Drammens nye studentboliger er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Illustrasjon: Rodeo arkitekter.

FutureBuilt

  Sist oppdatert 23.03.2017
FutureBuilts visjon er å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å realisere 50 forbildeprosjekter med lavest mulig klimagassutslipp som samtidig bidrar til et godt bymiljø. FutureBuilt har prosjekter i Oslo, Bærum, Asker og Drammen.

Kvalitetskriteriene i FutureBuilt setter høye mål for forbildeprosjektene. Prosjektene i FutureBuilt skal

  • være nyskapende og godt egnet for visning og profilering
  • redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent
  • ha god lokalisering i forhold til kollektivknutepunkt
  • ha god arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø med gode livskvaliteter

Utstillingsvindu til inspirasjon
FutureBuilt skal være et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt og gi mulighet for bred profilering av alle involverte aktører. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. Arkitekturkonkurranser er et viktig virkemiddel for å få frem god og nyskapende arkitektur. I tillegg tilbyr FutureBuilt faglig rådgivning og erfaringsformidling gjennom workshops, konferanser og studieturer. Per i dag har FutureBuilt seks ferdigstilte forbildeprosjekter.

Organisering
FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Asker kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Miljøverndepartementet, Direktoratet for Byggkvalitet, og Norske arkitekters landsforbund.

FutureBuilt styres av et programstyre, hvor alle partnerne er representert. Det daglige arbeidet utføres av et sekretariat som er lokalisert hos NAL. De fire vertskommunene har egen lokal prosjektleder og lokale styringsgrupper.

Finansiering
Programmet finansieres primært gjennom bidrag fra partnerne, samt deltageravgift fra utbyggerne. Vertskommunene bidrar i tillegg med en betydelig egeninnsats.

Historikk
FutureBuilt ble etablert på bakgrunn av et initiativ fra NAL i samarbeid med Husbanken. FutureBuilt ble først konkretisert gjennom et skisseprosjekt vinteren 2007, der det ble tatt initiativ til samarbeidet med Oslo og Drammen. Gjennom et forprosjekt i 2007 – 2008 ble partnerskapet med de øvrige partnerne etablert. Frem til november 2010 var arbeidstittelen By- og boligutstilling Oslo – Drammen. I 2010 ble FutureBuilt skilt ut som et selvstendig program, og det ble besluttet at en representant fra de deltagende kommuner formelt skulle lede programmet og at NAL skulle være en partner på linje med de andre partnerne. FutureBuilt er et tiårig program som går frem til 2020.

For mer informasjon, besøk www.futurebuilt.no

 

kontakt