Flere søkemuligheter

Helleristningsfelt i Alta

  Sist oppdatert 22.02.2012

Universelt utformet kultur-/natursti i ulendt terreng

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 1993

I Hjemmeluft/Jiepmaluokta i Alta ligger et helleristningsområde med over 4 000 figurer laget i yngre steinalder og tidlig metalltid. Helleristningsområdet er på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv og er dermed et kulturminne av internasjonal verdi og strenge krav til bevaring. Anlegget besøkes av  ca. 70.000 mennesker hvert år. For å skjerme helleristningene ble det i perioden 1987 - 93 etablert et trappefritt gangvegsystem, som kanaliserer ferdselen gjennom området.

Alta hellersitning - unversell

Gangvegen leder fra museet til en de ulike helleristningsfeltene og er totalt 2,9 km. Stigningsforholdet varierer gjennom hele vandringen, fra 1:10 til 1: 30. Det er utarbeidet en guidehefte på 10 ulike språk som redegjør for disse forholdene. Denne gjør det mulig å planlegge rute etter ønsket stigningsforhold. Rampens bredde tillater ikke de bredeste av dagens motoriserte rullestoler, men museet stiller egne rullestoler til disposisjon. Der hvor terrenget skråner har gangvegen et enkelt rekkverk med tau.

I den faste utstillingen på Alta Museum som ligger i tilknytning til helleristningsfeltet finnes to løse (autentiske) blokker med helleristninger som man kan ta på. Det vurderes å tilrettelegge for at også enkelte av helleristningene på feltet skal kunne berøres og dermed gjøres mer tilgjengelig for synshemmede.

Tilretteleggingene i Hjemmeluft er først og fremst valgt for at de besøkende skal kunne se kulturminnene ovenfra, og samtidig skjerme helleristningene mot slitasje. Men løsningen har vist seg også å være en inkluderende løsning i forhold til en bred brukergruppe.

Forbedringspotensialet i prosjektet med tanke på universell utforming, kan oppsummeres til å være gjennomgående rekkverk, sammen med god skilting og merking i dekke og bedret orienterbarhet i hele anlegget.

10 gamle og unge foto__AM-2 natursti

Grønne arealer

Anlegget berører grunnen lett, ved hjelp av lette gangstier som snor seg rundt i terrenget. På den måten får allmennheten tilgang til skjøre natur- og kulturområder, og får en følelse av nærkontakt, uten at slitasjon på området blir uakseptabel. 


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Altaveien 19, N-9518 Alta
Sted/bydel: Hjemmeluft
Kommune: Alta
Prosjektperiode: 1993
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg , Friluftsområder, turvei, vannkant
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Ingen hindring - Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv. Sintef, 2001.
Report of the RANE inquiry group for On-site installations, RANE - Rock Art in Northern Europe, Hans Christian Søborg, Alta Museum, Norway, 2005.

KILDER

Ingen hindring - Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv. Sintef, 2001.
Report of the RANE inquiry group for On-site installations, RANE - Rock Art in Northern Europe, Hans Christian Søborg, Alta Museum, Norway, 2005.