Illustrasjon: Israels plads, København, Cobe arkitekter, foto Rasmus Hjortshøj – COAST

Fordypning i universell utforming og inkluderende arkitektur

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 18.01.2019
Universell utforming inngår i dag som en naturlig del av samfunnsplanleggingen, i alt fra bygninger, uteområder til varer og tjenester. Begrepet inkluderende arkitektur har en helhetlig arkitektonisk, sosial og verdimessig tilnærming og rommer flere brukere.

Dagens utfordringer i norske kommuner, byer og tettsteder tilsier at det er behov for mer kunnskap både om universell utforming og inkluderende arkitektur blant norske arkitekter. For å finne de gode løsningene må man forstå ulike brukerperspektiv og skape helhetlige arkitektoniske løsninger som kan inkludere så mange som mulig. Ved å planlegge på tvers av brukergrupper og å samlokalisere funksjoner i lokalmiljøet, kan vi skape møteplasser der flere kan delta. 

Med "Fordypning i universell utforming og inkluderende arkitektur" tilbyr NAL et kunnskapsutviklingsprogram med spesialtilbud til Wildcard medlemmer. Programmet består av kurs, befaringer, verksted og selvstudium. Antall deltakere er begrenset. Kursdeltakerne får en litteraturliste og tilgang til et utvalg nettkurs. Deltakerne får diplom ved gjennomført program.

Kunnskapsutviklingsprogrammet er støttet av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Hensikten er å styrke arkitektprofesjonens oppmerksomhet på universell utforming. NAL ønsker å stimulere til nytekning og interesse for universell utforming og inkluderende arkitektur blant medlemmene.

Programmet er publisert på kurssidene våre: Les mer og meld deg på her
Her vil også detaljert program bli publisert.

Programmet har tre samlinger:

Dag 1: 
4. mars 2019 - Oslo, sted kommer
Forelesninger, diskusjoner, felles lunch og middag

Dag 2: 
5. mars 2019 - Norsk laboratorium for Universell Utforming, NTNU Gjøvik
Gjennom praktiske tester med lys og lyd, friksjon og helning i laboratoriet får deltakerne mulighet til å få føle på kroppen hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever verden.

Dag 3: 
28. mai, NAL, Arkitektenes Hus, Oslo
Forelesninger og verksted, diskusjoner 

Målsetting: Dette programmet skal inspirere deltakerne til å arbeide kreativt med inkluderende arkitektur og universell utforming og gi dypere forståelse for ulike brukeres behov samt sentrale begreper og problemstillinger innenfor feltet universell utforming og inkluderende arkitektur.