Flere søkemuligheter

Klimavennlig byutvikling på Furuset i Oslo

  Sist oppdatert 23.11.2020

Drabantbyen fra 70-tallet er Oslo kommunes områdeprosjekt i FutureBuilt. På Furuset skapes en arena for nyskaping, samhandling og læring. Overføringsverdi står sentralt for prosjektet.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2010 - 2020

Bakgrunn

Furuset er et drabantbyområde i Groruddalen med 9500 innbyggere. Områdeprosjektet i FutureBuilt har samme planavgrensning som den pågående områdereguleringen, og her er det i dag 1400 boliger med 3800 innbyggere. Befolkningen er flerkulturell, særlig de unge. Furuset har god kollektivdekning gjennom buss og t-bane, og betydelig utbyggingspotensial ved knutepunktet. Området har store grønne areal, men E6 skaper en barriere mot Østmarka. Furuset har vært bydel Alnas område i Grorudalssatsingen fra 2007 til 2013, hvor Oslo kommune og staten har arbeidet sammen for å forbedre levekårene i Groruddalen.

Smart drabant i forkant er valgt som visjon. Revitalisering av drabantbyen er utgangspunktet for satsingen, et tema som har stor overføringsverdi til lignende områder både nasjonalt og internasjonalt. Et viktig element i forbildeprosjektet er at det skal tilføres nye verdier for menneskene som bor, arbeider og besøker Furuset.

Planforslag for klimavennlig byutvikling på Furuset

Planarbeidet på Furuset startet opp med omfattende medvirkningsprosesser, blant annet idékonkurransen ”Fra senter til sentrum” vunnet av a-lab, COWI og Architectopia hvor FutureBuilt-kriteriene var en del av konkurranseprogrammet. På bakgrunn av dette arbeidet har Plan- og bygningsetaten utviklet områdereguleringen ”Planforslag for klimaeffektiv byutvikling på Furuset”, som ble oversendt til politisk behandling i desember 2014. Områdereguleringen og handlingsplanen for forbildeområdet Furuset ble vedtatt i bystyret i november 2016 , og arbeidet med Furuset har derfor gått over i en ny fase. Områdereguleringen er et viktig kommunalt verktøy for å sikre at overordnede grep og føringer for de enkelte tomtene bidrar til en klimavennlig byutvikling. Planforslagets prinsipper for byutvikling er også i tråd med FutureBuilts kriterier for en klimavennlig områdeutvikling.

Bymiljø og arkitektur

Hovedgrepet i planen er å etablere to kryssende byrom.  Den nye Bygata vil gi en bymessig struktur i øst-vestgående retning, et sammenhengende parkdrag skal etableres i nord-sørgående retning. Etablering av en sammenhengende blågrønn struktur med åpen overvannshåndtering og gjenåpnede bekker er et sentralt element også for oppgraderingen av uteområdene. Kvalitetskrav sikrer varierte boliger med høy arkitektonisk kvalitet. Trygve Lies plass ligger der de to byrommene møtes og utgjør hjertet i planen.

Planforslaget blir vist med og uten lokk over E6. Avhengig av etablering av lokk vil en realisering av planforslaget kunne gi 1700–2300 boliger og 2000–3400 arbeidsplasser.

Transport

Furuset er et allerede godt utbygd kollektivknutepunkt, og i framtiden prioriteres gange, sykkel og kollektivtransport ytterligere gjennom blant annet nye sykkelveier og en framtidig mulighet for ny t-banelinje. Bilbruken reduseres ved at det legges opp til en lav parkeringsdekning. Trygve Lies plass er kollektivknutepunktet i dag og skal styrkes videre med et nytt mobilitetsanlegg. Her tenker man seg å flytte bilene under bakken, sette opp ladestasjoner for biler og sykler og bygge et sykkelparkeringsanlegg. Plassen skal bli et livlig byrom hvor det er hyggelig å møtes og mer attraktivt å reise miljøvennlig.

Energi

Energiforbruk i bygninger reduseres gjennom retningslinjer i kvalitetsprogram og bruk av klimagassregnskap som styringsverktøy. Energiforsyningen blir smartere og mer miljøvennlig gjennom å etablere et felles vannbårent energisystem som blant annet utnytter overskuddsvarme i området. Løsningen som velges skal være økonomisk gjennomførbar, være preget av innovasjon i valg av teknologisk løsning, være attraktiv for grunneiere og leietakere, og kunne gjennomføres etappevis i takt med områdets utvikling

Handlekraftig forbildeprosjekt

Forbildeprosjektet Furuset skal vise vei, engasjere og skape løsninger for framtiden. Handlingsprogram for forbildeområdet Furuset redegjør for hvordan denne målsettingen kan nås gjennom prosjektets visjon, målsettinger, strategier for gjennomføring og foreslåtte konkrete prioriterte prosjekter. Dokumentet er utarbeidet av prosjektgruppen for FutureBuilt og er forankret i den kommunale styringsgruppen for FutureBuilt Oslo.

Tre sentrale verdier ligger til grunn for kommunens arbeid med forbildeområdet. For det første skal tiltak på Furuset være nyskapende innen byplanlegging, teknologivalg, materialvalg og metoder. For det andre skal arbeidet med å nå forbildemålene på Furuset være prioritert av alle involverte aktører. For det tredje skal gjennomføringen være preget av et godt samspill mellom prosjekter og involverte aktører.

Den overordnede målsettingen er delt inn i følgende delmål:

  • Fortette ved knutepunkt
  • Oppgradere offentlige rom
  • Implementere effektive energiløsninger
  • Realisere prosjekt med høy innovasjonsgrad

Fem prioriterte prosjekter

En tverretatlig arbeidsgruppe har sett på kommunens virkemidler og har utarbeidet et felles handlingsprogram med prioriterte prosjekter og en beskrivelse av ansvarsfordeling mellom ulike aktører. De fem prioriterte prosjektene er:

-    Utvikling av Trygve Lies plass til et grønt mobilitetssenter og et attraktivt byrom
-    Ny demenslandsby
-    Ny skole
-    Nytt energisystem som binder sammen hele området
-    Utvikling av kommunale eiendommer

Alle disse prosjektene vil kunne ha stor overføringsverdi og innovasjonspotensial. For å sikre forankring hos kommunens politikere ble også handlingsprogrammet oversendt for politisk behandling i 2015 og behandlet i bystyret november 2016. Furuset var en del av Groruddalssatsingen i perioden 2007–2013.

Trygve Lies plass

Oslo kommune lanserte i oktober 2016 en åpen plan- og designkonkurranse for å revitalisere Trygve Lies plass på Furuset. Trygve Lies plass var den norske utfordringen i Nordic Built Cities Urban Challenge. Målet var å få inn forslag til hvordan Trygve Lies plass kan bli et knutepunkt for grønn mobilitet og et viktig byrom for beboere og besøkende på Furuset. 32 deltagere fra ulike land deltok i konkurransen. Av disse fikk fire team muligheten til å videreutvikle sine utkast i konkurransens trinn 2.

Sammen med MX_SI architectural studio i Barcelona leverte Mestres Wåge vinnerforslaget Flyvende teppe. Da spanjolene gikk videre til finaleheatet trengte de å knytte til seg norske rådgivere. Dermed kom Degree of Freedom AS, Norge og Granlund Consulting oy, Finland med på laget.

Juryen mente vinnerutkastet var et enkelt, velformet og arkitektonisk markant prosjekt, som også løser de logistiske utfordringer knyttet til sammenhengen mellom myke trafikanter og kollektivtrafikken. Utkastet er innovativt gjennom sin kombinasjon av arkitektoniske/landskapsmessige virkemidler med tilrettelegging for en velfungerende grønn mobilitet.

Vinnerforslaget viser et mobilitetssenter som fungerer godt også i vinterhalvåret. De foreslår å bruke overskuddsenergi fra nabobygg, blant annet ishallen, til å smelte snø og is fra deler av bygulvet slik at det blir lett å bevege seg mellom buss, T-bane og parkeringshus.

Les mer om vinnerprosjektet her.


Verdensparken

Verdensparken er en stor bydelspark på Furuset. Parken ligger i det gamle ravinelandskapet på Furuset og er omkranset av boliger, Gran skole og Furuset senter. 

Planleggingen av parken startet i 2008. Kommunen satte i gang en rekke medvirkningsprosesser med beboerne på Furuset, der særlig kvinnenes og ungdommenes behov og ønsker ble undersøkt. Ett av de mest framtredende ønskene var gode møteplasser utendørs. Beboere på Furuset deltok også med innspill til utforming og navngiving av parken.

Parken har fått Norges første parkouranlegg, en frukt- og bærhage, ny belysning, et stort vannanlegg, ny beplanting og ulike oppholdssteder. Parkouranlegget er prosjektert av Kragh & Berglund landskabsarkitektur & urban design i København. De viktigste elementene i anlegget er betongmurer og trapp, plasstøpt gummidekke, plastpullerter og rails.

Verdensplassen er en del av Verdensparken på Furuset. Furuset er et av landets mest mangfoldige områder, og dette speiles gjennom valget av kunstverket «Elvebank» av Torgeir Husevaag. Kunstverket består av et steindekke i larvikitt, hvor elver fra hele verden er risset inn i overflaten. Sentralt på plassen er det bygget et vannbasseng med sirkulerende vann. Kunstverket inneholder også "deltasteiner", som er tenkt å være både hoppesteiner i bassenget og sittesteiner på plassen.

Lekelandskapet er tredje og siste etappe i utbyggingen av Verdensparken og inneholder blant annet en klatreskulptur signert den danske kunstneren Hans Henrik Øhlers. Parken ble ferdigstilt i 2016.

Verdensparken er utført i samarbeid mellom Bymiljøetaten og Bydel Alna. Hele parken har hatt en kostnad på cirka 52 millioner kroner.


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Furuset
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2010 - 2020
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg , Transport og infrastruktur
Forbildeprogram: FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Oslo kommune, Bydel Alna
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa