Styreleder i OAF, Tone Selmer-Olsen. Foto: Mattias Josefsson

Forslag til politikerne om å øke og bedre arkitekturproduksjonen

  Sist oppdatert 25.05.2020
I midten av mai hadde OAF og Norske landskapsarkitekters forening (NLA) i Oslo/Akershus møte med byrådet for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen, og foreslo en rekke tiltak for å bidra til sysselsetting, innovativ og bærekraftig by- og boligutvikling.

Korona-situasjonen har gitt ganske dramatiske utslag i arkitektbransjen i Oslo og Viken, med en sterk økning i antall permitteringer og ledige i mars og april, i følge Nav sin statistikk.

Oslo Arkitektforening ønsker derfor å fokusere på og løfte fram tiltak som vi mener kan bidra til å holde hjulene i gang, økeoppdragsmengde og sysselsetting for arkitektbransjen, og som samtidig bidrar til å stimulere en omstilling hvor grønnere og mer sosiale prosjekter i byen prioriteres.

Les mer om saken på Arkitektnytt.no

I møtet med byrådet for byutvikling foreslo OAF følgende tiltak for å bidra til sysselsetting, innovativ og bærekraftig by- og boligutvikling i Oslo:


1a) Konkurranser: Transformasjon av eksisterende kommunal bygningsmasse

Konkurranseformene er svært viktig for mange kontorer for å skaffe seg oppdrag. Mange av kommunens bygninger står tomme og forlatte. Nå kan være det rette tidspunktet for å lage åpne idékonkurranser og mulighetsstudier på eksisterende bygningsmasse. Undersøke program for de tomme byggene, undersøke muligheter for å skape innovativ og klimavennlig transformasjon.

Konkurranseform: kombinasjon av åpne idékonkurranser og parallelloppdrag. Det bør legges mer vekt på oppgaveforståelse enn erfaring, for å åpne opp muligheten for de beste ideene, og sørge for at unge, nyutdannede arkitekter ikke havner utenfor arbeidslivet på grunn av manglende erfaring.

1b) Konkurranser Felleskapsrom, Nærmiljø og Nabolag

Vår nye hverdag, med mindre mobilitet, har vist viktigheten av gode nærmiljø og tilgang til offentlig rom, parker og plasser med ulike kvaliteter.

Konkurranser for mindre grønt arealer og uteoppholdsarealer i nabolag, eller parker, kan gi mulighet for å styrke lokalmiljø og bydeler. Diskutere nye muligheter for både bruk og program av uterom, og legge vekt på medvirkning. Mindre idekonkurranser og parallelloppdrag.
 

2 PBE - Bedre byggesak

Etablere kontaktforum for bedre byggesak mellom PBE og Arkitektbransjen.

Utleiemodell av Arkitekter inn i det offentlige, for å øke sysselsetting og bidra til utvikling og kompetansebygging.


3
Prekvalifiseringskrav og offentlige anskaffelser

Flere prosjekter ut av offentlige rammeavtaler

Endre prekvalifiseringskrav i offentlig anskaffelser. 

Prekvalifiseringskrav til oppdrag utført de siste årene har gjort det vanskeligere for mange arkitekter å etablere seg og å få innpass i markedet bl.a. fordi offentlig anskaffelser og lukkede arkitektkonkurranser krever prekvalisering basert på kompetanse og erfaring.

Vi foreslår at en viss prosent av oppdrag tas ut av offentlig rammeavtaler og over på anbud for å gi tilgang til flere oppgaver for flere kontorer.

Vi foreslår også at man setter fokus på oppgaveforståelse fremfor erfaring, i prekvalifiseringskravene og gi for eksempel team som inkluderer Wildcard kontor får ekstra «poeng»

4 Kommunen som byggherre

Tredje Boligsektor

Kommunale bolig prosjekter utover de planlagte 5 pilotene

Allokere flere typer tomter/eiendommer til prosjektutvikling.