Historien min av Moseng Poulsen arkitektur, tømrermester Torstein Newth og Bollinger+Grohmann og En pluss en… er tre av Askim/Lantto arkitekter AS og Tor Arvid Vik, OsloMet.

Historien min og En pluss en… er tre vant Opptre

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 10.06.2020
"Historien min" av Moseng Poulsen arkitektur, tømrermester Torstein Newth og Bollinger+Grohmann og "En pluss en… er tre" av Askim/Lantto arkitekter AS og Tor Arvid Vik, OsloMet vant Opptre-konkurransen.

Juryen har valgt å kåre Historien min og En pluss en... er tre til konkurransens vinnere. Juryens avgjørelse var enstemmig. Begge teamene blir tildelt 100 000 NOK hver.

nett opptre vinnernett opptre vinner

Delt 1. plass: Historien min
Hus på Nesodden fra 1962

Moseng Poulsen arkitektur
Tømrermester Torstein Newth
Bollinger+Grohmann

Historien min peker seg ut ved at de har på forbilledlig vis gitt huset nye kvaliteter med enkle tilbygg. Tilbyggene er differensierte fra utgangspunktet med ulik detaljering og har en fin lesbarhet mellom nytt og gammelt og tilbyggene hverken underordner seg eller dominerer eksisterende bolig. Tilbygget mot nordøst gir en fin kontrast mellom de litt trange delene av huset og det overraskende generøse ‘’tennis-rommet’’ gir en variasjon og dynamikk i opplevelsen av huset. Historien min har et lavt behov for tilførte materialer, lite avfall og viser at gjenbruk av bygningsdeler kan være med å fortelle historien, i en ny fase av husets liv. 

nett opptre vinnernett opptre vinner

Delt 1. plass: En pluss en... er tre
Hus i Kristiansand fra 1972

Askim/Lantto arkitekter AS
Tor Arvid Vik, OsloMet

En pluss en... er tre ivaretar boligeiers ønsker innenfor eksisterende bygningskropp uten utvidelse eller påbygg. Den nye planløsningen er forbilledlig løst og det er oppnådd en ny, mer åpen planløsning uten å rive mange av de eksisterende innervegger. “En pluss en... er tre” gjør mange gode og effektive grep i oppgraderingen av bygningskroppen og teamet skal ha honnør for den oversiktlige måten de har satt opp beregningene sine på. Dette er et skoleeksempel som er gjort nennsomt og etter boken og er et godt eksempel for mange. Både bokvaliteter, komfort, ressursbruk og bygningstekniske detaljer er godt løst.

Øvrige utkast:

Hus i hage, hus i Malvik fra 1957

Arkitektbrygga
Bjørke Arkitektur AS
Fasting arkitekter AS
RF Arkitektur
Byggmester Hans Helseth AS
Rambøll Trondheim

Åpent hus - tette vegger, hus på Hamar fra 1963

White arkitekter, Oslo
CIT Energy management, Gøteborg
Bygg1Oslo
Norsk Gjenvinning

Malvik 2020, hus i Malvik fra 1989

Pir II AS Trondheim
Tømrer Ola Ravn Hassel 
Vill Ved

Huset i Sandefjord, hus i Sandefjord fra 1972

Hans Hus arkitekter
Tømrermester Ole Thorstensen
Asplan Viak

Øvrige utkast er i urangert rekkefølge

Jury

Juryen har bestått av representanter oppnevnt av SINTEF, NTNU, Enova og NAL.

Anne Gunnarshaug Lien, Juryleder, arkitekt MNAL, SINTEF/OPPTRE
Tor Brekke, Enova SF, OPPTRE partner
Philip Kvalbein Hauge, Arkitekt MNAL, Kvalbein Korsøen Arkitektur AS, oppnevnt av NAL
Vegard Heide, Energi-kompetanse, PhD stipendiat, NTNU/OPPTRE
Elisabeth Jelstad, Boligprodusent, Systemhus, OPPTRE partner
Karin Hagen, Arkitekt MNAL, RATIO arkitekter as, OPPTRE partner
Katrine Hamre Sørlie, Juryens sekretær, arkitekt MNAL,Norske arkitekters landsforbund

Kort om Opptre og konkurransen

Forskningsprosjektet Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå (Opptre) går fra 2018 til 2021 og er ledet av Sintef Community i samarbeid med NTNU Fakultet for arkitektur og design. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd Energix og partnerne Systemhus, Mesterhus, Ratio Arkitekter, Hunton, Velux, Isola, Flexit, Enova, Innlandet fylkeskommune og DiBK. Målet for Opptre er å foreslå et nivå for renovering av småhus i tre til nesten nullenergibygg, forkortet til nZEB fra engelsk ”nearly Zero Energy Building”.

Prosjektet Opptre er tverrfaglig og omhandler arkitektur og boligkvaliteter, etterisolering av bygningskroppen, ventilasjonsløsninger, løsninger for oppvarming og energiproduksjon, livsløpsvurderinger (LCA), analyser av livsløpskostnader (LCCA), innovasjonssystemanalyser og forretningsmodeller. Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger som gir høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima, og som også har et lavt klimafotavtrykk. OPPTRE skal gi grunnlag for nye forretningsmodeller, byggeregler og insentiver som kan føre til markedsendring for energioppgradering av boliger på nZEB-nivå fram mot 2030.

Eneboliger og andre småhus bygget i tre står for halvparten av energibruken i bygninger i Norge. Energioppgradering av disse boligene vil gi et betydelig bidrag til å nå det nasjonale sparemålet på 10 TWh/år for bygninger innen 2030. 500 000 av 1,2 millioner norske eneboliger er bygget i perioden 1950 – 1990. Mange av disse er nå modne for rehabilitering.

Forskningstemaene er organisert i faser med arkitektkonkurransen som prosjektets kjerneaktivitet. Her skal deltakerne foreslå løsninger for energioppgradering av hustyper som er representative for perioden 1950- 1990. Løsningene skal være innovative og kostnadseffektive og samtidig ha høy arkitektonisk kvalitet, som kombinerer innovasjon med respekt for hustypenes karakter. Resultatene av konkurransen skal danne grunnlag for de andre forskningsaktivitetene i OPPTRE og vil gi kunnskap om renovering i retning mot nZEB-nivå for småhus til nytte for boligeiere, byggenæringen og for offentlige beslutningstakere. Besvarelsene skal brukes som grunnlag for analyse av muligheter for omfattende oppgradering av småhus fram mot 2050 i tråd med EU-mål som beskrevet i EU direktivet (2018/844) og det nasjonale energisparemålet på 10 TWh/år for bygninger innen 2030.

Les mer om OPPTRE og se konkurranseutkastene i sin helhet på: www.opptre.no 

Les mer om konkurransen og juryens vurderinger i NAK nr. 527 "OPPTRE - Kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre"

NAK 527 Opptre 05.06.20 forsideNAK 527 Opptre 05.06.20 forside 

Opptak fra seminaret finner du her: