Flere søkemuligheter

Hegg skole og kulturscene

Publisert av: Jeanette Hoff/NAL Sist oppdatert 22.08.2018

Hegg skole i Lier er et prosjekt som viser at store ambisjoner om arkitektur, miljø og byutvikling fullt ut kan realiseres innenfor normale offentlige rammer.

Korte fakta

  • Arkitekt: L2 Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: L2 Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
  • Prosjektperiode: 2010 - 2015
  • Arealforbruk: 8301 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 588 elever, 85 årsverk, 350 brukere.
  • Miljøambisjon: Energimerke A , BREEAM Excellent , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er et resultat av 1. premie i en begrenset plan og designkonkurranse i 2010. Bygget inneholder en 3 parallell barneskole for 588 elever med stor flerbrukshall og kultursal og er således et flerbrukshus med plass til en rekke aktiviteter og muligheter. Byggets funksjon og lokalisering har stor betydning for Lierbyens stedsutvikling.

Lier kommune har hatt ambisiøse miljømål som innbefatter at prosjektet er klassifisert som BREEAM- NOR Excellent og er bygget etter passivhusstandard med energimerke A.

Bygningenes plassering var bundet til bevaring av et eksisterende bygg, noe som betyr en sentral plassering på tomta. Dermed åpnes tomten opp og bidrar til å skape sammenhengende utearealer rundt anlegget. Arealene fungerer som en aktivitetspark for lek, oppdagelser og idrett, som sammen med skolen, kulturscenen og flerbrukshallen utvider Lierbyens aktivitets-sentrum sydover.

Det er lagt vekt på å skape et oversiktlig og kompakt skolebygg med en enkel
inndeling av offentlige funksjoner, fellesfunksjoner og elevenes hjemmeområder. Alle Rom og funksjoner er organisert rundt et felles torg hvor alt kan nås og sees. Dette er samlingsstedet for skolen på dagtid, og vestibyle for kulturhuset og flerbrukshallen på kvelden.

I senter av torget står et trespilekledd volum som en enorm trestamme hvor bibliotek og auditorium er plassert. Det høye taket er gitt et lett utrykk ved å «løsrive» takflatene fra de teglkledde veggene rundt med en kontinuerlig stripe av overlys. Dagslysets spill på teglen gir en variasjon i farger, lys og skygger og endrer rommet gjennom dagen og året.

Utvendige fasader er kledd med lys tegl som også er trukket inn på fasadene i torget, og skaper en sammenheng og opplevelsen av et klimatisert «uterom». Bygget fremstår dermed som et robust, helhetlig og tydelig prosjekt. Vinduer er variert med forskjellige størrelser og plassert vekselsvis dypt i veggen og langt ut. Alle hovedinnganger er tydeliggjort som store kutt i teglmassen.

Med ”grønne Lier” som inspirasjon er taket en fortolkning av omkringliggende svakt buktende åser og kulturlandskap. Det kan også knyttes til veksthusenes karakteristiske sammensatte takform. Den sagtakkede takformen er vridd 45 grader slik at mønene ligger diagonalt på bygget og skaper en dynamikk og variasjon i fasadene. Takformen har sitt høyeste punkt i det nordvestre hjørnet og signaliserer hovedatkomsten til skolen og kulturscenens betydning i Lierbyen. Utvendig er taket rundt atrium dekket med sedum som både bidrar til fordrøyning av takvann og gir bygget et landskapsmessig preg sett fra avstand.

Prosess

Lier kommune gjennomførte en begrenset plan- og designkonkurranse i 2010 som L2 Arkitekter vant med forslaget KinderHegg. Ønsket om BREEAM-NOR Excellent-sertifisering kom i forbindelse med forprosjekt og prosjekteringsgruppen jobbet tett med byggherren og skolen for å tilfredsstille de høye miljøambisjonene. Miljøfokuset og BREEAM-NOR Excellent-prosessen skapte et felles mål og fokus som ga et tidlig eierskap til prosjektet blant alle involverte. Gjennom brukerprosessen i forprosjekt ble spesielt sambruksmulighetene mellom skole, kultur og idrett videreutviklet og var med å styrke vinnerkonseptet. Utførelsesfasen ble organisert som en totalentreprise med OKK entreprenør AS (NCC) som også overtok ansvaret for den endelige BREEAM-NOR Excellent-sertifiseringen. Samarbeidet med OKK/NCC i byggeprosessen har vært veldig godt med en konstruktiv dialog hele veien. Byggherrens og arkitektenes ambisjoner er fulgt opp i gjennomføringen med et meget høyt håndverksmessig nivå både på generell utførelse og på detaljer.

Økonomi/merkostnader og finansering:

Hegg skole er et kommunalt prosjekt. Kontraktssum (totalentreprenør OKK/NCC AS): MNOK 215 eks.MVA. Total kostnad fra konkurranse til ferdig innredet bygg: MNOK 295 eks.MVA.

Prosjektet har fått spillemiddelstøtte for flerbrukshall og elementer i uteområder.

Erfaringer/konklusjon

Prosessen med BREEAM-NOR Excellent sertifisering har vist at hele prosjekteringsgruppen og byggherre får en mer målrettet fremdrift i tidlig fase. Behovet for å ta sentrale valg i begynnelsen av prosjekteringen og følge dem opp frem til ferdig bygg gir en effektiv og forutsigbar prosess, også gjennom videreføring av prosjektet som totalentreprise.

 

Energi

Skolen, kultursalen og flerbrukshall er bygget med passivhusstandard og er utformet som et kompakt bygg over to til tre plan. Varmebehovet er hovedsakelig dekket med fjernvarme. Beregnet energibruk er 68 kWh/m². Klimaskallet er utført med ekstra isolasjon i vegger og tak, og gulv på grunn er isolert med miljøvennlig Glasopor. U-verdi (W/m²K) for yttervegger er 0,12, tak 0,11, og gulv 0,07. Alle vinduer tilfredsstiller passivhuskrav med U-verdi på 0,8.

Ventilasjonsanlegget har varmegjenvinner med virkningsgrad på 81%

Det er i hovedsak brukt LED-belysning med sensorstyring for å redusere energibehovet til belysning.

Klimatilpasning

Det er lagt stor vekt på løsninger for fordrøyning og lokal drenering av overvann. Taket er dekket med 4 500 m2 sedum for å forsinke og fordrøye regnvann. Harde overflater i utomhusanlegget leder vannet til drenerende grønnfelt og underjordisk fordrøyningskammer.

Areal og transport

Det ble utarbeidet et trafikknotat som analyserte dagens og fremtidens trafikkmønstre. Det er ulik bruk av anlegget gjennom dagen med skole, kultur og idrettsfunksjoner. Det er anlagt et stort antall sykkelparkeringsplasser og garderobetilbud med dusj for ansatte for å oppfordre til mer sykling. Flere elever kommer med skolebuss og en sikrere adkomst til bussholdeplasser ble prosjektert.

Universell utforming

Det har vært et mål om å utvikle prosjektets helhetsløsninger og detaljer slik at god brukbarhet, orientering og tilgjengelighet spiller sammen med og styrker arkitekturen og konseptet. Ved utformingen av både bygg og utomhusanlegg er det lagt vekt på å skape en lett lesbar situasjon for alle brukergrupper.

Universell utforming av utomhusanlegg

- God visuell kontakt mot alle innganger, fra busstopp, avsettingsplasser og langs hovedatkomsten inn til inngangen.

- Naturlige ledelinjer som f.eks. linjer i betong som skiller seg ifra asfalt, kantavgrensninger mot grøntarealer og lignende.

- Skoletomten er relativt flat og lett tilgjengelig for alle grupper av funksjonsnivåer. Anlegget er delt inn i områder tilpasset ulik bruk og brukere, og bindes sammen blant annet med en sammenhengende universelt utformet aktivitetsløype som slynger seg rundt tomten.

- Støyende aktiviteter som skateramper og fotballbaner er plassert slik at de gir minst mulig støyforurensning for de rolige områdene.

Universell utforming av bygget

- Adkomster er tydelig utformet og det er brukt klare farge- og materialkontraster for å tydeliggjøre lesbarheten.

- For å unngå lukkede korridorer som kan være vanskelige å orientere seg i, er skolens hovedfunksjoner organisert som et atriumsbygg rundt et sentralt torgrom, med galleri langs veggene på øvre plan. Det skapes dermed en visuell og kommunikasjonsmessig kontakt på tvers av avdelinger og etasjer slik at det er enkelt å finne frem i bygget.

- Løsninger for å skape gode akustiske forhold er vektlagt i designkonseptet og integrert i vegger og himlinger på en naturlig måte. Eksempelvis er de akustiske egenskapene i torgets store volum påvirket av den varierende takformen, himlingstype, den spilekledde «stammen» i midten og spilehimlinger under galleriene. Teglveggene bidrar til å diffusere lyden med sin «ruglete» overflate. Tilsvarende integrerte designløsninger er brukt i de store rommene i kultursalen og flerbrukshallen.

-Materialbruk, farger og bruk av dagslys er bevisst brukt for å tydeliggjøre organiseringen og fremheve dører, trapper, heiser og andre sentrale elementer i bygget. Løsningene med åpenhet, materialbruk og naturlige ledelinjer bidrar til at behovet for spesiell skilting og kunstige ledelinjer er minimale.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 8301 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 588 elever, 85 årsverk, 350 brukere.
Bruksareal (BRA): 10500 m²
Oppvarmet bruksareal: 8301 m²
Antall beboere/brukere: 1023
Glassandel av bruksareal: 9,5 %
Kompakthetsfaktor: 0,163m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: A
Energiforbruk: Levert energi: 68 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg
Beregnet levert energi: 68 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 30,68 kWh/m²/år
Fjernvarme: 36,9 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,11 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,07 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,12 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,02 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,34 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 0,85 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 81,2 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 600 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 150 m
Parkeringsplasser: 11,5 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 33 (pr. 1000 m²)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 295 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Heggveien 4, 3403 Lier
Sted/bydel: Lierbyen
Kommune: Lier
Prosjektperiode: 2010 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg , Kulturbygg/ -anlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Skolebygning
Miljøambisjon: BREEAM Excellent , Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: BREEAM-NOR piloter
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Arkitekt: L2 Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
Interiørarkitekt: L2 Arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): HR Prosjekt AS
Miljørådgiver: Høyer Finseth AS
Rådgivere: Høyer Finseth AS (RIB) | EM teknikk AS (RIV) | Høyer Finseth AS (RIBfy) | Høyer Finseth AS (RIBr)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.