Flere søkemuligheter

Universelt utforming i utendørsanlegg

  Sist oppdatert 05.06.2014

Pilotprosjekt for universell utforming i utendørs anlegg hvor det er etterstrebet og finne robuste, individuelle løsninger som samtidig har overføringsverdi til andre prosjekter.

Korte fakta

 • Prosjektperiode: 2007

Gårdsrom i Klostergata 66 og Agnar Mykles plass er to individuelle anlegg som er planlagt under ett. Dette har gitt mulighet til å tilrette legge for sambruk, slik at f.eks Agnar Mykles plass i tilegg til å være offentlig park kan fungere som blokkbeboernes ”villahage”.

Det arkitektoniske grepet er oppstått som svar på ønske om et tydelig og enkelt, lettfattelig grep som også kunne overleve nedskjæringer. De valgte grepene vil forhåpentligvis understøtte behovene for god fremkommelighet, god lesbarhet, og at anlegget både oppleves som så skjermet at man føler
at man kan være uforstyrret, men likevel åpent nok til at parken og gårdsrommet får den nødvendige sosiale kontroll.

Prosjektet er utviklet med stor grad av brukermedvirkning. Sammen kom man frem følgende program:
- sitteplasser
- lek
- sansehagelementer
- sykkelparkering (gårdrommet)
- parkering for handikappede (gårdrommet)

Annet:

Det har vært jobbet mye med å få til et universelt utformet avfallssystem. Dette er ikke på plass ennå, men prosjektgruppa håper å få til en løsning når Trondheim renholdsverk har valgt et system med nedgravde containere. Da vil søppelcontainerene ved. nr. 66a fjernes, og alt søppel håndteres ved nr. 70b.

Klostergata 66_UU_1

Begge delprosjekter etterstreber en logisk planløsning med god orienterbarhet. I gårdsrommet har hovedgangtraséene rette linjer som leder mot hovedmålpunktene. Oppholdssoner er syd-, sydvestvendte. Agnar Mykles plass er også holdt i enkle geometriske former, der hver sone skal være tydelig programmert. I begge uterommene definerer ulik materialbruk ulike funksjoner. Gårdsrommet er i utgangspunktet mørkt. Her er det bevisst valgt lyse materialer (betong, skifer, tre og gummiheller) for å gi gårdsrommet et lysere uttrykk. Det er ikke lagt inn egne ledelinjer i prosjektet. Kanter, materialforskjeller og vannrenner (gårdsrommet) lager naturlige ledelinjer og oppmerksomhetsfelt. På Agnar Mykles plass er det i tilegg vært fokus på materialer og elementer som innbyr til leik / bevegelse. Det er lagt stor vekt på å få til kontraster mellom de viktigste materialene, men det er vanskelig å oppnå største mulige kontrast med utendørs materialer innenfor et nøkternt budsjettet. Det er tilrettelagt for sykkel- og handikap-parkering i gårdrommet.

ståltrapp

Klostergt 66_UU_3

Trapper:I gårdsrommet ble det bygget nye trapper fra bakutgangene. I trappene gårdsrommene markerer mørk skifer opptrinn / inntrinnet. På Agnar Mykles plass varsles trapper med felt av pålimt lys grus. Håndløperne er laget av 45mm galvanisert rundstål i høyde 70 og 90cm. Disse er plassert slik at de ikke skal være i veien i de viktigste gangretningene.

Møblering: Det er valgt bord hvor det er mulig å komme inntil med rullestol. Benkene og stolene
har alle ryggstø og armlener. Det er opphøyde bed både i gårdsrommet og på Agnar Mykles plass.

Lekeapparat: Rapporten (vedlagt) konkluderer med at det har ikke vært enkelt å finne lekeapparater som også kan brukes av funksjonshemmede barn. Prosjektet ønsket å finne frem til andre løsninger enn fugleredehusken. Grunnet sikkerhetskravene ble det valgt prefabrikerte apparater Zik-Holz. De valgte apparatene skal dekke behov både hos de minste og de største barna, de svært aktive og de mindre aktive. Det er lagt vekt på å finne apparater der flere kan leke samtidig og som generer bevegelse. Rutsjebanen er spesialtegnet for prosjektet. Brygga ut til sklibrettet er tilpasset manøvreringsbredde for rullestol. Skråningen langs sklia er dekket med gummiheller. Fast belegg er valgt her for at ledsager skal kunne trille rullestolen.

Andre opplevelseselementer: I gårdsrommet er det tre fuglebad knyttet til overvann /  vannrennesystemet. På Agnar Mykles plass er de spesielle elementene hentet bokstavelig fra Agnar Mykles forfatterskap; en stjerne i kleberstein med et lysende fundament, et asketre, "almeblader" av pålimt lys grus.

                huske OLYMPUS DIGITAL CAMERA                    gårdrom trapp

Klostergata 66_UU_2

Det er tilrettelagt for sykkel- og handicapparkering i gårdrommet. I parken er det gjort terrengbearbeidinger som har gitt plane oppholdssoner.  Benker, stoler og bord er plassert i nisjer slik at de ikke stikker frem i gangbanene.

Klostergata 66_prosess

Prosjektet har vært gjennomført med brukermedvirkning både fra beboere og fra representanter fra brukerorganisasjoner; Handikapforbundet, Blindeforbundet og Astma- og allergiforbundet. På forhånd var det utført en felles befaring med oppdragsgiver og representanter for beboerne. En slik felles befaring er viktig fordi de fleste har sluttet å se kritisk positivt på sine omgivelser, og en felles "øyeåpner"-befaring kan gi nytt perspektiv i prosessen. Etter startkonferansen fikk beboere og berørte instanser 10 dager til å komme med ytterligere innspill til planarbeidet. Erfaringer fra denne prosessen utdypes ytterligere Rapport Klostergata 66 - 68 og Agnar Mykles plass (Dark Arkitekter As for Trondheim kommune, 2008) som kan lastes opp under vedlegg.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Agnars Mykles plass
Sted/bydel: Trondheim
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2007
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg

PROSJEKTTEAM

Prosjektledelse (PL): Trondheim byteknikk
Hovedentreprenør: Søbstad AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.