Flere søkemuligheter

Kilden barnehage

  Sist oppdatert 28.01.2019

Kilden barnehage viser hvordan arkitektur og solproduksjon spiller sammen. Bygningen har en værhud som knytter sammen tak og vegg til en formmessig helhet, og solcellene er integrerte i takflaten. Saltakenes vinkel og retning er optimalisert for plassering av solcellepanelene, slik at nødvendig areal for produksjon av solstrøm oppnås.

Korte fakta

  • Arkitekt: Link Arkitektur AS
  • Interiørarkitekt: Link Arkitektur AS
  • Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap
  • Prosjektperiode: 2015 - 2018
  • Miljøambisjon: BREEAM Excellent , Plusshus , Lavenergibygg (NS3701)

Prosjektbeskrivelse

Kilden Barnehage er en ny barnehage planlagt som Oslos første plusshus på Årvoll i Bjerke bydel. Oslo kommune er med i FutureBuilts satsning på plusshuskonkurranser, og Omsorgsbygg lanserte i 2014 en åpen åpen anbudskonkurranse med løsningsforslag for Kilden barnehage. Omsorgsbygg har nå som byggherre et strategisk mål om å bygge alle nybygg som plusshus. Det er valgt å benytte FutureBuilts definisjon av plusshus for prosjektet. For å kunne regnes som plusshus  må det produseres overskuddsenergi på minimum 2 kWh/m² BRA per år fra fornybar energi.

Over 2000 barn venter på barnehageplass i Oslo. Kilden barnehage planlegges ferdigstillles i løpet av 2018 og vil da kunne tilby opptil 216 barnehageplasser.

Barnehagen består av 3 etasjer. Plan 1 og 2 inneholder i hovedsak barnehagearealer med baserom, spiserom, aktivitetsrom og garderober. Underetasjen rommer administrasjon, kontorer, personal- og møterom, samt teknisk rom og diverse lager. Den nye barnehagen gir 216 nye barnehageplasserer fordelt på om lag 2000 m² ny bygningsmasse pluss eksisterende kjellere og har 1.702 m² BRA.

Tomten der barnehagen har tidligere vært brukt av sivilforsvaret og deler av den eksisterende bygningsmasse tas vare på. Begge byggene rives ned til kjellernivå. Den ene kjelleren benyttes til teknisk rom, samt etablering av inntakskulvert for ventilasjonsaggregatet. Den andre kjelleren omgjøres til sykkelparkeringshall med overliggende lekehall der ulike utefuksjoner kan integreres.

Prosjektet skal tilfredsstille FutureBuilt-krav, som skal dokumenteres igjennom BREEAM-NOR. Omsorgsbygg har et generelt krav om BREEAM-NOR Very Good klassifisering for alle sine nybygg, men for Kilden barnehage er klassifiseringsnivået hevet til Excellent.
Prosjektet skal også oppfylle kravene stilt i Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK) når deg gjelder ”Overordnede krav”, ”Miljø og livssykluskostnader” og ”Barnehager”.

Prosess

Omsorgsbygg Oslo KF anskaffet prosjekteringsgruppen igjennom en åpen anbudskonkurranse med løsningsforslag for å sikre gode arkitektoniske og bruksmessige kvaliteter. Ambisjoner og kvaliteter innenfor bymiljø, arkitektur og klima er forhold som ble vektlagt ved evalueringen av løsningsforslagene.
Prosjekteringsgruppen har utifra løsningsforslag utarbeidet et for- og detaljprosjekt der brukere har deltatt gjennom møter, befaringer og mailkorrespondanse.

Prosjektet har en rekke miljømål:

  • Futurebuilt prosjekt
  • BREEAM sertifisering excellent 
  • Miljøoppfølgingsplan (MOP) skal følges opp

På bakgrunn av miljøambisjonen er det planlagt å gjennomføre prosjektet som en generalentreprise iht. NS 8405 med prosjekteringsgruppe iht. NS8401.

Erfaringer

Foreløpig erfaringer for plusshus (jfr Futurebuilts definisjon) er at lavenergibygg egner seg best når det gjelder inneklima og energibruk.

Kilden barnehage har vært et pilotprosjekt for plusshusbarnehager hos Omsorgsbygg. Dette har medført at så å si samtlige barnehager nå bygges som plusshusbarnehager.

Bymiljø og arkitektur

Intensjonen med reguleringsplanen var å beholde bygningsstrukturen, det vil si, byggenes plassering, orientering og forholdet til nærområdet. Forarbeidet til reguleringsplanen viste hvordan utearealene og bygningene vil fungere godt med eksisterende bygningsstruktur. Tomten, veiadkomst, eksisterende terreng og omkringliggende bebyggelse/ situasjon var også strukturerende elementer i planarbeidet.

Bevaring av landskapet, og utvikling av sammenhengene grøntstruktur ble vektlagt i utomhusplanen for å sikre naturmangfoldet i området. Omsorgsbygg har utredet muligheter for å ivareta klimatilpasning i forprosjektet/detaljprosjektet.

Barnehagens uteområdet vil være tilgjengelig for lek, sosialt samvær og rekreasjon også utenom barnehagens åpningstider og på kveldstid vil hele utearealet være belyst på en måte som sikrer trygge rammer uten å sjenere naboer.

Barnehagen og uteområdet er planlagt etter prinsipp om universell utforming.

Klimagassutslipp

Barnehagen skal sertifiseres som minimum BREEAM Excellent.

Dokumentasjonen i prosjekteringsfasen viser at plusshuskriteriene oppnås og materialene få reduserte klimagassutslipp på 45 prosent.

Transport

Reisevaneundersøkelse for Kilden barnehage som ble gjennomført i 2015 viser at 66 % av barna leveres og hentes til fots eller på sykkel, 33 % blir kjørt og kun 1 % reiser kollektivt. Reisemiddelfordeling blant ansatte er 49 % til fots eller på sykkel, 38 % kollektivt og 13 % med bil. Disse andelene er årsgjennomsnitt. Undersøkelsen viser også at de aller fleste av reisene foretatt av barn og foreldre er korte (76 % bor i en avstand under 1 km), mens 43 % av ansatte reiser relativt langt (mellom 3 - 10 km).

Kilden barnehage ligger godt til rette for at barn/foreldre og ansatte kan velge et miljøvennlig reisemiddel. Det vil kun bli 3 kortidsparkeringsplasser for foresatte og 9 bilparkeringsplasser for ansatte i Kilden og Sletta barnehage tilsammen. Det er 18 sykkelparkeringsplasser utendørs, 4 – 8 plasser i innendørs låst rom, garderobe med dusj og tørkerom for ansatte. Dagens forhold for fotgjengere og syklister er relativt god og det er godt tilrettelaget med flere gangstier i området. Det er ikke tilrettelagt fortau eller separate gang -og sykkel vei i Kildeveien og Selvbyggerveien. Kilden barnehage vurderes å ha svært god kollektivtilgang basert på antall avganger og avstand til holdeplass.

Energi

Grunnet lang avstand til nærmeste fjernvarmenett og som følge av lavt energibehov vil barnehagen ikke tilkobles Hafslunds fjernvarmeanlegg (avklart med Hafslund). Den valgte løsningen for oppvarming er basert på varmepumper tilknyttet brønnpark. Her benyttes varmepumpe basert på lavtemperatur til romoppvarming og ventilasjonsvarme. Til varmt tappevann benyttes en CO2- varmepumpe. All strøm til varmepumper og el-spesifikk energibehov dekkes av bygningsintegrerte solceller av typen Suiss Solaire Sunstyle eller lignende.

Inntakskulvert
Friskluft til bygget føres til aggregat via en betongkulvert med stor termisk masse. Kulverten bidrar til å temperere den innkommende luften, og redusere både kjøle- og varmebehov i de henholdsvis varmeste og kalde periodene i året. Energibesparelsen her er moderat, idet kjøling og varme produseres på en effektiv måte i bygget, men kulverten er en passiv løsning som vil gi konstant bidrag uten behov for tilført energi. På denne måten har man kunnet introdusere termisk masse til et ellers forholdsvis lett bygg.

Kulverter er en kjent teknologi som benyttes sjelden grunnet et forholdsvis høyt kostnadsnivå versus moderat utbytte, men i dette prosjektet så har kan man bruke eksisterende bygningskjeller til kulverten og man har fått til en innovativ løsning for å boikotte kulverten når tilluften ikke bør tempereres. Kulverten vil bli utstyrt med måleutstyr, slik at man kan loggføre luftmengder og påvirkning fra kulverten. På denne måten vil Kilden barnehage gi bedre grunnlag for vurdering av slike løsninger fremover.

CO2 varmepumpe
Det er planlagt en CO2 varmepumpe til oppvarming av tappevann, idet andre varmepumpeløsninger ikke vil kunne levere vann med høy nok temperatur uten å dette påvirker systemvirkningsgraden negativt. CO2 varmepumpen har dermed en energidekningsgrad på nær 100 % samtidig med at den har svært høy systemvirkningsgrad, mens andre varmepumper vil typisk ikke overstige 50 %.

Det er ikke kjent om CO2 varmepumper er benyttet til dette formål i andre bygg av en lignende størrelse eller funksjon, selv om det finnes prosessanlegg som gjør det. Dermed er bruk av CO2 varmepumpe her innovativt, og har demonstrasjonseffekt for en rekke bygg.

Dualmode ventilering
Bygget ventileres med et balansert ventilasjonsanlegg i oppvarmingssituasjon, mens det i tilfeller uten behov for gjenvinning av varme fra avtrekksluften vil være mulig å åpne luker og lufte den varme luften direkte ut. Dermed reduseres energibruk til vifter betraktelig i denne driftstilstand. Nødvendig avtrekksmengde til toaletter, stellerom osv. vil sikres ved en egen frittstående vifte som kobles inn når avtrekksdelen av aggregatet stoppes. Bruk av dualmode ventilering er ikke før gjort i en barnehage/undervisningsbygg i Norge.

Energiytelse
Omsorgsbygg har nå en ambisjon om at alle nybygg skal være plusshus fra til 2025. Kilden barnehage har fungert som et lærings- og demonstrasjonsprosjekt. Det spesifikke kravet ble satt i samarbeid med FutureBuilt.

Bygningsintegrerte solceller
Bygningens ytterflater formes som en værhud som knytter sammen tak og vegg til en formmessig helhet. Solcellene er integrerte i takflaten.  Saltakenes vinkel og retning er optimalisert for plassering av solcellepanelene, slik at nødvendig areal for produksjon av solstrøm oppnås.

Konstruksjoner og materialbruk

Prosjektet har høye arkitektoniske og bruksmessige kvaliteter. Prosjektets bærekonstruksjon, takelementer, etasjeskiller og innvendig trapp består i hovedsak av lett massivtre. Det benyttes miljøvennlige materialer basert på livsløpskostnader, krav om miljødeklarasjoner og substitusjonsplikt.

Andre miljøtiltak

Maksimal avfallsmengde fra byggeriet skal være 25 kg/m² og det skal være en kildesorteringsgrad på minst 85 %. I tillegg blir det tilrettelagt for kildesortering av fem fraksjoner i barnehagen.

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 2432 m²
Bruksareal (BRA): 1702 m²
Antall beboere/brukere: 256
Kompakthetsfaktor: 5712m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energikilder: Varmepumpe vann-vann (energibrønner), solceller - elektrisitet
Beregnet netto energibehov:
78 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi:
49 kWh/m²/år (NS3700/3701)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,14 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,15 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,04 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,3 (n50) [1/h]
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 350 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 140 m
Parkeringsplasser:
26 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Kildeveien42, 0590 Oslo (Bjerke bydel)
Sted/bydel: Årvoll
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2015 - 2018
Status: Under bygging
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Miljøambisjon: BREEAM Excellent , Plusshus , Lavenergibygg (NS3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap
Interiørarkitekt: Link Arkitektur AS
Prosjektledelse (PL): OEC GRUPPEN AS | Omsorgsbygg Oslo KF
Miljørådgiver: Multiconsult AS
Spesialrådgiver energi: Erichsen & Horgen AS
Rådgivere: Multiconsult AS (RIB) | Erichsen & Horgen AS (RIV) | Multiconsult AS (RIE) | Multiconsult AS (RIBr) | Multiconsult AS (RIA) | LINK ARKITEKTUR AS (RIBFY), GK NORGE AS, SECURITAS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa