Flere søkemuligheter

Hamang – klimavennlig forvandling i Sandvika

Publisert av: Guro Aalrust / FutureBuilt Sist oppdatert 11.12.2017

Når E16 legges i tunnel skal industriområdet Hamang forvandles til et klimavennlig bo- og arbeidssted – nær Sandvika stasjon og med Sandvikselva som den blåe attraksjonen.

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn
Hamang ligger nordvest for Sandvika sentrum og bare 500 – 1000 m fra Sandvika stasjon med hyppige buss- og togavganger til Oslo og regionen for øvrig. Hamang har tidligere vært et viktig industriområde. Planområdet er på cirka 220 dekar og brukes i dag hovedsakelig av små og store næringsvirksomheter – både handel og kontor. Innenfor området ligger også Pinsekirken/Sandvika kirke, Sandvika videregående skole og et parkeringshus. Noen av de gamle industribygningene som Hamang Papirfabrik fra 1906 er bevart. Området har ingen boliger i dag, men grenser til større boligområder. Sandvikselva renner tvers igjennom området og er et stort aktivum når det gjelder biologisk mangfold og rekreasjon. I dag går E16 tvers gjennom området, men veien skal legges i tunnel med planlagt ferdigstillelse i 2019. Dette frigjør store arealer for annen bruk.

Kommunedelplanen for Sandvika som ble vedtatt 2010 har avsatt arealene til bolig/næring, i tillegg til park/friluftsområde på Hamangsletta og langs Sandvikselva. Kommunedelplanen gir rammer og føringer for videre planlegging. Innenfor området (Hamang og Industriveien) kan det bli plass til ca. 1500–2000 nye boliger. Arbeidet med områdereguleringsplanen for Hamang og Industriveien startet opp i 2012. Planprogrammet ble vedtatt i 2014.


Planforslag for klimavennlig byutvikling på Hamang

Områderegulering
I planprogram for Hamang er det fastsatt høye miljøambisjoner for området. Det er ønske om høy tetthet, samt lavt bilbruk der fotgjengere og syklister skal gis prioritet. I tillegg ønsker kommunen å tilrettelegge for miljøvennlige energiløsninger, materialbruk og avfallshåndtering. Sandvikselva og kulturminnene er en viktig ressurs som skal brukes aktivt i utformingen av området. Håndtering av overflatevann og forebygging av flom er en av de største utfordringene. Det er avholdt flere tema- og grunneiermøter, og i samarbeid med FutureBuilt er det gjennomført og planlagt workshops som utdyper energi- og mobilitetsstrategiene.

Områdereguleringsplanen for Hamang er planlagt 1. gangs-behandlet i 2015. I 2012 deltok Hamang i EUROPAN, en åpen konkurranse for unge planleggere, landskapsarkitekter og arkitekter. To av forslagene i Europan-konkurransen, som ble premiert med henholdsvis 1. og 2. plass, har fått i oppdrag å videreutvikle sine forslag:

Plan for bevaring og bruk av Sandvikselva
Vinnerne av Europan 12 i Bærum, Sigrid Urnes og Hanna Haukøya Storemyr (Haukur Landskap) har utarbeidet en "Plan for bevaring og bruk av Sandvikselva". Her vises det forslag til aktiviteter langs elva og temporære byrom og  som kan bidra til at området blir tatt mer i bruk. Workshop med ungdommer i området har giitt innspill til planen.

Sandvikselvas har økologiske og biologiske kvaliteter som er viktige å bevare. Elven befinner seg i en urban kontekst under transformasjon, og det blir viktig å integrere elven som en aktiv del av den nye bebyggelsen og tilgjengeliggjøre elven for befolkningen for å sikre god bo- og bykvalitet. Planen foreslår å bruke Sandvikselva som utgangspunkt for en ny utvikling og foreslår derfor aktiviteter og steder i tilknytning til elven, for å skape naturlige destinasjoner i området, og styrke elven som en aktiv del av Sandvika. For å styrke forholdet mellom det sosiale og naturen, er det foreslått små intervensjoner som tilpasses elvens karakter, slik som brygger og broer som skaper ulike sosiale arenaer.

Arealplanen for Hamang
Vinnerne av 2. plass i EUROPAN - konkurransen, WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP, har utarbeidet "Arealplanen for Hamang".  Et sentralt tema i dette arbeidet er også flomtiltak. Det kan bli aktuelt å gjennomføre forebyggende flomtiltak som for eksempel heving av terrenget, bygging av voller, flomsikre bygninger og restriksjoner på arealbruk i de mest flomutsatte områdene. I tillegg ønsker kommunen å forebygge klimaendringer gjennom tiltak som grønne tak, sekundære flomveier og blågrønn arealfaktor.
Det er avholdt flere tema- og grunneiermøter, og i samarbeid med FutureBuilt er det gjennomført og planlagt workshops som utdyper energi- og mobilitetsstrategiene.


BREEAM Communities
Som en av de første kommuner i landet, vil Bærum ta i bruk klassifiseringsverktøyet BREEAM Communities. Grunnen til dette er høye miljøambisjoner for området. En har også sett at miljøtiltak ikke alltid bli tilfredsstillende gjennomført i selve prosjekteringsfasen. BREEAM er et verktøy som krever oppfølging/dokumentasjon av tiltak i alle ledd i planprosessen - fra overordnet plan til byggesak og til endelig gjennomføring.

Erfaringer fra BREEAM Communities, så langt, er at dette er svært tids- og ressurskrevende arbeid. Dette har delvis sammenheng med at BREEAM Communities ikke er tilpasset norske forhold, men de engelske, der metodikken er utarbeidet. Tilpasning til norske forhold er i gang, og er helt avgjørende for å gjøre bruk av BREEAM enklere og mer anvendelig.

Flomsikring og overvann – et viktig tema på Hamang
Bærum kommune har hatt forholdsvis gode data på flomhøyder, men på grunn av klimaendringene, har det vært nødvendig å gjøre ny estimering.  NVE har gjort nye beregninger av vannlinjer (flomkart) for Bærum kommune som tar høyde for forventet klimaendringer. Flomlinjekartet er et helt nødvendig grunnlag for å kunne fastsette arealbruk og byggelinjer i områdeplanen.

Sammen med Oslo kommune har Bærum kommune gjennomført prosjekt "blågrønn arealfaktor". Blågrønn arealfaktor er en metode for å beregne infiltrasjonsevnen til en tomts areal og dette vil gi et bilde av kvaliteten på uterommet. Hensikten er å sikre eksisterende trær, vegetasjon, dammer og bekker og stimulere til etablering av nye. Reduksjon av harde flater er viktig for overvannshåndtering, men det vil også bidra til å bevare biodiversitet og generelt gjøre byen grønnere og triveligere. Erfaringer fra prosjektet er at blågrønn arealfaktor er best egnet på byggesaksnivå, fordi en her har tilstrekkelig informasjon om materialer og vegetasjon i de ubebygde arealer. Blågrønn arealfaktor kan imidlertid også benyttes i plansammenheng, som reguleringsplaner, der en setter krav om en viss minimumsverdi for blågrønn arealfaktor i byggeprosjekter.

Andre tiltak innen overvannshåndtering er sekundære flomveier. Dette er veier/forsenkninger i terrenget der vannet kan renne, dersom nedbøren blir så kraftig at fordrøyningsanlegget ikke klarer å lagre alt vannet. Det er viktig at vannveiene holdes åpne og ikke stenges verken med bygninger eller andre fysiske installasjoner. Bærum kommune har, sammen med Oslo og Asker kommune, kartfestet sekundære flomveier i kommunen. Dette er et prosjekt som fortsatt pågår og som vil bli avsluttet i begynnelsen av 2015.

Grønne tak vil også kunne forebygge mot flom. Bærum har deltatt i et prosjekt der vi har bidratt i innsamling av eksisterende kunnskap om grønne tak. Dette har resultert i rapporten "Grønne tak. Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt" (Prosjektrapport 104 – 2012. SINTEF Byggforsk og UMB).
Økonomi

Klima og miljøverndepartementet har bidratt med støtte på kr. 100.000,- til medvirkning i forbindelse med oppstart av planarbeidet og kr. 300.000,- til BREEAM Communities. Kommunen er også innvilget støtte på kr. 100.000,- fra Akershus fylkeskommune, regionalforvalting til "Plan for bevaring og bruk av Sandvikselva" som blant annet skal vise temporære byrom og aktiviteter.


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Hamang, Sandvika
Kommune: Bærum
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Forbildeprogram: FutureBuilt , Framtidens byer

PROSJEKTTEAM

Landskapsarkitekt: WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP | Haukur landskap
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Dette innholdet er en del av Framtidens byer

framtidens_logo