Flere søkemuligheter

Selvbyggerfelt med lavenergiboliger

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 06.06.2014

April Arkitekter vant førstepremie i Europan 7 i 2003 med sitt prosjekt Hothouse på Jåttå i Stavanger. Som del av Norwegian Wood ble to prosjekter utviklet, særlig med hensyn til energibruk og miljøvennlig materialbruk. Boligområdet (Jåtten Øst B7) ble ferdigstilt i 2008, mens det andre prosjektet B8 ikke er avklart per dags dato.

Korte fakta

  • Arkitekt: April Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2005 - 2008
  • Arealforbruk: 10460 m2 (bruksareal BRA) for 73 rekkehus
  • Miljøambisjon: Energimerke B , Lavenergihus klasse 2 (NS3700)

Prosjektbeskrivelse

Boligområdet Jåtten Øst ligger i utkanten av Stavanger og består av to utbyggingsfelt i B7 og B8. B7ble ferdigstilt i 2008 og består av 20 rekkehus med til sammen 73 boenheter på totalt 10 460 m2. Alle boligene har hage på den ene siden og takterrasse på den andre siden. Boligfeltet har tre felles lekeplasser, hvor det også er satt opp tre felles drivhus.

Prosjektene er bærekraftige på mange nivåer, også på områder som ikke inngår i Norwegian Wood-kriteriene. Ikke minst når det gjelder sosial bærekraft: For å hjelpe førstegangsetablerere inn i boligmarkedet er det lagt til rette for selvbyggere. I B7 har organisasjonen Selvbyggerne deltatt i ferdigstillingen av sine egne boliger. Kommunen kjøper tomt, utbyggerne bygger selv kjeller. Dette har bidratt til å holde kostnadene nede, samtidig som det har lagt et grunnlag for fellesskap mellom framtidige naboer. Det er oppsiktsvekkende at det var mulig å bygge rekkehus av denne størrelse og kvalitet på et svært attraktivt område av byen, for ca. 1,6 millioner kroner. Stavanger kommune er en av ganske få kommuner som legger til rette for slik virksomhet.

For å imøtekomme kravet om lavenergiboliger ville man vanligvis startet prosjekteringen med mer kompakte bygningsvolumer. Men da det ble klart at B7 skulle være et lavenergiprosjekt, var prosjekteringen allerede kommet langt, og bebyggelsesplanen var allerede vedtatt. Prosjektet demonstrerer dermed at det er fullt mulig å lage lavenergiboliger i Norge, selv med relativt stor omhyllingsflate pr. kvm og store vindusflater.

Økonomi og finansiering

Totalkostnader per kvadratmeter levert til selvbyggerne var 11 500 kr/m2.
Den totale merkostnaden for lavenergikonseptet ble beregnet til 584 kr/m2, det vil 5% av totalkostnaden.
Noe av summen spares inn ved lavere kostnader til oppvarmingssystemet. Merkostnaden er beregnet til å være tilbakebetalt i løpet av 15 år.

Prosjektet er støttet av Enova med 470 000 NOK og Husbanken med 350 000 NOK.

Energi

Energimål: Klasse B.
Energieffektiv hovedform (rekkehus som alternativ til eneboliger).
Arealeffektiv planløsning.
Godt isolert bygningskropp med superisolerende vinduer og minimalt med kuldebroer.
Fokus på å redusere luftlekkasjer, med kurs for håndverkere og to trykktester pr. bolig før ferdigattest.
Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Visualisering (måler i hver bolig) av energiforbruk til oppvarming, varmtvann og elektrisitet.
Energiforsyning (varme) basert på nærvarmeanlegg med gass (fossil).

Energiforbruket er redusert med 30% sammenlignet med en standard bolig (Tek 1997), noe som tilsvarer en årlig besparelse på ca. 6000 kWh/år.

U-verdier:
Tak 0,13 W/kvmK.
Gulv 0,15 W/kvmK.
Yttervegg 0,18 W/kvmK.
Vinduer 1,0 W/kvmK.

Jåtten B7-Energiforbruk Jåtten B7-Netto energibehov Jåtten B8-Energiforbruk Jåtten B8-Netto energibehov nivå2-Merkostnader i prosent av totale kostnader nivå2-Merkostnader nivå2-Netto energibehov nivå2-Vektet kjøpt energi nivå2-Vektet levert energi

Konstruksjon og materialbruk

Plassbygd stenderverk i tre og fire etasjer. Krysslektet stenderverk i yttervegger for redusert kuldebroeffekt. Dobbelt stenderverk i leilighetsskiller. Boligsprinkling.

Rekkehusene er stenderverkshus med I-profil bjelkelag. Ved større spenn er det brukt limtredragere. Av økonomiske årsaker var det i prosjektet lite rom for å prioritere norsk treverk og treverk som er miljøvennlig behandlet. Forslag om å benytte ubehandlet kledning fikk dårlig respons, fordi dette var ansett som for utradisjonelt. Det er brukt ferdiggrunnet trepanel på utvendige vegger.

Siden felt B7 er selvbyggerboliger, fikk beboerne ved overlevering en veileder (se vedlegg) fra Norwegian Wood, som gir tips for valg av miljøvennlige produkter. Intensjonen var at kjøperne skulle kunne følge opp det arbeidet som allerede er gjort for å lage miljøvennlige og sunne hus. Det ble også forhandlet frem gode priser bl.a på miljøvennlig maling.

Miljøvennlig materialer: Svanemerkede vinduer. Syv produkter med miljødokumentasjon godkjent av Norwegian Wood.

snittdetalj5-utsnitt det 9-utsnitt

Universell utforming

23 av boligene (ca. 20 %) har livsløpsstandard med trinnfri adkomst (nedtrapping av grunnmur for å treffe terrenget), mulighet for å innrede soverom i 1. etasje og bad dimensjonert for rullestolbrukere. Egen fargeplan for eksteriørene letter orienteringen i området.
Miljøvennlig materialbruk og god ventilasjon gir gode forhold for miljøhemmede (astmatikere og allergikere).

Det har vært viktig å blande ulike boligtyper og -størrelser for å skape et variert bomiljø. Boligområdet er bilfritt; ordinær trafikk er begrenset til omsluttende atkomstgate. Offentlig friområde, parken i midten med kvartalslekeplass, vil bli et tilbud også til barn og unge fra nærområdene. Et nett av felles gangstier sikrer god tilgjengelighet. Uterommene og felleshusene skal også være tilgjengelig for alle, med trinnfrihet og enkel framkommelighet.

jåtten øst reduced7_Page_13 jåtten øst reduced7_Page_14 modell (3) jåtten øst reduced7_Page_26

Transport

Ankomsten til boligfeltet skjer ved hjelp av en vei som ringer inn det ni mål store området. Parkeringsarealet er også lagt til den utvendige delen av anlegget. Dette skjermer det indre uterommet for trafikk. Stedet er godt dekket av offentlig transport, og ligger nær skoler og barnehager.

Sosiale aspekter

Byggefeltet B7 er gjennomført som selvbyggerboliger. Det vil si at kjøperne av boligene har deltatt i ferdigstillingen av sine egne boliger. Flere av prosessene har naturligvis vært forbeholdt fagfolk, men det var også mange ledd i husbyggingen som med enkelhet kunne utføres av ufaglærte. Dette bidro til å holde kostnadene nede, samtidig som det la grunnlag for fellesskap mellom framtidige naboer.

Arkitektene har vært opptatt av at parkene er offentlige, og har invitert til samhandling.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 10460 m2 (bruksareal BRA) for 73 rekkehus
Bruksareal (BRA): 10460 m²

ENERGI

Energimerke: B
Energiforbruk: Netto energibehov: 108 kWh/m2 år. Levert energi: 113 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Energiforsyning (varme) basert på nærvarmeanlegg med gass (fossil).
Beregnet netto energibehov: 108 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 113 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 21 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 35 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 35 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,15 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,18 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 1 (W/m²K)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 80 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 120,29 MNOK for 73 rekkehus (egeninnsats fra selvbyggerne ikke medregnet)
Kvadratmeterpris (kun bygg): 11500 kr/m²
Merkostnader Energi: 585 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 470000 kr
Prosjektstøtte Husbanken: 350000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Austtunsletta 10, 4020 Stavanger
Sted/bydel: Hinna
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2005 - 2008
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Enebolig/ rekkehus o.l.
Miljøambisjon: Lavenergihus klasse 2 (NS3700)
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom
Arkitekt: April Arkitekter AS
Spesialrådgiver energi: SINTEF Byggforsk
Rådgivere: Multiteknikk AS (RIV) | Ekrheim Elconsult AS (RIE) | Origo AS (VVA)
Hovedentreprenør: Tunge AS Mesterhus
Underentreprenører: Rygg Maskin AS (grunn), Solland AS (ventilasjon), Team Rør AS (rør), Unison Elektro (elektro)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet som del av Norwegian Wood som var er et bredt samarbeidsprosjekt ledet av NAL | ECOBOX. Prosjektets viktigste samarbeidspartnere - i tillegg til Stavanger2008 - var; Stavanger og Sandnes kommuner, Innovasjon Norge, Enova, Husbanken, Byggekostnadsprogrammet, Statens bygningstekniske etat, Miljøverndepartementet og Trenæringen.