.

Fra stasjon til sted - visjoner for Lørenskog

Tekst Andreas Fadum Haugstad Sist oppdatert 14.05.2018
Et spennende nytt oppdrag som også vil være rettet mot Wildcard-kontorene, er på trappene. NAL oppfordrer alle interesserte til å følge med på Doffin, da utlysningen vil publiseres innen kort tid.

Det vil utlyses et parallelloppdrag om helhetlig stedsutvikling ved Lørenskog stasjon, der tre team skal inngå. Et av de tre teamene vil få en egen, spisset oppgave, som vil handle om å knytte stasjonsområdet sammen med eksisterende Lørenskog sentrum, via grøntdrag og traseer for myke trafikanter. Denne oppgaven vil ha kvalifiseringskriterier som tilrettelegger for Wildcard.

Parallelloppdraget vil ha oppstart i august og pågå utover høsten.

Området ved Lørenskog togstasjon er i dag preget av store, åpne avstander, barrierer (motorvei og jernbane), plasskrevende arealer for lettindustri, og manglende tilknytning til Lørenskog sentrum. Samtidig pågår det en storstilt utbygging i området, med flere involverte utbyggere. Stasjonsområdet er i dag definert i kommuneplanen som egnet som for arbeidsplassintensiv næring med høy utnyttelse nær selve stasjonen. Området skal også videreutvikles som lokalsenter med boliger og idrettsfunksjoner/-haller med regionalt influensområde, blant annet ny skihall og lekeland.

Hva vil det si å bo, jobbe og leve i Lørenskog stasjonsby? Hvordan vil samspillet med Lørenskog, Oslo og andre lokalsentra fungere, og hva slags mobilitet krever det? Hva slags arbeidsplasser skal det legges til rette for, og hvordan kan disse integreres i bebyggelsen som i disse dager reises i området? Dette og mere til vil være aktuelle spørsmål som teamene skal bidra til å besvare.

Følg med, vi oppdaterer saken om kort tid med utfyllende informasjon om dette kommende oppdraget.