Flere søkemuligheter

Hausmania

  Sist oppdatert 03.11.2011

Omregulering basert på økologiske og bærekraftige prinsipper og brukermedvirkning

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2004

Planområdet ligger i Oslo indre by, i utkant av Hausmannskvartalene med grense mot Akreselva. Hauskvartalet omfatter bl.a Hausmania kulturhus med teater, atelierer, skatehall, musikkøvingsrom, galleri, bokhandel, spisested mm. I tilegg finnes  to tidligere okkuperte boliggårder; Vestbredden og Alle Kanter. Planområdet inngår i et større byutviklingsområde langs Akerselva, også kalt kulturaksen.

I 2004 kjøpte Oslo Kommune eiendommen av Statsbygg. I bystyret (9/6/2004) ble det gjort følgende vedtak: "Byrådet bes igangsette omregulering av eiendommene til i hovedsak kultur, og i tillegg fortrinnsvis næring og boligformål, basert på økologiske og bærekraftige prinsipper. "
Dette åpne vedtaket har gitt muligheten for en spennende ny prosess.

Planforslaget som nå  er lagt frem for høring er et resultat av en medvirkningsprosess hvor brukernes behov og interesser, grunneierens behov og interesser, innspill fra berørte fagetater og medvirkende fag- og ressurspersoner har vært premissgivende.

Området reguleres til spesialområde- byøkologisk kulturkvartal med underformål:
- Byggeområde for bolig
- Byggeområde- allmennyttig formål (kultur, sirkushall/flerbrukshall)
- Spesialområde- bevaring (bolig og forretning)
- Fellesområde (gårdsplass, lek og opphold)
- Friområde (park, lek)

De fysiske grepene i planforslaget er i hovedsak å bevare eksisterende bebyggelse og  målestokken i bygningsvolumer. Gaterekken langs Hausmannsgate tettes igjen med en ny sirkushall. Boligdelen skjermes og gårdsrommene åpnes opp til et grønt fellesområde for lek og opphold. Området bak byggene og ned mot Akerselva gjøres om til et halvoffentlig/offentlig tilgjengelig grønn oase.

Hausmania inngår i kulturaksen langs Akerselva, og vil være en viktig attraksjon. Akerselva er i seg selv en betydelig ressurs for området, og representerer en vakker avgrensning mot øst.

F_Miller_fagdagpresentasjon_1 F_Miller_fagdagpresentasjon_2

Hausmania - prosess

I arbeidet med Hauskvartalet har det vært en viktig utfordring å ikke bare skape konsensus innad i Hauskvartalet, men å få til et omforent planforslag som også kommunen som eier og planmyndighet kan være med på.

Reguleringsarbeidet startet med å definere betydningen av "økologiske og bærekraftige prinsipper". Denne definisjonen omfatter den tredelte bærekraft bunnlinjen: Folk - Arbeid - Sted. Folk her handler om sosiale kvaliteter og aktiv medvirkning. Arbeid forholder seg til økonomiske og organisatoriske forhold. Sted handler om de økologiske og fysisk naturgitte forhold. Disse tre dimensjonene er grunnleggende viktige forutsetninger som må være på plass for å kunne skape en bærekraftig utvikling.

For å skape en felles visjon for planarbeidet ble charretteformen valgt. Charette betegner et intensivt tidsbegrenset medvirkningsopplegg.
Charretten ble innledet et halvt år i forkant med en idedugnad/ programmeringsverksted med Hauskvartalet. Det ble i tillegg gjennomført en del grunnlagsanalyser om viktige faktorer som kulturhus/nysirkushall, klima, energi, bysammenhenger, historikk, naturbaserte avløpsløsninger og intern organisering.

I april 2005 ble det gjennomført en aktiv brukermedvirkningsprosess - charrette, med samtlige involverte parter tilstede.

I denne prosessen deltok representanter for Hauskvartalet, kommunen som eier,  planmyndighet og forskjellige etater, naboer, og innleide ressurspersoner med fagekspertise, til sammen nærmere 50 mennesker. Planforslaget er i stor grad basert på dette arbeidet.

Det er en ambisjon at Hausmania kvartalet skal være et byøkologisk forsøksområde som i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng kan gi grunnlag for nye ideer innen bærekraftige miljøvennlige løsninger. Som byøkologisk utviklingsområde skal alle tiltak planlegges og utføres slik at det legges til rette for en avansert miljøstandard, med lav energi- og ressursforbruk og lav miljøbelastning og med spesielt fokus på blant annet: klimatilpasning, lavt energibehov, bruk av lokal, fornybar energi, miljøsertifiserte materialer, naturlig ventilasjon, økologisk vann- og avløpsløsning.Se også vedlagte Miljøprogram for Hausmania.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Hausmannsgt. 28, 30, 32, 34, 38, 40 og 42, 208/295, 297, 299, 300, 303, 304, Brennerivn. 1, 0182 Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2004
Prosjekttype: Regulering , By-/ stedsutvikling
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.