AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • hus

  KlimaGIS, kartfesting og simulering

  Målsettingen med KlimaGIS er å utvikle gode verktøy for å ta riktige beslutninger rundt klimatilpasning og arealdisponering i plan- og byggesaker.
 • Skadedata fra forsikringsbransjen

  Målsettingen er å avklare potensialet og forutsetningene for å styrke forebygging av klimarelatert naturskade gjennom tilgang til forsikringsselskapenes skadestatistikk for å teste ut nytteverdien av tilgjengelige data i kommunal planlegging.
 • mannn

  Tiltak for økt kollektiv-, gang og sykkelandel

  Veitransportsektoren står for de klart største utslipp av CO2. En utflytende arealbruk bidrar til økte reiseavstander og økt avhengighet av energikrevende transportmidler.
 • Energibruk i kommunale bygg

  Stavanger kommune arbeider med energiledelse og effektiv drift, som et omstillingsprosjekt. Omstillingsprosjektet startet i 2010 og har fulgt energiforbruket til 49 eiendommer.
 • Stavanger på sykkel

  Sykkelprosjektet satser ekstra mye på å bedre forholdene for hverdagssyklistene slik at flere velger sykkel som framkomstmiddel.
 • Kollektivløsninger

  Utbyggingen av transportsystemet i vår region skal basere seg på et bussveikonsept i kombinasjon med Jærbanen.
 • Transportpolicy i kommunal virksomhet

  Arbeidet med en ny, mer miljøvennlig transportpolitikk ble tatt opp igjen høsten 2012. Planen omhandler sentraladministrasjonen i første omgang og skal i neste fase omhandle alle virksomheter.
 • Sentrumskjernen, redusert motorisert transport og økt tilgjengelighet

  Transnova har gitt støtte til flere prosjekter for å redusere trafikken i sentrum.
 • Bedre byluft

  Gjennom kartlegging av luftkvalitet og kampanjer for å redusere svevestøv, skal vi få bedre byluft i storbyene.
 • øko

  Økologisk mat i kommunale kantiner/storkjøkken

  Sammen med 50 andre norske kommuner deltok Stavanger og Sandnes i det nasjonale Økoløft-prosjektet i 2009 og 2010, og er videreført lokalt som "Øko-økning på Nord-Jæren".