Flere søkemuligheter

Kompakt skole i massivtre med passivhusstandard

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 21.09.2015

På Hadeland ble det i 2012 åpnet ny videregående skole utviklet for sambruk av arealer, med biblioteksfunksjoner og integrert kulturhus og idrettsanlegg integrert i skolen. Skolen går også foran som forbilde ved å oppfylle lavenergistandard og samtidig eksperimentere med en omfattende konstruksjon i massivtre.

Korte fakta

  • Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS
  • Interiørarkitekt: Kapsel design as
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
  • Prosjektperiode: 2007 - 2012
  • Arealforbruk: 14 500 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 850 elever, 100 årsverk. (Dette er et flerbrukshus. Skole, kulturhus og idrettshaller. Samt en tannklinikk)
  • Miljøambisjon: Energimerke B (Mørk grønn) , Lavenergibygg (NS3701)

Prosjektbeskrivelse

Bygningsmassen er organisert som et kompakt bygg gir nærhet mellom lærere og elever, besøkende og administrasjon. Alle undervisningsenhetene har kontakt til det sentrale, åpne og lyse kommunikasjonsrommet. Det fremstår og fungerer som et samlet anlegg, samtidig som det er tilrettelagt for at begge hovedfunksjonene; skole og kulturhus/idrettsanlegg begge får hver sin tydelige identitet.

Landskapet er tatt i bruk for å tydeliggjøre dette, og bygningsmassen knytter seg til terrenget på 3 nivåer. Skoleinngang på nivå 1, kulturinngang (Bibliotek og Dans og Kultursal) på nivå 2 og inngang til Gran IL og Tannklinikken på nivå 3. Idrettsanlegget er tilgjengelig fra alle nivåer.

Skolen (Hadeland VGS) ligger nærmest sentrum Hadeland sentrum, hovedvei og busstasjon slik at den daglige trafikken til og fra anlegget av over 1000 elever og ansatte er tydelig og effektiv. Hovedinngangen er direkte knyttet til skolens sentrale og utadrettede funksjoner. Fra inngangen beveger man seg gjennom anlegget via en sentra og tydelig kommunikasjonsakse som leder videre opp til både kantine, bibliotek, storsal og idrettsbygg. Kommunikasjonsaksen både samler anlegget, skaper spennende romopplevelser og knytter alle de forskjellige funksjonene sammen. Flere inngangspartier er tilknyttet denne gjennomgående strengen som betjener de forskjellige aktivitetene anlegget skal ha gjennom døgnet. Aksen blir også skolens sentrale møtested som knytter kontakt med samfunnet utenfor. Det er lagt til rette for flerbruk av kantine/kjøkken – vestilbyle/bibliotek – samlingssal – garderober.

På nivå 2 har biblioteket og ”kulturhuset” adkomst fra framtidig vei til boligområdene og ungdomsskole i øst. Utenfor, hevet fra ”dalbunnen”, med bedre klimatiske forhold, er det etablert en forplass med direkte inngang til de utadrettede, kulturelle funksjonene. Kulturtorget kan bli et sentralt samlingssted på kveldstid og når skolen er stengt.

Biblioteket som ligger i 3. etasje, ”stikker fram” i kommunikasjonsåren for å synliggjøre seg i anlegget.I samme etasje finnes inngangen til Gran IL og tannklinikken vendt opp mot ungdomsskolen og den store parkeringsplassen i øst. Denne inngangen kan benyttes uavhengig av anlegget for øvrig og kan også betjene idrettshallene, noe som vil være spesielt aktuelt i helger og skoleferier. I tilknytning til denne adkomsten er det mulig å etablere flere typer ballbaner.

Konstruksjon og materialbruk

Alle innvendige yttervegger er kledd med 20 mm gulvbord i furu. I biblioteket er alle vegger bygget opp av massivtre elementer. Disse har innebygget akustisk demping utviklet i samarbeid med Moelven MassivTre as. Taket består av masivtreelementer, også med innebygget akustisk demping. Dette for å ha mest mulig av tre overflaten synlig.

Store tredragere spenner over hele biblioteket. Disse er utviklet i samarbeid med Moelven Limtre as.

Alle himlinger i fellesarealene er spile himling i furu. I biblioteket og i andre fellesarealer er det benyttet mye industriparkett i eik.

I fasadene er det benyttet ubehandlet kjerneved av furu. Biblioteks"boksen" er behandlet (rød) for å skille seg ut.

Huset er tetthetsmålt etter ferdigstillelse og har overoppfylt tetthetskravet blant annet i passivhusstandarden. At alle fasader ble prefabrikert innendørs før de ble heist på plass og montert kan ha bidratt til å få bygget så tett. Lekkasjetall ble målt til 0,3 (krav i passivhusstandard: 0,6)

bibliotek Masivtre i himling med akustisk demping    fra Moelven Masivtre produksjon montering av  gitterdragere i tre produksjon vegger 2 produksjon vegger

Energi

Dette er et kompakt bygg hvor ytterflater på vegger og tak er lavt i forhold bruttoareal. Areal på yttervegger og tak er tilsammen 11 274 m2, mens bruttoarealet er hele 19 443 m2. Hele flerbrukshallen og en turnhallen, samt alle garderobene  ligger under terreng. Dette bidrar til en at bygningen har et lavt varmetap gjennom yttervegger og tak.

Det er installert solfangere på tak som dekker store deler av varmtvannbehovet til garderobe-anlegget. 
I tillegg er det installert solcellepaneler som også fungerer som fast solavskjerming av glassfelt i biblioteket mot syd.

solcellpaneler som fast solavskjerming solfangere på tak

Universell utforming

Prosjektet har fra prosjektstart av hatt universell utforming i fokus. Anlegget er terrengtilpasset slik at alle plan har direkte og trinnfri adkomst til terreng. Bygget har tre store heiser som gir god tilgjengelighet til alle deler av bygget og HC – parkering tilknyttet alle innganger.

Bygget har en åpen og visuell planløsning som det er lett å orientere seg i, noe som bidrar til god orienterbarhet og en oversiktlighet. Dette begrenser samtidig behovet for ledelinjer og andre markeringer. Det er likevel benyttet taktil merking som oppmerksomhetsfelt og ledelinjer i tilknytning til trappeanlegg o.l. 

Tidligere har man erfart at bl.a. toalettanlegg har vært arena for mye mobbing. I den nye skolen er det derfor valgt desentraliserte toalettene som er dimensjonert med plass til maks. to personer.

2012-12-06 13.49.18 2012-08-02 11.00.08 2012-08-04 10.29.07 2012-08-02 10.42.58

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 14 500 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 850 elever, 100 årsverk. (Dette er et flerbrukshus. Skole, kulturhus og idrettshaller. Samt en tannklinikk)
Bruttoareal (BTA): 19328 m²
Bruksareal (BRA): 14500 m²
Oppvarmet bruksareal: 14500 m²
Antall beboere/brukere: 1080
Glassandel av bruksareal: 11,8 %
Kompakthetsfaktor: 0,055m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: B (Mørk grønn)
Energiforbruk: Netto energibehov: 88 kWh/m2 år. Levert energibehov: 88 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3031 og sentralt klima)
Energikilder: Fjernvarme/nærvarmeanlegg (hoved), Solfanger termisk energi, Solceller - elektrisitet
Beregnet netto energibehov: 88 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 88 kWh/m²/år (NS3031)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,14 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,12 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,17 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,97 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,3 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,8 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 82 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 100 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 50 m
Parkeringsplasser: 11 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 10 (pr. 1000 m²)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 380 MNOK (entreprisekostnader)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Hovsgutua 3, 2750 Gran
Sted/bydel: Gran
Kommune: Gran
Prosjektperiode: 2007 - 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg , Idrettsanlegg- / bygg , Kulturbygg/ -anlegg
Miljøambisjon: Lavenergibygg (NS3701)
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Oppland fylkeskommune
Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Interiørarkitekt: Kapsel design as
Prosjektledelse (PL): Oppland bygg ans
Miljørådgiver: Asplan Viak as - KanEnergi
Spesialrådgiver energi: Asplan Viak as - KanEnergi
Universell utforming: Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Rådgivere: Eiendomsprosjektering as (RIB) | Bright VVS (RIV) | Electronova as (RIE) | Eiendomsprosjektering as (RIBfy) | Norsk brannvernforening (RIBr) | Berg Knudsen as (RIA)
Hovedentreprenør: Oppland bygg ans
Byggeledelse: Oppland bygg ans
Underentreprenører: Moelven massivtre as
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektpresentasjonen er utarbeidet av NAL som del av prosjekt "Formidling av miljøvennlige trebygg" støttet av Innovasjon Norge.