Flere søkemuligheter

Ny klimavennlig ungdomsskole på Furuset i Oslo

  Sist oppdatert 30.01.2020

Furuset er Oslo kommunes satsning på klimavennlig byutvikling. Granstangen skole er det første ferdigstilte FutureBuilt-prosjektet på Furuset, Oslo kommunes områdeprosjekt i FutureBuilt.

Korte fakta

  • Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS | Asplan Viak AS
  • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
  • Prosjektperiode: 2011 - 2015
  • Arealforbruk: 6079 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 540 elever, 65 årsverk, 80 brukere.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Lysgrønn) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Granstangen skole er en ny ungdomsskole for 8. til 10. trinn. Skolen er bygd som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt der leverandør er valgt gjennom konkurranse med forhandlinger.

Skolen ligger i grøntdraget Gransdalen mellom Furuset og Høybråten. Bygget er et rasjonelt bygg som legger til rette for sambruk av rom og funksjoner. Mulighetene for sonedeling av bygget på kveldstid er godt ivaretatt. Med sitt enkle volum og rasjonelle bæresystem gir bygningen muligheter til relativt store endringer uten dyre og omfattende forandringer i konstruksjonene. Det vil også være mulig å utvide skolen med en ekstra etasje senere.

Skolen er organisert rundt et amfi med store overlysvinduer som også fungerer som trapp til 2. etasje. I midtsonen av bygget er det allrom, kantine, auditorium og garderober. Spesialrommene og lærerrommene er organisert langs fasaden i 1. etasje, klasserommene i 2. etasje.

Bygget er tegnet av Arkitektgruppen Lille Frøen AS. Siden dette er et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS) er det Gran Skolebygg AS v/Backe Prosjekt AS som er byggherre og Agathon Borgen AS er totalentreprenør. Utdanningsetaten i Oslo har vært bestiller og er leietaker av bygget.

Prosess

Bystyret vedtok i 2010 å bygge Granstangen og Veitvet skole på bakgrunn av Oslo kommunes Skolebehovsplan 2009–2019. Utdanningsetaten utlyste konkurranse om prekvalifisering våren 2011. Fire team deltok. Konkurransen var organisert som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt. Vinneren fikk ansvar for å bygge, eie, drifte og vedlikeholde skoleanlegget. Utdanningsetaten leier skolen på en tidsbestemt kontrakt.

Kvalitetskriteriene til FutureBuilt ble lagt til grunn for evaluering av konkurransen. Det ble stilt en rekke minstekrav til miljø og kvaliteter. I tillegg fikk tilbydere som oppnådde FutureBuilts målsetting om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, stasjonær energibruk og materialbruk ekstrapoeng under vurderingen. Det ble også stilt krav til deltakerne om å utarbeide kvalitetsoppfølgingsplan og klimagassregnskap i konkurransefasen.

Høsten 2012 inngikk Utdanningsetaten kontrakt med vinnerne Backe Prosjekt AS og Arkitektgruppen Lille Frøen AS.

Skolen ble ferdigstilt til skolestart 2015.

Økonomi og finansiering

Prosjektet er støttet av Enova for oppnåelse av passivhusnivå med 350 kr/m². Støtten fra Enova utgjør ca. 2,1 MNOK.

Erfaringer

I brosjyren om Granstangen skole deler byggherre, arkitekt, entreprenør og miljørådgiver sine erfaringer med prosjektering og bygging av Granstangen skole. Nedenfor er det en kort oppsummering. Les fullstendig versjon i brosjyren under Mer informasjon.

OPS-prosjekt
Anlegget er bygget som et OPS-prosjekt hvor tilbyder ble valgt gjennom konkurranse med løsningsforslag og forhandlinger. Forhandlingene ga tilbyderne mulighet til å forbedre sine forslag i samarbeid med Utdanningsetaten som bestiller. Når den som bygger også skal ha ansvar for framtidig drift og vedlikehold, vil helhetlige løsninger for hele skoleanleggets levetid være i fokus. Slik blir anleggene så gode som mulig, både for læring og bygningsdrift.

FutureBuilt-kriterier
Det har vært fokus på FutureBuilt-kriterier fra første dag.  Det ble tidlig etablert en tverrfaglig prosjekteringsgruppe som jobbet samme mot klart definerte mål. En god dialog mellom utbygger, entreprenør og prosjekteringsgruppen gjorde at man fikk gjort helhetlige vurderinger og fant løsninger på alle nivåer fra overordnede grep som bærekonstruksjoner og bygningsform, og ned til detaljnivå.
FutureBuilt har utfordret både entreprenør og utbygger til å tenke litt annerledes, noe som har gitt verdifull læring i hvordan man tilnærmer seg bygg med miljøkvaliteter utover det normale.

Bymiljø og arkitektur

Skoletomta ligger langs Gransdalen, et grøntdrag som stekker seg fra Østmarka via Ellingsrudåsen til Alna rett øst for Grorud stasjon. Nesten hele Gransbekken er lagt i rør, og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune ser på muligheten for å gjenåpne bekken. Overvannshåndteringen for skolen har lagt dette til grunn, og øst for skolen samles vannet mot to nedsenkede regnbed som er fordelt mellom ballbanene. Disse vil kobles til bekken når den åpnes.

Hele skoleanlegget er tenkt som en sosial møteplass i bydelen, med inviterende uteanlegg mot Gransdalen og boligene i vest. Her finnes det sjuerbane, sandvolleyball, et fireveis basketstativ, bordtennisbord, en klatrestruktur og et balanseapparat for større barn. Trær og terrengform brukes som romskapende elementer. Eksisterende vegetasjon, kolle og glattskurt avrundet fjell er bevart sør på tomta.

I skoleanlegget er det lagt vekt på å gi elevene mulighet for sosial utfoldelse, fysisk aktivitet og utendørs undervisning. Terrengformer, voller med varierende helning, amfier og sittekanter kan brukes til skating, rulleskøyter og dans. Amfi og sittekanter gjør det mulig å oppholde seg «der det skjer».

Før innflytting, er skolen blitt utsmykket innvendig og utvendig etter Oslo kommunes kunstordning. Innvendig er vegger i allrommet utsmykket med grafisk kunst, mens utvendig er det etablert en skulpturpark.

 

Klimagassutslipp

Klimagassutslippet for «som bygget» kan vise til 34 prosent lavere utslipp enn referansebygget*, som er beregnet etter TEK10.
De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært:
• Passivhusstandard (PR42)
• Bruk av lavkarbonbetong
• Bruk av resirkulert stål
• Trestendere
• Grønne tak og overvannshåndtering/regnbed
• Minimalt med P-plasser for bil, 50 prosent av sykkelparkeringen under tak
Se fullstendig klimagassrapport for Granstangen skole under Mer informasjon.

* Et referansebygg er en bygning av samme størrelse i kvadratmeter BRA og med de samme funksjonene som det prosjekterte. Referansebygget har en geometri som en skoeske, et romprogram tilpasset bygningskategorien og standard materialvalg basert på erfaringer om av hva som er de “vanligste” materialtypene i de ulike byggekategoriene. I tillegg har referansebygget en teknisk kvalitet som tilfredsstiller forskriftskravene og som er lokalisert som et gjennomsnitt av det relevante bo- og  arbeidsmarkedet.

Areal og transport

Skolen er svært godt tilgjengelig fra sikre gangveier i alle retninger. Gang- og sykkelvei langs Granstangen har god belysning. Skolen og gymsalen er lett tilgjengelig med kollektivtransport. Avstand til Furuset T-banestasjon er 500 meter, og det er under 100 meter til nærmeste bussholdeplass. Parkeringsdekning er lagt på parkeringsnormens minimum, dvs. to biler pr. 10 årsverk. Til sammen blir det 13 plasser. Parkering elbil og hydrogenbil prioriteres. Det er to ladestasjoner for elbil.

Det er 148 sykkelparkeringsplasser på skolen, dvs. 22 sykkelparkeringsplasser per 10 årsverk. Halvparten av plassene er under tak og har belysning. Det er også dusjanlegg og garderobefasiliteter.

Energi

Det er lagt vekt på å utforme en kompakt bygningskropp med høy arealeffektivitet. En kompakt klimaskjerm gir et lavt overflateareal i forhold til bruksareal og reduserer varmetapet. Likevel har prosjektet klart å oppnå gode dagslysforhold. Høy arealeffektivitet reduserer byggets totale energibehov og behov for bygningsmaterialer. Gymsalen deler derfor inngangspartier og en fasade med resten av skolen.

Granstangen skole ligger utenfor konsesjonsområdet for Hafslund Fjernvarme, og prosjektet har derfor lagt opp til en varmeforsyningsløsning der en borehullsbasert varmepumpe dekker minst 80 prosent av varmeforsyningen til oppvarming, ventilasjon og tappevann. I tillegg vil man kunne frikjøle ventilasjonsluften og lade hullene om sommeren. Resten av varmebehovet dekkes av elektrisk kjel.

Hovedargumentene for dette valget har vært:
• Varmepumper har gode miljøegenskaper
• Man utnytter en lokalt tilgjengelig energikilde, grunnvarme
• Mulighet for å kjøle ned ventilasjonsluften ved bruk av frikjøling

I driftsfasen har man i løpet av det hele første skoleåret hatt en spesifikt energibruk på 76 kWh/m². Dette tallet er for både skolebygg og idrettshall kombinert.

Konstruksjoner og materialbruk

Det er lagt vekt på å bruke materialer av høy kvalitet, lang levetid og med lite vedlikeholdsbehov.

Det er gjort miljøvurderinger i forbindelse med valg av hovedmaterialer i bygget. De viktigste tiltakene som er gjort i forbindelse med klimaeffektive og miljøvennlige materialvalg er som følger:
• Bruk av lavkarbonbetong i all plass-støpt betong. Det fører til 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp
• 90 prosent av stålet som benyttes i prosjektet er resirkulert. Det fører til 60 prosent reduksjon i klimagassutslipp
• Gips erstattes av fibergips. Dette gir en klimagassreduksjon på 17 prosent per masseenhet Viktigere er det at en enkel plate fibergips i de fleste tilfeller har like gode eller bedre egenskaper når det gjelder brann og akustikk som doble gipsplater. På den måten reduseres mengden materiale betydelig
• Trestendere i klimavegg.

Innvendig brukes det natursteinsgulv i trafikkerte fellesområder på plan 1. Gulvbelegget for øvrig er banebelegg. Eik industriparkett brukes i utvalgte områder som bibliotek, auditorium og amfitrapp. På vegger benyttes fibergipsplater av robust type, og med spile/kryssfinérkledde flater mot fellesarealer.

Fasaden kles med jernvitriolbehandlet lerk som ikke trenger overflatebehandling eller vedlikehold etter montering.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 6079 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 540 elever, 65 årsverk, 80 brukere.
Bruttoareal (BTA): 6461 m²
Bruksareal (BRA): 6420 m²
Oppvarmet bruksareal: 6079 m²
Antall beboere/brukere: 685
Glassandel av bruksareal: 14 %
Kompakthetsfaktor: 0,255m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 12,9 6,9 5,7 6
Materialbruk 7,5 7,6 7,6 7,6
Transport 10,8 7,8 7,8 -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
klimagassregnskap versjon 3

ENERGI

Energimerke: A (Lysgrønn)
Energiforbruk: Energiforbruk skolebygg (NS 3031/NS3701):
- Netto energibehov: 63,7 / 54,2 kWh/m² år
- Levert energi: 46,5 kWh/m² år

Energiforbruk idrettsanlegg (NS 3031/NS3701):
- Netto energibehov: 95,7 / 87,5 kWh/m² år
- Levert energi: 69,9 kWh/m² år
Energikilder: Varmepumpe vann/vann, elektrokjel for spisslast
Beregnet netto energibehov: 75 kWh/m²/år (NS3031)
61 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi: 62 kWh/m²/år (NS3031)
49 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Inndata fra PR42 og lokalt klima

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 10,7 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 5 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 15,1 kWh/m²/år
Vifter: 8,6 kWh/m²/år
Pumper: 0,8 kWh/m²/år
Belysning: 13,6 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 8,1 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 38,1 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 10,9 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,09 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,06 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,12 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,6 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85,5 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 350 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 500 m
Parkeringsplasser: 2,1 (pr. 1000 m²)
2 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser: 24,7 (pr. 1000 m²)
0,2 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 210 MNOK (Prosjektkostnad pr leiestart). Prosjektstøtte Enova: Ca. 2,1 MNOK.

Kvadratmeterpris (kun bygg): 31480 kr/m²
Merkostnader Energi: 786 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 2127650 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Granstangen 52, 1051 Oslo
Sted/bydel: Furuset
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2011 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg , Idrettsanlegg- / bygg
Bygningskategori (TEK): Skolebygning , Idrettsbygning
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Forhandlet konkurranse
Entrepriseform: Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Gran Skolebygg AS / Backe Prosjekt AS
Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS | Asplan Viak AS
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
Prosjektledelse (PL): Backe prosjekt AS
Miljørådgiver: Asplan Viak AS
Spesialrådgiver energi: Asplan Viak AS
Rådgivere: Høyer Finseth AS (RIB) | ÅF - Consult AS (RIV) | Romerike Elektro AS (RIE) | Firesafe Consulting (RIBr) | Gert Berger Knudsen AS (RIA) | Kunstnerisk utsmykning: Marius Martinussen, Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller, Jeannette Christensen, Petter Hepsø, Hanne Tyrmi, Bjørn Bjarre, Istvan Lisztes, Khaled Jarrar og Gustav Vigeland
Hovedentreprenør: Agathon Borgen AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa