Flere søkemuligheter

Hollenderkvartalet

Publisert av: Jeanette Hoff, NAL Sist oppdatert 30.12.2018

Norges første BREEAM-NOR sertifiserte boligprosjekt/leilighetsbygg.

Korte fakta

  • Arkitekt: 4B Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2014 - 2018
  • Arealforbruk: 6618 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 125 beboere, 35 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Dark green) , BREEAM Very Good , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Nye boliger i Schweigaards gate i Oslo, innfill i urbant strøk i overgangen mellom bevaringsverdige 1880-gårder og nye næringsbygg. Prosjektet kompletterer kvartalet som omslutter en solrik park i felles gårdsrom.

62 leiligheter med stor variasjon i størrelse og typologi. 20 % av leilighetene har utleiedel. Alle leilighetene har store balkonger, toppleiligheter har generøse takterrasser. Stor felles takterrasse. Utadrettede næringsarealer på gateplan.

Hollenderkvartalet er utformet med karakteristiske karnapper mot gaten, som bygger videre på ornamentikk og skala i de gamle nabogårdene. Hjørnebygningen har en glattere fasade som klinger sammen med de nye næringsbyggene langs Schweigaards gate. Fasadene mot gårdsrommet har trepanel som harmonerer godt med vegetasjon og beplantning.

Miljøkrav og målsetting for prosjektet:
Norges første BREEAM-NOR sertifiserte boligprosjekt/leilighetsbygg, very good
Passivhus
P-kjeller utgår til fordel for bildeling og tinglyste plasser i eksisterende p-hus i området
Tilrettelagt for økt sykkelbruk i form av stor overdekket og avlåst sykkelparkering på gateplan.

Prosess

4B ARKITEKTER har vært arkitekt i hele forløpet fra konkurranse, via forprosjekt, detaljprosjekt og byggefase.

Førstepremie i invitert konkurranse. Som forutsetning for salg av eiendommen fra EBY til BaneNor skulle ny bebyggelse tilfredsstille miljøprogram og en av 3 ulike miljøstrategier angitt av EBY.

Konkurranseutkast la til rette for å kunne ivareta dette i videre prosjektutvikling.
alternativ 1 - Forbildeprosjekt Future Built
alternativ 2 - BREEAM-sertifisering very good
alternativ 3 - miljømål definert av Oslo Kommune (EBY)
Ved oppstart forprosjekt forelå ikke norsk BREEAM-bolig, og Future Built forutsatte en større grad av forskning og utvikling enn oppdragsgiver ønsket. Forprosjekt ble derfor basert på alternativ 3

miljømål definert av Oslo Kommune (EBY):
Passivhusstandard, 50% reduksjon i CO2 fra energi, materialbruk og transport dokumentert i Klimagassregnskap.no, GAF>0,4, min 2 sykkelplasser pr. leilighet, avfallssortering i anleggsperioden.
Ved oppstart detaljprosjekt forelå BREEAM-bolig, det ble besluttet at Hollenderkvartalet skulle være pilotprosjekt, målsetting very good. Det ble foretatt noe omprosjektering som følge av endret miljøstrategi. Hollenderkvartalet ble i november 2018 det første ferdigstilte BREEAM-sertifiserte boligprosjekt i Norge.

Bygget er utført i totalentreprise.
Eget rådgivningsfirma og totalentreprenør koordinerte arbeidet med BREEAM-dokumentasjon, ARK og andre rådgivere utarbeidet sjekklister og andre dokumentasjonskrav.

Økonomi/merkostnader og finansering

170 millioner eks mva, eks tomt, inkl opparbeidelse av parklignende hage i bakgård til bruk for hele kvartalet.

Erfaringer

Motstridende ønsker og krav mtp utnyttelse, miljømål og støykrav fremsto innledningsvis som utfordrende. Men gjennom nytenkning og god tverrfaglig prosjektering fant vi gode løsning som tilfredsstilte alle ønsker og krav.


Utnyttelse: Reguleringsplanen anga betydelig høyere BRA enn hva byggegrenser og regulerte høyder tillot. Det var derfor også ønskelig med så slank yttervegg som mulig for å vinne areal innvendig.
Miljømål: Passivhus medfører tykkere klimavegg. Ergo måtte ytterveggskledning bygge lite, slik at samlet veggoppbygging ble så slank som mulig.


Støy: Tomten ligger i Oslo sentrum, med støy fra bane, buss og trikk. Tradisjonell løsning ville vært en tyngre og tykkere ytterveggskledning. I stedet ble det valgt tynn ytterveggskledning supplert med tunge gipsplater utvendig og innvendig i selve klimaveggen.

Energi

Prosjektet er passivhus.
Beregnet energiforbruk Hollendergata 2 A+B (kWh/m² BRA) pr. år: 78,2 kWh/m2 (BRA)
Netto oppvarmingsbehov Hollendergata 2 A+B (kWh/m²) 15,0 kWh/m²
Beregnet energiforbruk Hollendergata 2 C (kWh/m² BRA) pr. år: 77,7 kWh/m2 (BRA)
Netto oppvarmingsbehov Hollendergata 2 C (kWh/m²) 14,6 kWh/m²

Gjennomsnittlig U-verdi (W/kvmK):
U-verdi yttervegg 0,15 W/(m²K)
U-verdi tak mot friluft 0,09 W/(m²K)
U-verdi gulv mot friluft 0,18 W/(m²K)
U-verdi vindu/dører 0,8 W/(m²K)
Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 PA trykkforskjell) 0,60

Kort beskrivelse:
Energikilder: Fjernvarme
Ventilasjon (naturlig, mekanisk, hybrid osv.): Balansert ventilasjon (mekanisk) med 85 % varmegjenvinning

Entrepriseform: Totalentreprise
Miljøklassifisering: BREEAM-NOR Very Good.

Andre tiltak/kommentarer:
Fokus på grønn mobilitet. Ingen parkeringskjeller /garasje
Romslig sykkelparkering.
Bildelingsordning.

Konstruksjon og materialbruk

Bubbledeck i bærende bjelkefrie dekker gir reduserte betongmengder og bæresøyler trukket inn fra fasade. Gunstig til et prosjekter med mange sprang i fasaden som dette.
Stående Royalimpregnert trekledning og korrugerte aluminiumsplater i fasader.
Ellers BREEAM-NOR materialkrav.

Klimatilpasning

Det at parkeringskjeller under gårdsrom utgikk ga naturlig drenering av vann i grunnen. I tillegg er det etablert fordrøyningsbasseng i hht krav i miljøprogrammet.

Areal og transport

Prosjektet ligger tett ved kollektivknutepunkt, og rett ved grense for antatt fremtidig bilfritt sentrum. ARK søkte og fikk dispensasjon fra krav om parkeringsplasser. Hele parkeringskjeller som var forutsatt i forprosjektet utgikk, det er 2 bildelingsplasser i gårdsrom, og 10-12 tinglyste p-plasser i nærliggende parkeringshus.
Det er anlagt stor låsbar sykkelparkeringsplass under tak ved inngang til gårdsrom/boliginnganger. Verneverdig stall er bygget om til bod for sykkelmekking.

Universell utforming

Det ble gjennomført løsninger og utarbeidet sjekkliste UU i forbindelse med BREEAM-sertifiseringen

Andre miljøtiltak

Miljøprogram lå til grunn for arkitektkonkurransen. Konkurranseutkastet var forberedt for å kunne ivareta 1 av de 3 angitte alternativene i miljøkrav. I forprosjekt ble alternativ 17.3 fulgt, i detaljprosjekt ble alternativ 17.2 gjennomført til Norges første sertifisering av BREAAM bolig very good.
Det at parkeringskjeller under gårdsrom utgikk ga betydelig bedre forhold mtp vegetasjon og miljø. Eksisterende stort bjerketre kunne bevares, og er nå et viktig bidrag til den grønne opplevelsen.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 6618 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 125 beboere, 35 årsverk.
Bruttoareal (BTA): 7494 m²
Bruksareal (BRA): 6687 m²
Oppvarmet bruksareal: 6618 m²
Antall beboere/brukere: 160
Glassandel av bruksareal: 0,2 %

ENERGI

Energimerke: A (Dark green)
Energiforbruk: Netto energibehov: 78 kWh/m2 år. Levert energi: 81 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg
Beregnet netto energibehov: 78 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 81 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 10 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 5 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 29,8 kWh/m²/år
Vifter: 4,1 kWh/m²/år
Pumper: 0,4 kWh/m²/år
Belysning: 11,4 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 17,5 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,09 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,18 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,15 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,5 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,37 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

TRANSPORT

Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 180 m
Parkeringsplasser:
0,032 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:
2 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 170 MNOK
Kvadratmeterpris (kun bygg): 25456 kr/m²
Merkostnader Energi: 260 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Schweigaards gate 40, 42 og 46, 0191 Oslo
Sted/bydel: Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2014 - 2018
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Kontorbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Boligblokk , Kontorbygning
Miljøambisjon: BREEAM Very Good , Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: BREEAM-NOR piloter
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Arkitekt: 4B Arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): HR Prosjekt AS
Universell utforming: 4B Arkitekter AS
Rådgivere: Romerike Elektro AS (RIE)
Viktige miljøprodukter: Bubbledeck Norway AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Arkitektur N 10. oktober 2018


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.