Flere søkemuligheter

Nytt bolig- og aktivitetshus

Publisert av: Guro Aalrust / NAL Sist oppdatert 19.04.2013

Omsorgsboligene som gjennom god universell utforming og velferdsteknologi gir et boligtilbud som dekker behovet mellom det å bo hjemme og å komme på sykehjem.

Korte fakta

  • Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
  • Prosjektperiode: 2007 - 2012
  • Arealforbruk: 9 988 m2 (brutto BTA) fordelt på 102 beboere og 8 ansatte
  • Miljøambisjon: Energimerke: C (Mørk grønn)

Prosjektbeskrivelse

Det tidligere Kampen sykehjem lå på høydedraget Kampen i Oslo indre by. Her har Kirkens Bymisjon oppført et nytt anlegg for beboere med behov for omsorg og service, ferdigstilt i 2012. Kampen er en levende bydel med identitet og egenart. I det nye anlegget kan man bo sentrumsnært og samtidig nyte godt av en moderne bolig med service, aktiviteter og kulturtilbud.

Anlegget består av et nybygg som erstatter det tidligere sykehjemmet i Brinken og et ombygget, tidligere hybelbygg i Norderhovsgate. Disse byggene og de felles utearealene fyller mesteparten av kvartalet. Fasadene er utført i rustikk tegl og plater, og fargebruken er inspirert av eldre bebyggelse på Kampen.

Prosjektet har hatt høyt fokus på energieffektive løsninger og universell utforming er gjennomført i hele anlegget, både innendørs og i hagen. De fleste av de 91 leilighetene er for enslige, men 11 boenheter er noe større og beregnet for par. Alle leiligheter har entré og bad, stue med et lite kjøkken, separat soverom og egen balkong.

I nybygget er det ekstra takhøyde som gir luftighet til den enkelte boenhet. De store fellesarealene ligger i 1. og 2. etasje, med mye naturlig lys og direkte utgang til terreng.

Universell utforming

Prosjektet er gjennomført i hht. TEK 07, men det har vært et ønske fra byggherre om at prosjektet skulle strekke seg lenger mht. tilgjengelighet og universell utforming.

Bygget er utført i henhold til spesifikasjonene i konseptet «Omsorg+». Hovedmålet med Omsorg+ er at flere eldre skal kunne opprettholde eller reetablere mest mulig av sine normale aktiviteter i sitt vante miljø. I Kampen Omsorg+ leier beboerne sin egen, umøblerte leilighet. Beboerne gis ordinære hjemmetjenester på lik linje med andre som bor i private hjem. I tillegg er anlegget betjent med husvert hele døgnet. På dagtid er kafeteriaen åpen og det er aktivitets- og kulturtilbud i fellesarealene. (Kilde:http://www.bymisjon.no/)

Orienterbarhet
Det er lagt vekt på hjemlighet og gjenkjennelighet i planløsning og utførelse. Etasjene er organiserte med definerte soner som gir mulighet for å etablere fellesskap og tilhørighet. Korridorene er romslige, med naturlig lysinnfall og god takhøyde, og det er tilrettelagt for uformelle møteplasser. Variasjon i farger og materialbruk skaper identitet og letter orienteringen i anlegget. De ulike soner kan gjenkjennes ved en egen farge. I kommunikasjonsveier og på alle dører til kommunikasjonsareal er rødt gjennomgangsfarge. 

Fremkommelighet
Prosjektet har gjennomført tilgjengelighet og fremkommelighet til tross for utfordringer knyttet til bratt terreng og tilpasning til eksisterende bygningsmasse. En innebygget gangbro knytter bygget som ligger mot Brinken sammen med bygget som ligger til Norderhovsgate. Ved hjelp av heisene, gangbroen og god terrengtilpasning kan man bevege seg trinnfritt mellom gateplan på oversiden og nedsiden av anlegget, uavhengig av det bratte terrenget.

Utførelse
Kampen er planlagt etter visjonen: Hjemme best! Anlegget er utformet som boligkompleks, og leiligheter og støttefunksjoner er tilrettelagt slik at behov for sykehjemsplass utsettes lengst mulig. Nedenfor listes et utvalg tiltak som bidrar til denne funksjonaliteten:
I alle leiligheter er himlinger dimensjonert for å kunne tåle etterinstallasjon av personheis mellom bad og soverom. Til tross for liten størrelse, (43 m2,) har leiligheten fleksibel planløsning som gjør det mulig å bytte om på rommenes funksjon dersom beboeren blir sengeliggende over tid. Alle rom har stikkontakt plassert på en slik måte at den kan betjenes fra rullestol. Adkomstsonen har fellesbod hvor man kan parkere uterullestol og bytte til rullestol for innebruk, og korridorene er dimensjonert for at to rullestoler kan passere hverandre.

Teknologi
Kampen Omsorg+ er av Oslo kommune valgt til å delta i et toårig pilotprosjekt innenfor velferdsteknologi. Her har alle beboere tilbud om intern trygghetsalarm, alle leiligheter har sensorer for automatisk ledelys om natten, og det er etablert plattform for trådløs kommunikasjon mellom beboer og servicefunksjoner ved at alle beboere er tildelt nettbrett.
Teknologien er en integrert del av bo- og tjenestetilbudet. Sentralt Dataanlegg (SD- anlegg) og smarthusanlegg styrer balansert varme/ventilasjon, komfyrvakt, vannføler, røyk, utvendige kamera dørcalling og låssystem. (Kilde: http://www.bymisjon.no/)

F-11 hovedtrapper F-13 inngang Norderhov F-14 Ingang-heis Norderhov F-15 motlysskjerm

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 9 988 m2 (brutto BTA) fordelt på 102 beboere og 8 ansatte
Bruttoareal (BTA): 9988 m²
Oppvarmet bruksareal: 9487 m²
Antall beboere/brukere: 110
Glassandel av bruksareal: 13 %
Kompakthetsfaktor: 0,2349m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: C (Mørk grønn)
Energiforbruk: Netto energibehov: 96 kWh/m2 år. Levert energibehov: 102 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3031 og standard klima)
Energikilder: Fjernvarme/nærvarmeanlegg (hoved), Elektrokjel med vannbåren varme (Spisslast)
Beregnet netto energibehov: 96 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 102 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Inndata fra NS3031 og standardklima

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 11 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 4,6 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 29,8 kWh/m²/år
Vifter: 9,7 kWh/m²/år
Pumper: 0,4 kWh/m²/år
Belysning: 16,9 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 23,4 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,123 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,13 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,18 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 1,1 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,6 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 2 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 82 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 250 mill NOK (budsjettert prosjektkostnad)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Brinken 35 og Norderhovsgate 10
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2007 - 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Omsorgsboliger
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Levetids-/samspillsentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Prosjektledelse (PL): Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Spesialrådgiver energi: Hjellnes Consult AS
Universell utforming: Hille Melbye Arkitekter AS
Rådgivere: Kjell Ludvigsen AS (RIB) | ÅF - Consult AS (RIV) | Rasmussen & Strand AS (RIE) | Hjellnes Consult AS (RIBfy) | Roar Jørgensen AS (RIBr) | Norconsult AS (RIA) | NGI (grunn), Rambøll Norge AS (geoteknikk)
Hovedentreprenør: BundeBygg AS
Byggeledelse: BundeBygg AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Artikkel i Byggeindustrien (høst 2012)
Dagsavisen (30.12.2008)

Prosjektpresentasjonen er utarbeidet av NAL som del av prosjekt "Handlingsplan for universell utforming" støttet av Barne- og likestillingsdepartementet.