Flere søkemuligheter

Bærekraftig ny bydel

Publisert av: Iselin Ekman Sist oppdatert 03.02.2015

Kystbyen Fosnavåg ligger mellom bratte fjell i Herøy kommune. Byen har ambisjoner om å satse på en kunnskapsbasert, maritim bedriftsutvikling. For å nå dette målet må Fosnavåg kunne tiltrekke seg høyt utdannet arbeidskraft. Bilbruken skaper hard konkurranse mellom stedene langs kysten. Skal Fosnavåg være et attraktivt senter må stedskvaliteten derfor styrkes slik at folk velger å etablere og bosette seg der. Et viktig ledd i denne utviklingen vil være å legge vekt på en fremtidsrettet, klimavennlig byutvikling.

Prosjektbeskrivelse

Fosnavåg er et økonomisk og administrativt sentrum i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Med sin naturlige havn har fiskeri og annen havnevirksomhet  vært en viktig næringsvei. Det skålformede landskapsrommet, omgitt av bratte fjellsider, har vært med på å strukturere bosetting og utvikling på stedet. Disse stramme rammene vil fortsatt sette premisser for den videre utviklingen, men ved å fylle ut deler av bukten og fortette eksisterende bebyggelse, ønsker kommunen å legge til rette for en utvidelse av sentrumsområdet. For å gi retning til utviklingen har Herøy kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune startet et prosjekt med fokus på bærekraftig utvikling og byplanlegging. 

Herøy og Fosnavåg har bedrifter, som innenfor sine felt, ligg helt i front når det kommer til utvikling av ny teknologi. Det er derfor en god strategi for den videre utviklingen av byen at den også blir kjent for å være en spydspiss i «bærekraftig byutvikling». Dette vil kunne gjøre byen mer attraktiv for bosetting og gjøre framtidig rekruttering av kompetanse lettere - en kompetanse både kommunen og bedriftene trenger.

Kommunen har gjennom en stedsanalyse fra 2008 vurdert ulike fremtidsbilder knyttet til ambisjoner og utviklingsvilje for å skape en samordnet by. Analysen tok for seg utviklingspotensialet og områder for å styrke funksjoner, særpreg og identitet. Gjennom revidering av kommuneplanens arealdel ønsker kommunen nå å legge til rette for at et nedlagt fiskebruk kan brukes til sentrumsformål. Samtidig ses det på muligheter for å fylle ut i en bukt nær sentrum. Dette vil man se i sammenheng med flere store utbyggingsprosjekter i Fosnavåg sentrum og nærområdet for å sikre synergieffekt mellom de ulike prosjektene.

Fokusområder innenfor bærekraft:

 • Se utviklingen av boligområder, næringsutvikling og transportplanlegging i sammenheng for å unngå pendling og annen unødvendig transport
 • Legge til rette for gangveier/snarveier, sykkelveier, etablere ladestasjoner, utleie av el-sykler, el-scootere og bilpool
 • Etablering av gatelys og gatevarme i nær sammenheng med bruk/transport
 • Se på energisystemet i byen (etablere nullenergihus og vurdere sjøvarme)
 • Måle utslipp av klimagass fra både området som helhet og enkeltbygg
 • Vurdere klimatilpasningstiltak knyttet til mikroklima, ras, flomveier og fordrøyning av overvann, for eksempel i form av takhager
 • Vurdere muligheten for utnyttelse av solenergi på takflater

 

Under kan du se en film fra prosjektet LYSfosnaVÅG:

Get Adobe Flash player

Prosess

En stedsanalyse som ble gjennomført i 2008 ligger til grunn for arbeidet. Prosjektet er forankret i Herøy formannskap som er styringsgruppe for prosjektet. Det er videre satt ned en arbeidsgruppe som rapporterer til styringsgruppe jevnlig.

Kommunen legger til grunn at prosjektet skal holde god framdrift og at prosessene ikke drar ut i tid. Videre vil det være avgjørende for resultatet at prosessen er åpen og bred og sikrer god medvirkning. 

Det er gjennomført konkurranse om parallelloppdrag og tre team er blitt valgt ut til å delta i det videre arbeidet:

 • Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS i samarbeid med Karres en brand landschapsarchitecten, Norsam AS og Hilde Remøy
 • 3RW Arkitekter i samarbeid med Plottaplan, økolog Christian Mong, samfunnsgeograf Laima Nomeikaite og marinbiolog Anne-Laure Simonelli
 • Narud Stokke Wiig AS i samarbeid med Context AS, Esbensen AS og Sweco Norge

Framdriftsplan:

 • 9 februar – folkemøte
 • 11 februar – oppstartseminar
 • 18-19 mars – midtveisseminar
 • 28 april – sluttseminar
 • 1 juni – deadline rapport

Økonomi og finansiering

Prosjektet er finansiert med 1,2 MNOK  og er et samarbeid mellom Herøy næringsforum, kommunen og Møre og Romsdal fylkeskommune.


PROSJEKTDETALJER

Kommune: Herøy (Møre og Romsdal)
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Forbildeprogram: Framtidens bygder

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Herøy kommune
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivelse: Jarl Martin Møller, utviklingsleder Herøy kommune

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.

Dette innholdet er en del av Framtidens bygder

Framtidens_bygder_logo_gjennomsiktig