Flere søkemuligheter

Husabøryggen bofelleskap

  Sist oppdatert 22.10.2018

På Hundvåg i Stavanger kommune er 24 boenheter med passivhusstandard ferdigstilt. Bygget er oppført som en kompakt bygningskropp med utstrakt bruk av massivtre og utendørs trekledning.

Korte fakta

  • Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS
  • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
  • Prosjektperiode: 2008 - 2012

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune har etablert et bofellesskap for 24 beboere med tilhørende lokaler for de ansatte på Hundvåg. Bofellesskapet skal romme tre adskilte avdelinger: to avdelinger for beboere med psykisk utviklingshemning og en avdeling er for beboere innenfor psykiatri.

Bofellesskapet er tegnet som passivhus med innvendig bærende konstruksjon av massivtre. Bygget er utformet i tråd med prinsipper for universell utforming.

Tomten ligger på Hundvåg og er en del av et større utbyggingsområde i bydelen. Terrenget faller svakt mot syd og har gode solforhold. Det er i forkant av prosjektet gjennomført en klimaanalyse og bygget er følgelig lagt nord på tomten noe som gir skjerming mot vind og en solrik hage i sør. Terrenget er planlagt formet til koller med ulike sansehager, adskilt av gangstier. Uteområdet er formet slik at begge beboergrupper skal kunne være ute samtidig og allikevel oppleve at de er adskilt fra hverandre.

Avdelingene for psykisk utviklingshemmede lagt over to etasjer lengst mot vest. Avdelingen for psykiatri er lagt til 2. etasje på bakgrunn av sikkerhetsbetraktninger rundt denne beboergruppen. Byggets hovedinngang ligger i nord med adkomst via kjørbar gangveg. I tillegg etableres det en inngang fra parkeringsgarasjen på bakkeplan, hovedsakelig tiltenkt de ansatte. Alle avdelinger har felles oppholdsrom med utgang til balkong eller terrasse.

Prosjektet er i ferdigstilt gjennom en delt entreprise og er forbildeprosjekt for ENOVA og pilotprosjekt for Framtidens byer.

Resultater etter 2 års drift

Prosjektets totale klimagassutslipp har sammenlignet med referanseberegningen økt med 12% for ferdigstilt bygg i drift. Det er utarbeidet klimagassregnskap for energi men ikke for transport og material utslipp. Det foreligger ikke regnskap for prosjekteringsfasen eller as-built.

Klimagassutslippet for prosjektet i i-drift fase er beregnet til 9,3 kg CO2-ekv./år/m2. For bygget utgjør dette 1669 kg CO2-ekv./år. Dette er kun for energi i drift.

I tabell 2.1 er tilgjengelig klimagassregnskap for henholdsvis materialbruk, stasjonær energibruk til drift av bygget og person- og varetransport i driftsfasen.

 Skjermbilde 2018-10-22 kl. 09.17.04Skjermbilde 2018-10-22 kl. 09.17.04

Klimagassrapporten kan lastes ned her: I drift Klimagassrapport - Husabøryggen bofelleskap - utarbeidet juni 2018

Transport

Bofellesskapet ligger sentralt, tett på kollektivaksen på Hundvåg med 5 km til sentrum, 0,7 km til nærmeste lokalsentrum og kort avstand til nærmeste bussholdeplass. Det er derfor vurdert å begrense antall parkeringsplasser. Kollektivordningen er imidlertid ikke like god om natten og siden det til enhver tid vil være 24 mennesker på jobb er det valgt å etablere 12 plasser for ansatte og 8 plasser for beboere / gjester. Det er tilrettelagt for bruk av elbil og sykkel (24 oppstillingsplasser for sykkel).

Energi

Bofellesskapet er bygget etter passivhusstandard. Kompakt form og flatt tak er valgt for å minimere overflater og oppnå et energiøkonomisk bygg. Det er lagt opp til tverrfaglig samarbeid mellom konsulentene allerede tidlig i prosjektfasen.

Konstruksjon og materialbruk

Overordnet områdeplan stiller krav til bruk av tre som hovedmateriale. I Husabryggen bofellesskap er kjeller, søyler i parkeringsgarasje, såle og dekke mellom kjeller og 1. etasje støpt i betong. Bygget er forøvrig utført som massivtrekonstruksjon med tak, etasjeskiller og bærende skillevegger i massivtre.

Fasader er utført som standard stendervegg med 300mm+50mm isolasjon. Fasader er kledd med stående bordkledning av kjerneved. Innvendige massivtrevegger er i størst mulig grad planlagt å være ubehandlet. Himling i oppholdsrom er underkant av selve massivtredekket, kjøkken og bad er nedhimlet. Innvendig gulv utføres i eik, mens bad flislegges. Elementbyggeri vil sørge for en kortere byggeperiode. Det stilles strenge krav bruk av miljøvennlige materialer med miljømerking og levetidsbetraktninger.

(Kilde: Prosjektbeskrivelse, forprosjekt, mai 2010).

 

A-502 Vegg_Dekke sit. A51-101 Sokkel_Kjeller A51-102 Dekke 2.etg_Vindu A51-103 Gulv 2.etg A51-104 Gesims A51-105 Dekke over parkering A51-106 Tak - inntrukket A51-107 Balkong A51-108 Gulv 1.etasje over kjeller A52-101 Horisontale detaljer

Universell utforming

Prosjektet er universelt utformet med god orienterbarhet gjennom enkel organisasjon av funksjonene og bevisst bruk av kontrast. Det er teleslynge i fellesarealer, samt akustiske tiltak i fellesarealer og korridor.

Leilighetene for psykisk utviklingshemmede er 48-55 m2, mens leilighetene for psykiatri tilfredsstiller krav til livsløpsstandard og er på 43,7 m2.

AREAL OG VOLUM

Oppvarmet bruksareal: 2984 m²

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 8,3 5,8 5,8 9,3
Materialbruk - - - -
Transport - - - -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
Klimagassregnskap utført av Rolf Hagen i Context AS

ENERGI

Energiforbruk: Forbruk/kvm/år (i hht. NS 3031): 93,9 kWh/m2/år.
Levert energi: 67,4kWh/m2/år.

Energikilder: Primærkilde: Varmepumpe.
Sekundærkilde: Strøm.

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 700 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 170 m

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Sagafjords vei 1, 4085 Hundvåg
Sted/bydel: Hundvåg
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2008 - 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Omsorgsboliger
Forbildeprogram: Framtidens Bygg
Entrepriseform: Delte entrepriser

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stavanger kommune
Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
Prosjektledelse (PL): Stavanger kommune
Miljørådgiver: Hambra
Spesialrådgiver energi: COWI AS
Rådgivere: Multiconsult AS (RIB) | Ekrheim Elconsult AS (RIE) | Conradi AS (RIBr) | Sinus AS (RIA)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Framtidens byggs registreringsskjema (desember 2010), arkitektens prosjektbeskrivelse (forprosjekt, mai 2010)

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - pilotprosjektsatsning med mål om halvering av klimagassutslippene.

Dette innholdet er en del av Framtidens Bygg

logo_framtidensbygg

Del av Arkitekturguiden