AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Sandstuveien 68

Arkitektoniske løsninger og teknikk i samspill

Oslo

Med dette kontorbygget har Lund Hagem Arkitekter latt bygningens konkrete arkitektur fange opp prosjektets høye miljøambisjoner. Det statuerer et eksempel på hvordan man kan oppnå energieffektivitet gjennom arkitektoniske løsninger framfor kun å lene seg på teknologi.
Arkitektene har utformet fast varig solavskjerming som er nøye tilpasset solforholdene på stedet og samtidig blir en del av byggets uttrykk +
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter
Fotograf: Trond A. Isaksen
Nedhengt betongtrapp i foajeområdet. Her er også deler av lavkarbonbetongen blottlagt slik at den termiske massen kan nyttegjøres. +
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter
Fotograf: Trond A. Isaksen
 +
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter
Fotograf: Trond A. Isaksen
 +
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter
Fotograf: Trond A. Isaksen
 +
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter
Fotograf: Trond A. Isaksen
Byline: Per Anda / NAL Sist oppdatert 20.02.2015

Korte fakta

  • Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2010 - 2014
  • Arealforbruk: 9710 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 900 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Dark green) , BREEAM Excellent , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Sandstuveien 68 er innhyllet i en frakk som selv tar seg av ytre påvirkninger som vind, sol og regn; uten tekniske hjelpemidler som krever hyppig vedlikehold og utskiftninger over tid. Geometrien og planene muliggjør flere ulike leietakere, og plasseringen av alle faste bygningsinstallasjoner skal sikre god fleksibilitet over tid.

Bygningen består av to hovedfløyer på henholdsvis seks og syv etasjer som er bundet sammen av et mellombygg med åpne fellesarealer og fordelingsrom og -funksjoner. Sørsiden avsluttes videre av et ytterligere bygningsvolum på tre etasjer. På de to kjellerplanene finner man parkering for biler og sykler, men også garderober og tekniske rom på tilsammen 4500kvm. Prosjektet er gjennomført som totalenteprise ledet av NCC Construction på den betingelse at Lund Hagem videreføres som prosjekterende arkitekt gjennom alle faser.

Bygningen er en del av første utbyggingsfase i et større utbyggingsprosjekt og føyer seg til en lang liste med energieffektive bygninger i området.

Prosess

Utbygger hadde satt følgende krav: Breeam, Nor Excellent, grønn Energiklasse A, og ingen utvendig mekanisk styrt solskjerming. Det ble senere valgt å gå for passivhusstandard. Et krav var også at samme arkitekt skulle videreføres til totalentreprenør.

Prosjektet er helt fra skissestadiet lagt opp til å bli så energieffektivt som mulig og alle ledd i prosessen bærer preg av dette. Man har blant annet ønsket at arkitekturen i seg selv langt på vei skal sikre miljøkravene, uten å kun være prisgitt teknologiske løsninger. Resultatet av dette er blant annet en resirkulert, ubehandlet aluminiumsfasade som i tillegg til å reflektere solstråling bort fra selve bygningskroppen, i vindusbåndene går over i perforert solavskjerming. Lund Hagem har gjennom solstudier beregnet de ulike delene av bygningens eksponeringsgrad for solstråling og formet solskjermene deretter.

Finansiering

ENOVAs tilskuddordning avgjorde at det ble valgt passivhusstandard.

Energi

Vestibylen og trapperommet er en egen klimasone hvor det er tillat med større temperaturvariasjoner og muligheter for naturlig ventilasjon. Derfor befinner resepsjonsskranken seg i en egen temperert «kiosk» i vestibylen.

Det har vært stor fokus på tetthet og detaljer som reduserer kuldebroer. 3D-solsimuleringer har blitt gjennomført for å formgi solskjermingen.

Bygget er i dag koblet til en firetimers værmeldingstjeneste fra yr.no, som er et av parameterne for temperaturstyringen.

«Jordkulvert» sørger for temperert inntaksluft til varmeveksleren.

TABS(Termisk aktive dekker) blir benyttet i betongdekkene som en vannbåren løsning for oppvarming og kjøling. Eksponering av disse bidrar til gode muligheter for god bruk av termisk masse og finnes i stor utstrekning over arbeidsplassene. Systemhimling er trukket inn mot kjernen i bygget.

Fritak fra Hafslund fjernvarme sikret grønn energiklasse A.

32 energibrønner med 7 varmepumper og solceller på taket sørger for nok grønn energi.

Miljø og materialbruk

Betong er tradisjonelt CO2 belastende konstruksjonsmateriale. I Sandstuveien 68 er det benyttet lavkarbonbetong med flygeaske i stedet for klinker, noe som har redusert CO2 fotavtrykket betraktelig. All aluminium i fasaden er resirkulert og ubehandlet for å redusere miljøgifter.

Areal og transport

Bygget har 50 sykkelplasser under tak med sykkelvask og gode garderobefasiliteter. Det er også en reduksjon i antall vanlige parkeringsplasser, men det er til gjengjeld bygget flere el-bil ladestasjoner i p-kjelleren

Gode arbeidsforhold

Det er balkonger i alle kontorfløyer. Det er arbeidet med å gi gode dagslyskvaliteter og utsyn. Rommene er bearbeidet for å gi god romfølelse med gode akustiske forhold.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 9710 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 900 årsverk.
Bruksareal (BRA): 14115 m²
Oppvarmet bruksareal: 9710 m²
Antall beboere/brukere: 900
Glassandel av bruksareal: 15,4 %
Kompakthetsfaktor: 0,227m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: A (Dark green)
Energiforbruk: Netto energibehov: 70 kWh/m2 år. Levert energi: 53 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Beregnet netto energibehov:
70 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi:
53 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Prosjektrapport 42 med validert dynamisk timesberegning etter reglene i NS 3031

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 9,6 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 4,8 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 5 kWh/m²/år
Vifter: 8,3 kWh/m²/år
Pumper: 2,2 kWh/m²/år
Belysning: 15,7 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 18,8 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 5,8 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 46 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 5,3 kWh/m²/år
Annen energivare: 1,9 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,12 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,13 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,76 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,6 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,49 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Sandstuveien 68, 0680 OSLO
Sted/bydel: Ryen, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2010 - 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Miljøambisjon: BREEAM Excellent , Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: BREEAM-NOR piloter
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Watrium Eiendom AS
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
Interiørarkitekt: Ellen Kvande int ark MNIL
Prosjektledelse (PL): Sweco Norge AS
Miljørådgiver: Asplan Viak
Spesialrådgiver energi: Asplan Viak
Rådgivere: Kjell Ludvigsen AS (RIB) | Klimateknikk AS (RIV) | Totaltek AS (RIE) | Sweco Norge AS (RIBfy) | Norconsult AS (RIBr) | Sweco Norge AS (RIA)
Hovedentreprenør: NCC Construction AS
Byggeledelse: NCC Construction AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Jon Nordberg, Lund Hagem arkitekter
Teknisk Ukeblad

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund