Flere søkemuligheter

Gullhaug torg 2A

  Sist oppdatert 02.03.2020

Kombinasjonsbygg på 16 etasjer hvor kontordelen i bygget er planlagt med ren naturlig ventilasjon. Likefullt skal bygget nærme seg null-energi og ikke ha behov for kjøpt energi til verken ventilasjon, oppvarming eller kjøling .

Korte fakta

 • Arkitekt: Snøhetta as
 • Prosjektperiode: 2019

Prosjektbeskrivelse

Nydalen i Oslo skal videreutvikles, og grunneier Avantor har laget en plan for utvikling av Nydalen frem mot 2030, kalt Nydalen+. I sentrum av Nydalen ligger Gullhaug Torg. Her skal Nydalen Vy bygges, et attraktivt kombinasjonsbygg bolig/kontor/næring med nyskapende elementer for å tiltrekke oppmerksomhet og skape liv i nærområdet. Bygget skal gjennom integrert design, der arkitektur og teknikk utfyller hverandre, demonstrere at miljøbygg kan gjøres enklere og mer robuste enn i dag. Bygget skal inneha kvaliteter som sammenlignet med mekanisk ventilerte bygg gir lavere investering i tekniske anlegg, enklere drift, lavere vedlikeholdsbehov, mindre behov for utskiftninger/leietagertilpasninger, lengre levetid og bedre totalopplevelse for brukeren.

Viktigste klimatiltak

 • «Tripple-zero»: 0 KWh kjøpt energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling
 • Naturlig og hybrid ventilasjon
 • Varme og kjølekonsept basert på geovarme/kjøling og lavtemperatur varme/kjøling i vegger og gulv (varmefaktor (SCOP) 8–10, kjølefaktor 80–100)
 •  Bygningsintegrerte solceller i tak/takhage
 • Lokalisering ved kollektivknutepunkt
 • Ingen parkering for biler i bygget
 • Sykkelparkering godt utover minimumskrav både med hensyn til antall plasser og kvalitet på fasiliteter
 • Materialbruk og løsninger med lavt vedlikeholds- og utskiftningsbehov, enkel drift og lang levetid
 • Flerfunksjonsbygg


Energibehov
Kontor:
Netto: 56 kWh/m² år (NS 3031)
Levert: 24 kWh/m² år (NS 3031)

Bolig:
Netto: 103 kWh/m² år (NS 3031)
Levert: 45 kWh/m² år (NS 3031)

Forretning:
Netto: 120 kWh/m² år (NS 3031)
Levert: 57 kWh/m² år (NS 3031)

Forskningsprosjektet Naturligvis

Målet med forskningsprosjektet Naturligvis har vært å utvikle kunnskap, konsepter, teknologier og strategier for passiv klimatisering av bygninger, som samtidig skal føre til beytdelig reduksjon av energibruk, lavere kostnader, høy arkitektonisk kvalitet og godt innemiljø. Prosjektet gikk over tre år i perioden 2015-2017. FutureBuilt-prosjektet Nydalen Vy er et av prosjektene som inngår i Naturligvis.

Naturligvis er et forskningsprosjekt som ble ledet av Skanska og finansiert av Norges forskningsråd.

Ved avslutningen av Naturligvis ble det laget en rapport som kan lastes ned på FutureBuilts FOU-side.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Gullhaug Torg 2A
Sted/bydel: Nydalen
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2019
Status: Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg , Boligområder/ boliganlegg , Forretning / handel
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kontorbygning , Boligblokk , Forretningsbygning
Forbildeprogram: FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Avantor AS
Arkitekt: Snøhetta as
Rådgivere: Skanska Teknikk/Skanska Norge (RIB) | Erichsen & Horgen AS (RIV) | Fokus rådgiving AS (RIBr) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA) | Fokus rådgiving AS (RIEN, RIM)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa