Flere søkemuligheter

Ambisiøs rehabilitering og fasadebevaring

  Sist oppdatert 04.06.2019

Grensesvingen 7 viser at det er mulig å rehabilitere eldre bygninger til kontorlokaler med høye klima- og energiambisjoner og samtidig bevare mesteparten av eksisterende konstruksjon og fasade.

Korte fakta

  • Arkitekt: KIMA arkitektur as
  • Landskapsarkitekt: Grindaker as Landskapsarkitekter
  • Prosjektperiode: 2012 - 2014
  • Arealforbruk: 16422 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 700 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Lysgrønn) , BREEAM Excellent , Lavenergibygg (NS3701)

Prosjektbeskrivelse

Grensesvingen 7 er et kontorbygg fra 1986 som ligger sentralt plassert på Helsfyr i Oslo. Bygget er rehabilitert til et moderne kontorbygg for leietakerne Miljødirektoratet og Undervisningsbygg, begge aktører med høye miljøambisjoner. Bygget tilfredsstiller krav til lavenergihus, energiklasse A og BREEAM-NOR Excellent.

Etterisolering av fasaden, nye vinduer og nytt inngangsparti reduserer energibruken og gir bygget et mer moderne arkitektonisk uttrykk. I tillegg har bygget fått en ny, inntrukket toppetasje som bidrar til økt areal-  og energieffektivitet.

Prosess

Prosjektet er gjennomført med en samspillskontrakt mellom Oslo Areal og totalentreprenør Bunde Bygg. Dette har bidratt til at både byggherren og totalentreprenøren i fellesskap har kunnet fokusere på å finne de beste løsningene gjennom hele prosjektperioden. Samarbeidet med leietakerne Miljødirektoratet og Undervisningsbygg har også bidratt til at prosjektet kan levere løsninger som passer med brukernes ønsker og behov. KIMA arkitektur as har vært med fra starten av og har fulgt prosjektet til ferdigstillelse.

Økonomi og finansiering

Det har vært en klar målsetning fra utbygger å oppføre et lavenergibygg basert på allment aksepterte krav til bedriftsøkonomiske vurderinger av merinvesteringer og avkastninger av disse.

Totale bygge- og planleggingskostnader for prosjektet med gitt energiambisjon var 240 MNOK eller 14565 NOK/m² oppvarmet areal. Av dette utgjør merkostnadene for at energistandarden skulle heves fra nivået som kreves i teknisk forskrift drøye 9,7 MNOK eller 600 NOK pr. m² oppvarmet areal.

Enova har støttet prosjektet med 5,9 MNOK. Vilkårene for tilskuddet er blant annet følgende: forventet energiresultat: 1.119.913 kWh/år, målet for netto energibehov 81,6 kWh/m².

Erfaringer

Tidlig implementering av miljøkrav har vært avgjørende for å nå miljømålene. FutureBuilt og BREEAM-NOR har bidratt med ekspertise og assistanse og til å holde fokus på miljøaspektene.

Som rehabiliteringsprosjekt med ivaretakelse av fasader, har miljøfokuset gitt både utfordringer og muligheter. Begrensingene har spesielt vært knyttet til energieffektivisering og dagslys. Mulighetene har generelt vært knyttet til gjenbruk og bruk av byggets funksjoner under byggefasen.

Les mer om erfaringene til byggherre, arkitekt, entreprenør og miljørådgiver i brosjyren om Grensesvingen 7 under Mer informasjon.

Bymiljø og arkitektur

Prosjektets hovedmål har vært å transformere et eldre kontorbygg til å bli en fleksibel, fremtidsrettet og miljøriktig arbeidsplass.

Arkitektonisk har det vært viktig å forankre bygget til områdets opprinnelige industribygninger og Fyrstikktorget. Bygget vil også kunne bidra til å styrke bymiljøet rundt Fyrstikktorget og Helsfyr som et kollektivknutepunkt.

Dagslyskvaliteten i de dype kontoretasjene er forbedret med nye glassfelt i fasadene. Glassfeltene åpner opp mot den flotte utsikten og mot omgivelsene på Helsfyr, samtidig som de løser opp det opprinnelige stiluttrykket og den strenge symmetrien i fasadene.

Det originale inngangspartiet var et glassbygg i dårlig stand som utgjorde et energisluk. Før ombyggingen framstod inngangspartiet som formalistisk i sitt ytre og labyrintisk i sitt indre; nå åpner det seg mot omgivelsene og har en naturlig orientering mot Fyrstikktorget.

Arkitekten har hatt fokus på å trekke fram kvalitetene i det opprinnelige bygget og dyrke det solide med fokus på varige kvaliteter. Å gjøre en vurdering av eksisterende bygg og ta bevisste valg om hva som kan gjenbrukes, har vært fokus i hele prosessen.

Klimagassutslipp

Prosjekt Grensesvingen 7 ble prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard. Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene transport i drift, stasjonær energi og materialbruk.

Det er utarbeidet klimagassberegninger for alle faser av prosjektet: «prosjektert», «som bygget» og «i drift». FutureBuilt gir anledning til å kvalifisere seg som FutureBuilt-prosjekt ved å anvende BREEAM- NOR kriterier og oppnå et minstekrav til poengscore på utvalgte kriterier. I tillegg skal prosjektene lage et kortfattet notat om klimagassberegninger og resultater.

Klimagassregnskap «prosjektert» viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 40 prosent, «som bygget» på 42 prosent og «i drift» på 45 prosent.

Klimagassutslipp fra transport er redusert med 45 prosent og fra energi med 26 prosent. Det er gjort mange energitiltak i bygget, men dette er et bygg som også krever kjøling. Bygget var et rehabiliteringsprosjekt som i tillegg til å gjenbruke bærende konstruksjoner brukte mesteparten av eksisterende fasade. Dette resulterte i 58 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra referansebygg til prosjektert.

De viktigste klimatiltakene er:
•    Sentral lokalisering og tilrettelegging for sykling
•    Stor grad av gjenbruk, også fasaden og interiør
•    Rehabilitering til energiklasse A
•    Sertifisering BREEAM-NOR Excellent
•    Desentralisert og behovsstyrt ventilasjonssystem

Areal og transport

Grensesvingen 7 har en svært gunstig lokalisering sentralt på Helsfyr, som er et av Oslos viktigste kollektivknutepunkt med både t-bane og busstasjon. Fra Helsfyr tar det sju minutter med T-banen til Oslo sentrum og 39 minutter med buss til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Grensesvingen 7 har innendørs sykkeloppstillingsplasser med tilhørende fasiliteter for vask og vedlikehold av sykler, samt et garderobeanlegg. I tillegg er det sykkeloppstillingsplasser ved inngangspartiet. Det er etablert 56 ladestasjoner for elbiler i forbindelse med parkering i kjeller og 16 på utvendig parkeringsareal. Antall ordinære bilparkeringsplasser blir dermed vesentlig redusert.

Bygningen ligger like ved Fyrstikktorget som fungerer som et bydelssenter på Helsfyr. Her er det et hyggelig byrom med variert servicetilbud, og området er i rask vekst. Revitalisering av Grensesvingen 7 kan bidra til en forsterking av kollektivknutepunktet og at Helsfyr blir et forbildeområde for bærekraftig utvikling.

Energi

Ytterveggene er etterisolert med 150 mm. på innsiden, og det er etablert ny diffusjonssperre for forbedret tetthet. Kuldebroene i prosjektet er delvis eliminert og dellvis forbedret. Nye ventilasjonssystemer og teknisk utstyr for belysning er energieffektivt og driftsøkonomisk. Glasspartiene har også fått automatiserte styringssystemer for solavskjerming, med brukerstyrt blendingskontroll.

Primær energikilde er to reversible luft til vann varmepumper. Ved utetemperaturer ned mot cirka minus 13°C vil byggets varmepumper håndtere hele varmebehovet. Ved lavere temperaturer brukes fjernvarme som spisslast.

Datarom og EF-rom har egen kjølemaskin. Overskuddsvarmen fra kjølemaskinen utnyttes ved at den varmeveksles inn på varmepumpekursen og tappevannskursen. Romoppvarmingen tas primært av ventilasjonsanleggets tilluftsventiler.
Bruk av lokal kjøling unngås ved at tilluftsventilene har kapasitet til å øke luftmengden, slik at bygget kjøles med luft. Det er også mulighet for å benytte seg av nattkjøling ved ekstra kjølebehov.

Konstruksjoner og materialbruk

Den eksisterende bygningen er godt prosjektert og utført, med holdbare og robuste materialer i bærekonstruksjon og fasader. Teglfasadene bidrar også til å knytte bygningen til de historiske byggene i området, der tegl går igjen som fasademateriale. Å beholde den eksisterende betongkonstruksjonen og brorparten av teglfasadene bidrar til store ressursbesparelser og reduserte klimagassutslipp i prosjektet.

Opprinnelig konstruksjon, som består av et såkalt spennbalk-system og prefabrikkerte søyler med plasstøpte dekker, minimerer bruk av betong. De opprinnelige trappekjernene er også beholdt. Trappene er kledd i Fauske-marmor, et solid materiale som tåler å eldes.  Mindre rivning og implisitt mindre tilførsel av nye bygningsmaterialer har bidratt til redusert transport fra og til byggeplassen. 

Deler av bygget var utdatert, og det var behov for modernisering og utskifting av tekniske anlegg. Curtainwall-fasaden representerte et energisluk og er erstattet med superisolerte vinduer og ny veggkonstruksjon.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 16422 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 700 årsverk.
Oppvarmet bruksareal: 16373 m²
Antall beboere/brukere: 700

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 14 8,6 8 10,3
Materialbruk 5,1 2,3 2,2 2,2
Transport 31 19 19 15
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
Klimagassregnskap.no versjon 4.0

ENERGI

Energimerke: A (Lysgrønn)
Energiforbruk: Netto energibehov: 86,9 kWh/m² år. Levert energi: 75,3 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energikilder: Varmepumpe luft-vann (Grunnlast til rom, ventilasjon og varmtvann), Fjern-/nærvarmeanlegg (Spisslast til rom, ventilasjon og varmtvann)
Beregnet netto energibehov: 98 kWh/m²/år (NS3031)
87 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi: 82 kWh/m²/år (NS3031)
75 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

NS3031 og standardklima

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 19,7 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 8,3 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 5 kWh/m²/år
Vifter: 7,7 kWh/m²/år
Belysning: 12,5 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 34,4 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 10 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,09 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,18 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,14 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,83 (W/m²K)
Spesifikk vifteeffekt: 1,23 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 84 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 240 MNOK (total byggekostnad eks mva). Prosjektstøtte Enova: Ca. 5,9 MNOK.
Kvadratmeterpris (kun bygg): 14565 kr/m²
Merkostnader Energi: 598 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 5900000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Grensevingen 7, 0661 Oslo
Sted/bydel: Helsfyr
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2012 - 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Miljøambisjon: BREEAM Excellent , Lavenergibygg (NS3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Grensesvingen 7 I AS
Arkitekt: KIMA arkitektur as
Landskapsarkitekt: Grindaker as Landskapsarkitekter
Prosjektledelse (PL): Aase Byggeadministrasjon AS
Spesialrådgiver energi: Evotek AS
Universell utforming: KIMA arkitektur as
Rådgivere: Siv.ing Frode Soløy AS (RIB) | GK Norge AS (RIV) | Zeatec AS (RIE) | Rambøll AS (RIBfy) | Multiconsult AS (RIBr)
Hovedentreprenør: BundeBygg AS
Byggeledelse: BundeBygg AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling og supplert med innhold fra projektbeskrivelse til Enova.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa