Flere søkemuligheter

Fornebu - overvannshåndtering

  Sist oppdatert 03.11.2011

Utvikling av ny infrastruktur med åpne overvannsløsninger.

Korte fakta

  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
  • Prosjektperiode: 2004

Ved utbygging på Fornebu skal åpne overvannsløsninger benyttes som et livgivende element i et ellers flatt flyplassområde. Åpne overvannsløsninger er foreslått benyttet i utbyggingsområdene og  i grøntstruktur i sentralområdet. Terrengforming og utomhusanlegg må dermed utformes med tanke på vannets forløp.

Det er utarbeidet et FoU- prosjektet som skal gi grunnlag for planleggingen og utbyggingen av de åpne overvannsløsninger på Fornebu.

fornebu - vann

Sentralområdet har form som et amfi med fall mot Sentralparken og dammen. De grønne korridorene mellom utbyggingsområdene ligger som forsenkninger med utpreget trauform i forhold til utbyggingsområdene.

Hovedprinsippet for åpen løsning er at overvannet ledes i renner og kanaler i utbyggingsområdene (boligområdene, offentlig bygg og veier) frem til de grønne korridorene. I grøntkorridorene transporteres overvannet i renner og kanaler til sentraldammen. I utbyggingsområdene etableres tiltak for fordrøyning av overvannet slik at størrelsen på renner og kanaler samt vannstandsvariasjoner i sentraldammen blir små. Tiltak for rensing iverksettes etter behov før overvannet ledes ut i grøntstrukturen, disse tiltakene kombineres med fordrøyning. Overvann fra trafikkarealer forutsettes behandlet, mens takvann har god kvalitet og ledes direkte til grøntstrukturen.

Sentraldammen skal være et midtpunkt i parken og planlegges med sjølignende utseende og med en overflate på 2500-3000 m2. Fra sentraldammen ledes overvannet i en grønn korridor til naturreservatet i Storøykilen. Overvannet infiltreres i ytterkant av reservatet for å opprettholde vannbalansen i reservatet ihht vernebestemmelsene.

Sentraldammen har et tilrenningsareale på 38 ha. Arealet fordeler seg på 16 % gate/parkering, 45 % bolig/kontor, 10 % skole og 29 % grøntarealer.

Åpne overvannsløsninger stiller andre krav til utforming (terrengforming, fallforhold og materialvalg) av utbyggingsområder enn tradisjonelle løsninger.
Åpne anlegg må ivareta to viktige funksjoner; det må sikres bortledning av vannet, og anlegget må fremstå positivt i tørre perioder. Dette krever at de enkelte elementene i systemet (renner, kanaler, dammer og flomveier) er nøye tilpasset hverandre og omgivelsene. Terreng, utomhusanlegg og bygninger må planlegges med tanke på vannets bevegelse. Godt samspill mellom alle aktører er også en viktig forutsetning for å sikre en helhetlig planlegging av gjennomføring av anleggene.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Fornebu
Kommune: Bærum
Prosjektperiode: 2004
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Statsbygg
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Åpne overvannsløsninger- erfaringer og anbefalinger, Statsbygg 2004