Har du gitt beskjed om ny adresse?

  Sist oppdatert 07.10.2020
Hver måned får vi en bunke med tidsskrifter i retur fordi postbudet ikke finner dere. Send oss en e-post med din nye adresse!

Alle medlemmer må sørge for å ha registrert riktig kontaktinformasjon. Om du ikke har mottatt tidsskriftene, ber vi deg logge inn på Min side og kontrollere at adressen din er riktig. Brukernavnet er mobilnummeret ditt. 

Innlogging finner du øverst i høyre hjørne her

Om du ikke får logget deg på, eller har andre spørsmål, ta kontakt på e-post nal@arkitektur.no