Flere søkemuligheter

Klimavennlig skole i Drammen - nær nullenergi

  Sist oppdatert 04.06.2019

Solfangeranlegg og borebrønner med sesonglagring reduserer behovet for levert energi til nær null. Som ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne har Frydenhaug skole også høyt fokus på universell utforming.

Korte fakta

  • Arkitekt: Terje Grønmo Arkitekter AS | Rambøll AS
  • Landskapsarkitekt: Hindhamar Landskapsarkitekter AS | Rambøll AS
  • Prosjektperiode: 2010 - 2014
  • Arealforbruk: 4886 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 100 elever, 110 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke A , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Frydenhaug skole i Drammen er en interkommunal grunnskole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne. Den gamle skolen ble revet til fordel for et større og moderne bygg, som har blitt lagt ved siden av Frydenhaug lystgård. Den nye skolen er bygget for cirka 100 elever og 110 ansatte.

Skolen inneholder undervisningslokaler, et terapibasseng, tre sanserom og et aktivitetsrom. Aktivitetsrommet er utstyrt med en teleskoptribune og kan brukes som gymnastikksal, samlingssal til store fellesarrangement, konserter og andre forestillinger. Arealene er universelt utformet og planlagt med tanke på å øve opp elevene på å orientere seg ellers i samfunnet.

Prosjektering av nye Frydenhaug skole har hatt et klart miljøfokus. Skolen er prosjektert som passivhus med energiklasse A og utstyres med solfangeranlegg og energibrønner som gjør det mulig å sesonglagre solvarme fra sommer til vinter. Gjennom å jobbe med det termiske energisystemet helhetlig er energibehovet til varme og kjøling redusert til nær null-nivå.

Prosess

Prosjektet hadde en skisseprosjektfase frem til våren 2012 med Terje Grønmo arkitekter AS som arkitekt. Konkurranseunderlaget for totalentreprisen ble lagt ut på Doffin våren 2012.

Bøhmer Entreprenør AS vant konkurransen med Rambøll som arkitekt og signerte kontrakten i september 2012. Den nye skolen ble ferdigstilt i oktober 2014.

Erfaringer

For Frydenhaug skole har Drammen eiendom hatt klare visjoner og mål knyttet til miljø.
Visjon: Vi skal bygge Norges mest energieffektive skole.
Miljømål: Naturlig og sunt, energi- og klimavennlig.
Visjonen ble klart formidlet i anbudskonkurransen og har vært med hele veien. I tillegg ble det satt klare føringer med fokus på energibesparende tiltak, bruk av klimagassregnskap, miljøoppfølgingsplaner og krav om miljøkoordinator. Det ble satt krav om miljø som eget tema på alle prosjekteringsmøter. Klarhet på miljøfokus har vært avgjørende for å oppnå resultater. Dette har gitt forutsigbarhet for hele prosjektet.

Klimagassregnskap har vært et verktøy for å måle status under prosjekteringen. Grunnlaget for klimagassregnskapet har vært tema på felles møter mellom RIM, byggherre og entreprenør. Møtene har gitt input til prosjektering og innkjøp av løsninger og materialer. Dokumentasjon (EPD) på alle innkjøp har blitt sendt til miljørådgiver for oppdatering av klimagassregnskapet. Dialogen mellom entreprenør og miljørådgiver har vært en viktig brikke for komplett klimagassregnskap. Videre har samarbeidet mellom entreprenør, byggherre og miljørådgiver har vært avgjørende for å komme frem til oppnådd resultat.

Les mer om erfaringene til byggherre, arkitekt, miljørådgiver og entreprenør i brosjyra Frydenhaug skole under Mer informasjon.

Økonomi og finansiering

Totalkostnadene for prosjektet var 175 MNOK etter detaljeringsnivå 2 i NS3453. Prosjektet har fått ca. 1,9 MNOK i støtte fra Enova. Merkostnad for energitiltak er beregnet til ca. 3200 kr/m² BRA.

Bymiljø og arkitektur

Historiske Frydenhaug lystgård ligger på toppen av et høydedrag med god utsikt over Drammen by. Det har vært en viktig målsetning for det nye skoleanlegget å integrere det gamle gårdsanlegget. Bearbeidelse av hagen og etablering av et indre gårdsrom har vært en grunntanke for å fremheve historien til Frydenhaug gård.

I sør grenser tomten mot jernbanen, mens E18 passerer like nord for skolens område. Støyskjerming har vært nødvendig, men det har også bidratt til å skape et eget gårdsrom ute.

En skole for funksjonshemmede krever en oversiktlig og enkel organisering. Skoleanlegget har åpne og lukkede uterom og god kontakt mellom inne og ute. Det er lagt opp til en løsning mellom nybygg og utearealer som gjør at nærliggende park og utearealer kan benyttes i undervisningen. Anlegget er utformet universelt med en maksimal helning på 1:20. Lekeområder og baser får forskjellig fargetemaer. Innholdet i lekearealene tilpasses elevenes behov for sanseopplevelser, og lekeapparatene tar hensyn til at elever i rullestol kan trille inntil og delta i leken.

Klimagassutslipp

Klimagassutslipp for ”som bygget” kan vise til 53 prosent lavere utslipp enn referansebygget, som er beregnet etter TEK 10. I beregningen er det brukt et referansebygg med Frydenhaug skoles geometri.

De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært:

  • solfangeranlegg på 150 m²
  • borebrønner med sesonglagring
  • solfanger og sedum på tak med nedkjølingseffekt om sommeren
  • miljø- og klimavennlig materialvalg
  • bruk av lavkarbonbetong og resirkulert  stål

Areal og transport

Skolen har 51 bilparkeringsplasser, hvorav 48 plasser er til de 110 ansatte. I tillegg er det 16 sykkelparkeringsplasser. Skolen har bussforbindelse og er i sykkelavstand fra sentrum/togstasjonen i Drammen. Skolens elever er bosatt i Drammen og kommunene rundt og blir kjørt til og fra skolen i busser eller taxi.

Reduksjonene i klimagassutslippet fra transport skyldes, til tross for mye bruk av taxi, de gjennomsnittlig kortere reiseavstandene både for elever og ansatte. Den lokale reisevaneundersøkelsen blant de ansatte ved skolen i 2013, samt en fra Buskerudbyen i 2009, viser at mange reiser med tog.

Konstruksjoner og materialbruk

Skolen har en bærekonstruksjon i lavkarbonbetong og stål med 40 – 70 prosent resirkuleringsgrad. Lavkarbonbetong er også brukt i hulldekkelementer og plasstøpte dekker.

Ytterveggene er bygd opp av isolerte trestendere (isostendere) og isolert med glassull. Til kledningen er det brukt hulltegl og paneler. Innerveggene er bygd opp av stålstendere og glassull, kledd med gips der Steniplater delvis har erstattet et lag med gips. Å erstatte gips med Steniplater har gitt et positivt utslag i klimagassregnskapet. Gulvbelegget er terrazzo og vinyl.

Yttertak er isolert med steinull i stedet for XPS. Dette er en endring som ble gjort underveis i prosjektet for å redusere klimagassutslippene fra produksjon av materialer. Solfangere og beplantning med sedum på taket er med på å kjøle ned bygget på varme dager.

Det er fokusert på materialer med lavt klimagassutslipp og materialer som har miljødokumentasjon (EPDer) og er uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Det er etterspurt miljødokumentasjon i forkant av innkjøp som grunnlag for videre vurdering. Armering og isotrestendere fikk høyere utslipp med EPD-verdier, mens betong, glassull, steinull, gipsplater og stålsøyler fikk en lavere utslippsverdi.

Energi

Det nye bygget bruker en vann til vann-varmepumpe, som dekker energibehovet til transmisjon, infiltrasjon, varmt tappevann og oppvarming av basseng. Oppvarming av varmtvann får også tilskudd fra solfangere på taket. Det gjennomføres optimalisering av bygget, og det tas driftstester med faste intervaller.

Det nye bygget har oppnådd energiklasse A, og målingene etter åpning tydet på at målet om å få tallet på levert energi lavere enn 37 kWh/m²/år vil nås. Det endelige svaret på om energimålet er nådd, får man når de to første årenes driftstall er evaluert.

Universell utforming

Det har vært et ønske fra skolen at elevene ikke skal spesialbehandles i skolebygget, men øve på å orientere seg i omgivelser de kan finne igjen ellers i samfunnet.

Det har vært fokus på universell utforming både når det gjelder terskelløsninger, automatikk i forbindelse med dører og alt som har med sikkerhet, brann og rømning å gjøre. Det er blant annet installert takheiser som går på skinner i deler av bygget og i taket i terapibassenget.

I prosjekteringen har det også vært fokus på farger, foliering, taktil skilting og ledelinjer som er nøye planlagt i de sentrale funksjonene i hele bygget. Taktil merking hjelper blinde og svaksynte å finne frem ved bruk av ledelinjer og skilt som kan berøres. For å gjøre det lettere å orientere seg i bygget var det også viktig å bruke farger bevisst (markering av innganger). Avdelingene kodes i hver sin farge (grønt/gult/lilla), og alle fellesarealer har sin fargekode (blåtoner). Disse fargene er en kontrast mot de rene flatene i bygget, slik at brukerne tydelig vet hvor de skal og hvor de befinner seg.

Fargene er også valgt etter hvilke elever som oppholder seg i avdelingen, og hvordan fargene vil påvirke dem. Utsatte søyler i bygget har fått en kontrastfarge (mørkgrå) som står i stil med de to store volumene i bygget. Det er blitt gjort en del brukertilpasninger underveis, blant annet når det gjelder belysning som er riktig og tilpasset for brukerne når det kommer til blending og opplevelsen i rommet. De utvalgte fargene på gulv og vegger er valgt etter lysforholdene i rommene, som refleksjon og hvor mye lys en farge krever.

Klimatilpasning

Det er lagt sedumtak på første etasje, et tak man ser fra andre etasje. Sedumtaket bidrar positivt i forhold til vanskelige overvannsforhold ved å forsinke avrenning. Sedumtaket har vist seg å klare seg uten vedlikehold eller gjødsling.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 4886 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 100 elever, 110 årsverk.
Bruttoareal (BTA): 5460 m²
Bruksareal (BRA): 5170 m²
Oppvarmet bruksareal: 4886 m²
Antall beboere/brukere: 210

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 13,8 5,6 4,4 -
Materialbruk 9,9 7,8 6,1 -
Transport 17,3 8,9 8,9 -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
www.klimagassregnskap.no V4, ZEB-faktor

ENERGI

Energimerke: A
Energikilder: Varmepumpe vann-vann, Elektrokjel for vannbåren varme
Beregnet netto energibehov:
53 kWh/m²/år (NS3700/3701)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 1200 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 200 m
Parkeringsplasser: 10,3 (pr. 1000 m²)
0,5 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser: 2,96 (pr. 1000 m²)
0,145 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 175 MNOK (NS3453 detaljeringsnivå 2). Prosjektstøtte Enova: 1,9 MNOK.
Merkostnader Energi: 3210 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Frydenhaugveien 30, 3041 Drammen
Sted/bydel: Strømsø
Kommune: Drammen
Prosjektperiode: 2010 - 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Rammeavtale
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Drammen Eiendom KF
Arkitekt: Terje Grønmo Arkitekter AS | Rambøll AS
Landskapsarkitekt: Hindhamar Landskapsarkitekter AS | Rambøll AS
Prosjektledelse (PL): HR Prosjekt AS
Miljørådgiver: Rambøll AS
Spesialrådgiver energi: EM teknikk AS
Universell utforming: Rambøll AS
Rådgivere: Will Arentz AS (RIB) | EM teknikk AS (RIV) | Heiberg & Tveter (RIE) | Rambøll AS (RIBfy) | Rambøll AS (RIA) | Mona Orstad Hansen, Illegalt Design (kunstnerisk utsmykning)
Hovedentreprenør: Bøhmer entreprenør AS
Byggeledelse: Reinertsen AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa