Flere søkemuligheter

Gjenbrukshus i Trondheim

  Sist oppdatert 25.06.2019

2 4-mannsboliger, 1 av gjenbruksmaterialer og 1 av nye materialer

Korte fakta

 • Prosjektperiode: 2002
 • Arealforbruk: Hver firemannsbolig: 305 m2 BTA, 271 m2 BRA. 68,2 m2 BTA pr person

Boligen ble finansiert som et vanlig kommunalt boligprosjekt for utleie, og det ble bygget to like firemannsboliger i tre. Den ene ble bygget på tradisjonelt vis, den andre med vekt på gjenbruk av ulike materialtyper. Slik ville man undersøke økonomiske, tekniske og miljømessige forhold knyttet til gjenbruk i moderne boligbygging.

gjenbruks - gjenbruk

Ideen om å bygge er gjenbrukshus kom ut av et behov for lokale ordninger for håndtering og gjenbruk av kommunalt byggavfall. Herunder ønsket kommunen at riving og bearbeiding av gjenbrukte byggevarer kunne fungere som arbeidstrening for utsatte grupper på arbeidsmarkedet.

I gjenbrukshuset  ble det gjenbrukt tre i den panelte ytterkledningen, stenderverk, lekter, taksperrer og gulvbjelker og kjøkkeninnredning. Videre ble det gjenbrukt dører og vinduer, takstein, teglstein og sanitærutstyr. Husets utforming ble bestemt ut ifra tilgjengelige gjenbruksmaterialer ved oppstart:

 • Vinduene ble valgt før bygget ble tegnet og byggemeldt.
 • Takkonstruksjonen konstruert som et sperretak for å få en så enkel konstruksjon som mulig.
 • Det ble også lagt vekt på korte spenn for å øke muligheten for å finne passende gjenbruksmaterialer til bærekonstruksjonen.

Man valgte å gi de to husene lik design, men med noe ulik utforming på detaljnivå som en konsekvens av at det ene ble bygget med gjenbruksmaterialer. En observant iakttaker vil se at vindusrammen sitter annerledes i de gjenbrukte vinduene enn de nye, at gjenbrukshuset har tegltak mens nybygget har betongtakstein og at gjenbrukshuset har grovere sagd panel. Mottoet var at forskjellen skulle være diskret, men tydelig.

Mellomlagring og materialbearbeidelse skjedde på arbeidstreningssenteret Stavne gård. Lønningene for arbeidet her ble i hovedsak dekket av offentlige bevilgninger. Derfor gir ikke de oppgitte byggekostnadene de reelle kostnadene for gjenbruksmaterialene. Men under disse forutsetningene sier kommunen at det ikke er vesentlig prisforskjell mellom gjenbruk og bygging av nytt bygg. Etter at husene har vært bebodd i en periode, er kommunen i gang med å oppsummere erfaringene sine:

 • En miljømessig sammenlikning mellom Gjenbrukshuset og nybygget viser at Gjenbrukshuset får best resultat for alle de undersøkte miljøaspektene: drivhuseffekt, forsuring, eutrofiering, fotokjemisk oksidantdannelse, totalt energiforbruk, miljøøkonomi. Gjenbruk av tegl ga best uttelling.
 • Gjenbruk av lette byggematerialer som konstruksjonstre, dører og vinduer er mest egnet for mindre bygg i privatmarkedet og ikke til boligbygg i større omfang.
 • Gjenbruk gir økt tids- og ressursforbruk ved riving, prosjektering og bygging.
 • Med dagens rammebetingelser er arbeidstrening nødvendig og nyttig i forbindelse med gjenbruk av lette byggematerialer. 

Oppnådd gjenbruk:     

 • Ca 85% av alt trevirke (reisverk, kledning, bjelker ol).
 • Ca 50% av kjøkkeninnredningene (trevirke og stål).
 • Alle innerdører. 
 • All takstein og teglstein.
 • 16 av 24 vindueralt av toaletter og vasker.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Hver firemannsbolig: 305 m2 BTA, 271 m2 BRA. 68,2 m2 BTA pr person

ENERGI

Energikilder: El

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 16.100 kr/m2 BTA

PROSJEKTDETALJER

Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2002
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Prosjektledelse (PL): Trondheim kommune v/ Trondheim eiendom
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.