Hva er universell utforming?

Tekst Karenina Kriszat Sist oppdatert 13.12.2012
Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes over hele verden. Det innebærer en ny måte å tenke på, som inneholder et sterkere likestillingskrav for personer med nedsatt funksjonsevne.

Begrepet «universell utforming» blir brukt synonymt med «design for alle», «universell design», «tilgjengelighet for alle» og «inkluderende design». Universell utforming er en tenkemåte i designprosessen. Universell utforming betyr at god design både har et attraktivt utseende og er lett og behagelig å bruke. Begrepet forkortes uu, med små bokstaver (Wikipedia).

NALs fagavdeling arbeider med universell utforming, innen kurs og seminarer, internasjonalt samarbeid, formidling av litteratur, holdningsarbeid, samling av forbildeeksempler og utvikling av forbildeprosjekter. Se vår egen samling av utvalgt arkitektur innen uu (lenke).

Les mer om Lover regelverk

Regjeringens arbeid med universell utforming er basert på FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, Europarådets resolusjoner og handlingsplaner og samarbeid i EU og Nordisk ministerråd. Det arbeides nå etter Norge universelt utformet 2025. NAL deltar i ressursutvalg og iverksetter tiltak, og mottar støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Offentlig arbeid med uu

Miljøverndepartementet gjennomfører flere omfattende tiltak for å styrke tilgjengelighet og universell utforming innen planlegging. Kommunal- og regionaldepartementet har ansvar for universell utforming innen bolig- og bygningssektoren, og Husbanken er en viktig samarbeidspartner for flere av departementene.

Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken har samarbeidet om nettstedet «Universell utforming. Bolig og bygg. Statsbygg står bak nettstedet Bygg for alle, som gir informasjon om tilgjengelighet i offentlige bygg.