at utløpet går igjennom arealene som omfattes av planen. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for åpning av Veumbekken vil det gjennomføres medvirkningsprosesser med støtte fra Framtidens byer. En av utfordringene vil være å finne en arbeidsmetode for å skape engasjement i deler av befolkningen som sjelden høres. Medvirkningsprosessen er et mål i seg selv, men den vil gi viktige innspill til reguleringsplanen for Veumbekken og regulering av Floaområdet trinn 1 og 2. Det finnes midler til gjennomføring av mindre tiltak i området og det arbeides med å få Holmen inn i Husbankens områdeløft.

Arbeidet med Indre sentrumsring pågår og vil gi direkte føringer for arbeidet med Trosvikstranda i form av adkomstløsninger og byggegrenser mot Borggata.

I forbindelse med Miljøverndepartementets Plansatsing mot store byer fra 2013 – 2017, skal ulike pilotprosjekter realiseres. Ett av disse er Case Fredrikstad – Bylabratorium for Nærhetsbyen. En viktig målsetting med bylaboratorium for nærhetsbyen er å utvikle strategier som bidrar til bærekraftig byutvikling. Prosjektet skal gå over flere år og vil kunne gi viktige bidrag til programmeringen av Floaområdet.

Planarbeid

Områdereguleringen skjer i et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og Veidekke AS.

Status / klimagassregnskap

Pr. oktober 2018 er prosjektet ikke realisert. Klimagassregnskap er ikke foretatt siden prosjektet ikke var realisert da Fremtidens bygg ble avsluttet.

Økonomi

Områdereguleringen finansieres av Fredrikstad kommune og Veidekke AS.

Energi

Trosvikstranda ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.

Areal og transport

Området vil omfatte en del av den nye sentrumsringen. Hvordan en kan utvikle en miljøvennlig bygate med høy trafikkbelastning bør derfor bli en del av prosjektet. Det legges opp til begrenset tilgang for biler i forbindelse med Trosvikstranda og parkering i kjeller.

1310 Gangveisystem grønt 1310 gangveisystem sykkel 1310 Plan utvikling fellesarealer

Materialbruk

Dette er et tema som vil vektlegges senere i prosessen.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Landarealer totalt er ca 134 mål. Trosvikstranda utgjør ca 36 mål.

ENERGI

Energiforbruk: Fjern-/nærvarmeanlegg
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Borggata/Mosseveien
Sted/bydel: Trosvikstranda
Kommune: Fredrikstad
Prosjektperiode: 2014 - 2017
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling , Regulering
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg , Boligområder/ boliganlegg , Forretning / handel
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Forretningsbygning , Boligblokk , Kontorbygning
Forbildeprogram: Framtidens Bygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Fredrikstad kommune
Arkitekt: Norconsult AS
Landskapsarkitekt: Norconsult AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Tekst prosjektbeskrivelse: Marianne Aune/Fredrikstad kommune

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - pilotprosjektsatsning med mål om halvering av klimagassutslippene.