futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Rapport
Fredrik Selmers vei 4

Rehabilitering til passivhusnivå
Fredrik Selmers vei 4 er et eksempel på at rehabilitering lønner seg, også i et klimaperspektiv. Bygget rommer vel 1500 kontorplasser, med Skattedirektoratet som største leietager.
Foto: Arkitekturfotograf Tove Lauluten
Prosjektopplysninger
Adresse: Fredrik Selmers vei 4
Lokalisering: Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2010-2013
Ferdigstilt: 2013
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Entrepriseform: Totalentreprise, Delte entrepriser
Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701), BREEAM Very Good
Forbildeprogram: FutureBuilt
Byggherre: Entra ASA
Arkitekt: LPO arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Atsite
Interiørarkitekt: AS Scenario Interiørarkitekter
Prosjektledelse (PL): Insenti AS
Miljørådgiver: Hambra
Rådgivende: Rambøll AS (RIB) | Sweco Norge AS (RIV) | Sweco Norge AS (RIE) | Bracon (RIB) | Rieber Prosjekt (RIAku)
Hovedentreprenør: AF Gruppen | Caverion Norge AS
Prosjektbeskrivelse

De opprinnelige blokkene fra 1982 har gjennomgått en total rehabilitering og har oppnådd mer effektive arealer, passivhusstandard, FutureBuilt-kriteriene, energiklasse A og sertifiseringen BREEAM-NOR Very Good.

De nye lyse fasadene av resirkulert aluminium har gitt bygget et helt nytt uttrykk.  Endring av ytterveggens posisjon og nytt areal mellom de fem eksisterende kontorblokkene binder dem sammen på en ny måte. Huset blir mer kompakt, og man oppnår åpne sammenhengende arealer i hver etasje med varierende høyde. Alle etasjene har kontakt over tre plan, og variasjonen i høyde gir gode romlige opplevelser og kvaliteter. Tidligere var arealene i bygningene organisert vertikalt i blokkene, nå kan det også organiseres horisontalt i hver etasje.

Bygget er opprinnelig tegnet av arkitekt F. S. Platou som Statens kontorbygg og stod ferdig i 1982. LPO arkitekter AS har stått for planlegging av rehabiliteringen. Byggherre er Entra Eiendom AS med Insenti Prosjektledelse AS som prosjektleder.

Prosjektet har en gunstig lokalisering, med kort avstand til kollektivknutepunktet Helsfyr.

Prosess

Prosjektet har fokusert på miljøytelse fra starten av. Det ble engasjert miljøkoordinator og energirådgiver, og det ble definert egne miljømål innenfor en rekke temaer. Det ble også etablert en dialoggruppe med fremtidige leietakere hvor det ble avholdt jevnlige møter. Prosjektet har vært et pilotprosjekt for BREEAM-NOR.

Energirådgiver har fulgt prinsipper for integrert energidesign fra prosjektstart. Det er utarbeidet energiregnskap for netto energibehov, levert energi og forventet reelt energibruk. Resultater fra dette er brukt som innspill til prosjekteringen.

Prosjektets miljøplan har vært en del av kontraktsgrunnlaget for alle prosjekterende og entreprenører.

Økonomi og finansiering

Totalkostnad for Fredrik Selmers vei 4 er cirka 500 MNOK og den samlede merkostnad fra TEK10 til passivhusnivå er 40 MNOK. Prosjektet har fått cirka 18,5 MNOK i støtte fra Enova.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

34832 m² (oppvarmet BRA) fordelt på , 1400 årsverk (BTA: 38000 m² hvorav 32500 m² eksisterende)
Areal BTA 38185 m2
Areal BRA 39859 m2
Oppvarmet areal BRA 34832 m2
Antall beboere/brukere 1400
Glassandel 13 %

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjekt Ferdig I drift
Energi 16 8 10 -
Materialbruk 9 2 2 -
Transport 19 13 13 -

ENERGI

Netto energibehov: 72 kWh/m² år. Levert energibehov: 68 kWh/m² år. (Inndata fra NS3700/3701 og lokalt klima)
Energimerke: labelA
Netto energibehov:
72 kWh/m2/år passivhusstandard
Beregnet levert energi:
68 kWh/m2/år passivhusstandard
Energikilder: Fjernvarme/nærvarmeanlegg (hoved), Varmepumpe (vann - vann) (overskuddsvarme fra datahallen)

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 9,1 kWh/m2/år
Ventilasjonsvarme: 4,4 kWh/m2/år
Varmtvann: 5 kWh/m2/år
Viftedrift: 9 kWh/m2/år
Pumpedrift: 1,6 kWh/m2/år
Belysning: 15,7 kWh/m2/år
Teknisk utstyr: 18,8 kWh/m2/år
Romkjøling 2,1 kWh/m2/år
Ventilasjonskjøling 5,2 kWh/m2/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,12 snittverdi
U-verdi gulv: 0,07 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,16 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 0,8 snittverdi
SFP-faktor ventilasjons 1,5 kW/(m3/s)
Varmegjenvinneer ventilasjons 85 %

KOSTNADER OG STØTTE

500 MNOK (Samlet merkostnad fra TEK10 til passivhusnivå er 40 MNOK). Prosjektstøtte Enova: 18,5 MNOK.
Kvadratmeterpris: 13094 kr/m2
Merkostnader energi: 1047 kr/m2
Prosjektstøtte Enova: 1850000 kr
Miljøtiltak

Areal og transport

Fredrik Selmers vei 4 har sentral beliggenhet med kun to minutters gange til Helsfyr stasjon, som er et stort kollektivknutepunkt. Bygget ligger også i nærheten av Fyrstikktorget, som har et godt utvalg av servicetilbud og fungerer som bydelssenter på Helsfyr.

Det er tilrettelagt for egne P-plasser for el-biler og et stort antall sykkeloppstillingsplasser under tak. Siden Fredrik Selmers vei ligger på Helsfyr, har det vært viktig å tilrettelegge for fotgjengere ved utforming av utearealene. Det er beregnet en parkeringsfaktor på 5,6 biler / 1000 m². Dette tilsvarer en parkeringsfaktor på 0,25. Den tilpassende reisemiddelfordelingen basert på beliggenhet, samt beregnet parkeringsfaktor gir en reduksjon på 31 prosent i forhold til referansebygget. Gunstig beliggenhet og lav parkeringsdekning er årsaken til reduksjonen.
 

Energi

Målet for prosjektet var at energiforbruket i bygget skulle halveres i forbindelse med rehabiliteringen.

Det prosjekterte bygget har oppnådd reduksjon av klimagassutslipp på 49 prosent, mens det i driftsfasen (etter 1 års bruk) oppnås en reduksjon på 38 prosent. Dette skyldes antagelig klimasvingninger i 2016 med varmere sommer og dermed høyere kjølebehov.

Følgende grep ble gjort for å redusere energiforbruket under prosjektering:
Oppvarmingsbehovet er minimert på grunn av god isolasjon og lavt varmetap. Fasadene og vindusareal og vinduers kvalitet er resultatet av en grundig analyse av varmeisolering, dagslysinnfall versus innslipp av solenergi og lysnivåer innover i kontorarealene.

Energibesparelser oppnås også med energieffektiv og styrt belysning (16 kWh/m² år) og reduserte internlaster fra PCer. Likevel er energiberegninger utført med høyere internlaster enn passivhusstandarden for å ta høyde for reell møbleringsplan og driftstider.

Den lokale energisentralen forsyner bygget med varme, kjøling og varmtvann. Oppvarmingsbehovet dekkes med fjernvarme (ca. 30 prosent) samt utnyttelse av overskuddsvarme fra datahall via en luft-til-luft varmepumpe (ca. 70 prosent). Byggets komfortkjøling henter energi fra returvann fra kjøling av datahall som dekker kjølebehovet opp til 25 grader. Dette er et større spenn enn det som normalt tillates i kontorbygg (24/22 grader) og det vil resultere i ytterligere energibesparelser.

Beregnet levert energi er 68,7 kWh/m² år, og bygget tilfredsstiller krav til A-merke i energimerkeordningen.

Konstruksjoner og materialbruk

Grunn, fundamenter og bæresystem har blitt gjenbrukt da dette er en rehabilitering. De nye arealene kobler seg på eksisterende bæresystem mellom de fem blokkene, og her er det valgt lavkarbonbetong. Kjeller og tak er etterisolert. Den opprinnelige fasaden er revet, og den nye klimaveggen av treelementer er montert utenpå bæresystemet av betong med 350 mm glassullisolasjon og kledt med to lag resirkulert aluminium. Det ytterste laget er perforert og lakkert hvitt.

Innervegger består av gipsplater, finerplater, bindingsverk og isolasjon. I tillegg benyttes systemvegger, både tett og med glass. Innerdører består av tynne, lakkerte stålplater rundt en isolerende kjerne, finer, laminat og glass. Det er benyttet gipsprodukter med lave klimagassutslipp.

Alle produkter i bygget har gjennomgått en streng kvalitetskontroll for å sikre at det er valgt produkter uten miljøgifter og uten avgassing til innemiljøet. Hovedmaterialer er dokumentert med EPD (Environmental Product Declaration) og treprodukter har dokumentasjon på at de kommer fra bærekraftig skogsdrift.

Kimagassregnskap

Klimagassutslippet for det prosjekterte bygget ble redusert med 49 prosent i forhold til referansebygget som er beregnet etter TEK 10. ”I drift”-beregningen gir en reduksjon i klimagassuslipp på 45 prosent.  En planlagt reisevaneundersøkelse når bygget var i drift ble dessverre ikke gjennomført. Det kunne muligens ha gitt en reduksjon i utslipp fra transport.

I et rehabiliteringsprosjekt tas fundament og bærekonstruksjoner vare på. og utslippet settes til null i klimagassregnskapet. Det er kun de tilførte materialene som gir klimagassutslipp.

De viktigste klimatiltakene er:

  • sentral beliggenhet, nærhet til kollektivknutepunkt
  • energieffektiviseringstiltak som svært lave U-verdier i vinduer, vegger, gulv og tak, samt bruk av varmepumpe
  • strenge krav til miljøriktig materialbruk i bygget blant annet gjennom BREEAM- systemet

For eksempel er det brukt 95 prosent resirkulert aluminium i fasaden, i bæresystemet er det brukt konstruksjonsstål med 50 prosent resirkulert stål, resirkulert gips i gipsplater og miljøriktig maling og fugemasser.

Fullstendig klimagassrapport for Fredrik Selmers vei 4 finnes under Mer informasjon.

Annen miljøinformasjon

Det er montert vannbesparende toaletter og armaturer og beregnet vannforbruk er 4,7 m3/person/år (beregnet med vannkalkulator til BRE med basis i valgt utstyr). 

Bymiljø og arkitektur

Prosjektet har hatt som mål å bli et areal- og energieffektivt kontorbygg i godt samspill med omkringliggende bebyggelse. Viktige tiltak i rehabiliteringen har vært å gi bygget en mer kompakt form og nye fasader. Dette har bidratt til bedre dagslysforhold, redusert energiforbruk og redusert klimagassutslipp. Fasadene har blitt utformet i tett samarbeid med energirådgiver.
Variasjon i plateutformingen ivaretar det opprinnelige arkitektoniske konseptet med tårnvirkning i de ulike blokkene. Det er samme perforering på alle platene. Det er ikke bygget til volum som øker høyden og variasjonen i blokkene, men blokkene er bygget sammen på en måte som gir en mere kompakt bygningskropp, samtidig som det arkitektoniske utrykket opprettholdes. Tilbyggene bidrar også til økt fleksibilitet i arealbruk i etasjene. Den nye sammenhengende etasjen i plan to er organisert som den nye møteplassen for Fredrik Selmers vei 4 med kaffebar, kantineareal, auditorium og stort møtesenter for utleiearealene i alle blokkene.

Erfaringer

Utvikling av Fredrik Selmers vei 4 som et forbildeprosjekt i FutureBuilt har bidratt til økt miljøkompetanse og et felles engasjement hos de enkelte aktørene i prosjektet. Entra og Skattedirektoratet har samarbeidet tett gjennom hele prosessen. Dette har gitt et bygg som fungerer godt for brukeren.

Prosjektet har hatt høye miljøambisjoner fra første dag. Disse ambisjonene ble nedfelt i et kvalitetsprogram og videreført i kontrakter med prosjekterende, entreprenører og leverandører.

Rammebetingelser hos Enova førte til krav om ny fasade. Et ønske om mer dagslys og nytt arkitektonisk uttrykk påvirket også valget. Den nye fasaden har gitt bedre isolasjonsevne, men det ville trolig gitt mindre klimagassutslipp å bevare fasaden.

Fredrik Selmers vei 4 er et av casene i forskningsprosjektet SmartTES som skal utvikle og dokumentere metodikk for energieffektiv oppgradering og modernisering av bygg basert på prefabrikkerte treelementer. Den norske delen av prosjektet, som SINTEF Byggforsk og NTNU har hatt ansvar for, har sett spesielt på klimapåkjenning og problemstillinger knyttet til fukt, varme og lufttransport.

Les flere erfaringer i brosjyren under Mer informasjon.

Tegninger
Arkitekt: LPO arkitekter
Foto: Arkitekturfotograf Tove Lauluten
Nye volum mellom de eksisterende kontorblokkene binder de sammen på en ny måte. Foto: Tove Lauluten
Arkitekt: LPO arkitekter
Foto: Arkitekturfotograf Tove Lauluten
Nytt interiør etter rehabilitering. Foto: Tove Lauluten
Arkitekt: LPO Arkitekter
Foto: LPO Arkitekter/Placebo Effects
Arkitekt: LPO arkitekter
Foto: Arkitekturfotograf Tove Lauluten
Detalj fasade. Foto: Tove Lauluten
Arkitekt: LPO arkitekter
Foto: Arkitekturfotograf Tove Lauluten
Det nye bygget sett fra veien. Foto: Tove Lauluten
Arkitekt: F. S. Platou
Opprinnelig kontorbygg før renovering
Arkitekt: F. S. Platou
Foto: Entra Eiendom
Opprinnelig bygning
Arkitekt: LPO arkitekter
Detalj av yttervegger som består av 2 lag tynne aluminiumsplater med 85% resirkuleringsgrad
Arkitekt: LPO arkitekter
Ny fasade
Arkitekt: LPO arkitekter
Eksisterende fasader demonteres, og erstattes med en ny godt isolert vegg uten kuldebroer, og med vinduer tilpasset passivhuskrav