futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Rapport
Kilden barnehage

Kilden barnehage viser hvordan arkitektur og solproduksjon spiller sammen. Bygningen har en værhud som knytter sammen tak og vegg til en formmessig helhet, og solcellene er integrerte i takflaten. Saltakenes vinkel og retning er optimalisert for plassering av solcellepanelene, slik at nødvendig areal for produksjon av solstrøm oppnås.
Foto: Hundven-Clements Photography
Prosjektopplysninger
Adresse: Kildeveien 42, 0590 Oslo (Bjerke bydel)
Lokalisering: Årvoll
Kommune: Oslo
Ferdigstilt: 2018
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise
Miljøstandard: BREEAM Excellent, Plusshus, Lavenergibygg (NS3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap
Interiørarkitekt: Link Arkitektur AS
Prosjektledelse (PL): OEC GRUPPEN AS | Omsorgsbygg Oslo KF
Miljørådgiver: Multiconsult AS |
Rådgivende: Multiconsult AS (RIB) | Erichsen & Horgen AS (RIV) | Multiconsult AS (RIE) | LINK ARKITEKTUR AS (RIBFY), GK NORGE AS, SECURITAS
Hovedentreprenør: Varden Entreprenør AS
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Kilden barnehage er en av Oslos første plusshus på Årvoll i Bjerke bydel. Oslo kommune er med i FutureBuilts satsning på plusshuskonkurranser, og Omsorgsbygg lanserte i 2014 en åpen anbudskonkurranse med løsningsforslag for Kilden barnehage. Omsorgsbygg har nå som byggherre et strategisk mål om å bygge alle nybygg som plusshus. Det er valgt å benytte FutureBuilts definisjon av plusshus for prosjektet. For å kunne regnes som plusshus  må det produseres overskuddsenergi på minimum 2 kWh/m² BRA per år fra fornybar energi.

Over 2000 barn venter på barnehageplass i Oslo. Kilden barnehage ble ferdigstilt i 2018 og har plass til 216 barn.

Barnehagen består av 3 etasjer. Plan 1 og 2 inneholder i hovedsak barnehagearealer med baserom, spiserom, aktivitetsrom og garderober. Underetasjen rommer administrasjon, kontorer, personal- og møterom, samt teknisk rom og diverse lager. Den nye barnehagen har 216 nye barnehageplasserer fordelt på om lag 2000 m² ny bygningsmasse pluss eksisterende kjellere og har 1.702 m² BRA.

Tomten der barnehagen har tidligere vært brukt av sivilforsvaret. Deler av den eksisterende bygningsmasse er tatt vare på. Begge byggene rives ned til kjellernivå. Den ene kjelleren benyttes til teknisk rom og inntakskulvert for ventilasjonsaggregatet. Den andre kjelleren er omgjort til sykkelparkeringshall med overliggende lekehall der ulike utefuksjoner kan integreres.

Prosjektet tilfredsstiller FutureBuilt-krav, dokumenteret igjennom BREEAM-NOR. Omsorgsbygg har et generelt krav om BREEAM-NOR Very Good klassifisering for alle sine nybygg, men for Kilden barnehage er klassifiseringsnivået hevet til Excellent.
Prosjektet skal også oppfylle kravene stilt i "Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune" (FKOK) når det gjelder ”Overordnede krav”, ”Miljø og livssykluskostnader” og ”Barnehager”.

Prosess

Omsorgsbygg Oslo KF etablerte prosjekteringsgruppen igjennom en åpen anbudskonkurranse med løsningsforslag for å sikre gode arkitektoniske og bruksmessige kvaliteter. Ambisjoner og kvaliteter innenfor bymiljø, arkitektur og klima er forhold som ble vektlagt ved evalueringen av løsningsforslagene. Prosjekteringsgruppen har utarbeidet et for- og detaljprosjekt der brukere har deltatt gjennom møter, befaringer og mailkorrespondanse.

Prosjektet har hatt en rekke miljømål:

  • Futurebuilt prosjekt
  • BREEAM sertifisering excellent 
  • Miljøoppfølgingsplan (MOP) skal følges opp

På bakgrunn av miljøambisjonen er prosjektet gjennomført som en generalentreprise iht. NS 8405 med prosjekteringsgruppe iht. NS8401.

Nøkkeltall

Areal BTA 2432 m2
Areal BRA 1702 m2
Antall beboere/brukere 256
Kompakthetsfaktor 5712 m3 volum/m2

ENERGI

Netto energibehov:
78 kWh/m2/år passivhusstandard
Beregnet levert energi:
49 kWh/m2/år passivhusstandard
Energikilder: Varmepumpe vann-vann (energibrønner), solceller - elektrisitet

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 snittverdi
U-verdi gulv: 0,14 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,15 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 0,8 snittverdi
Tetthetsprøving (målt): 0,3 (ved 50 Pa undertrykk)
Varmegjenvinneer ventilasjons 85 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum 350 m
Nærmeste høyfr. koll.knutepkt: 140 m
Miljøtiltak

Bymiljø og arkitektur

Intensjonen med reguleringsplanen var å beholde bygningsstrukturen, det vil si, byggenes plassering, orientering og forholdet til nærområdet. Forarbeidet til reguleringsplanen viste hvordan utearealene og bygningene vil fungere godt med eksisterende bygningsstruktur. Tomten, veiadkomst, eksisterende terreng og omkringliggende bebyggelse/ situasjon var også strukturerende elementer i planarbeidet.

Bevaring av landskapet, og utvikling av sammenhengene grøntstruktur ble vektlagt i utomhusplanen for å sikre naturmangfoldet i området. Omsorgsbygg har også utredet muligheter for å ivareta klimatilpasning i forprosjektet/detaljprosjektet.

Barnehagens uteområdet er tilgjengelig også utenom barnehagens åpningstider og på kveldstid vil hele utearealet være belyst på en måte som sikrer trygge rammer uten å sjenere naboer.

Barnehagen og uteområdet er planlagt etter prinsipp om universell utforming.

Klimagassutslipp

Dokumentasjonen i prosjekteringsfasen viste at plusshuskriteriene oppnås og materialene få reduserte klimagassutslipp på 45 prosent. Utslipp fra produksjon av solceller er ikke medtatt i regnskapet.
 

Transport

I 2015 ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse for Kilden barnehage. Denne viste at 66 prosent av barna ble levert og hentet til fots eller på sykkel, 33 prosent ble kjørt og kun 1 prosent reiste kollektivt. Reisemiddelfordeling blant ansatte var 49 prosent til fots eller på sykkel, 38 prosent kollektivt og 13 prosent med bil. Disse andelene er årsgjennomsnitt. Undersøkelsen viste også at de aller fleste av reisene foretatt av barn og foreldre var korte (76 prosent bor i en avstand under 1 km), mens 43 prosent av ansatte reiste lengre (mellom 3 - 10 km).

Kilden barnehage ligger godt til rette for at barn/foreldre og ansatte kan velge et miljøvennlig reisemiddel. Det er kun 3 kortidsparkeringsplasser for foresatte og 9 bilparkeringsplasser for ansatte i Kilden og Sletta barnehage tilsammen. Det er 18 sykkelparkeringsplasser ute samt noen plasser i innendørs låst rom. Her er det også garderobe med dusj og tørkerom for de ansatte.  Kilden barnehage vurderes å ha svært god kollektivtilgang basert på antall avganger og avstand til holdeplass.

Energi

Grunnet lang avstand til nærmeste fjernvarmenett og som følge av lavt energibehov er ikke barnehagen tilkoblet Hafslunds fjernvarmeanlegg. Den valgte løsningen for oppvarming er basert på varmepumper tilknyttet brønnpark. Her benyttes varmepumpe basert på lavtemperatur til romoppvarming og ventilasjonsvarme. Til varmt tappevann benyttes en CO2- varmepumpe. All strøm til varmepumper og el-spesifikk energibehov dekkes av bygningsintegrerte solceller.

Inntakskulvert
Friskluft til bygget føres til aggregat via en betongkulvert med stor termisk masse. Kulverten bidrar til å temperere den innkommende luften, og redusere både kjøle- og varmebehov i de henholdsvis varmeste og kalde periodene i året. Energibesparelsen her er moderat, idet kjøling og varme produseres på en effektiv måte i bygget, men kulverten er en passiv løsning som vil gi konstant bidrag uten behov for tilført energi. På denne måten har man kunnet introdusere termisk masse til et ellers forholdsvis lett bygg.

Kulverter er en kjent teknologi som benyttes sjelden grunnet et forholdsvis høyt kostnadsnivå versus moderat utbytte, men i dette prosjektet så har kan man bruke eksisterende bygningskjeller til kulverten og man har fått til en innovativ løsning for å boikotte kulverten når tilluften ikke bør tempereres. Kulverten er utstyrt med måleutstyr, slik at man kan loggføre luftmengder og påvirkning fra kulverten. På denne måten vil Kilden barnehage gi bedre grunnlag for vurdering av slike løsninger fremover.

CO2 varmepumpe
Prosjektet har en CO2 varmepumpe til oppvarming av tappevann, idet andre varmepumpeløsninger ikke vil kunne levere vann med høy nok temperatur uten å dette påvirker systemvirkningsgraden negativt. CO2 varmepumpen har dermed en energidekningsgrad på nær 100 prosent samtidig med at den har svært høy systemvirkningsgrad, mens andre varmepumper vil typisk ikke overstige 50 prosent.

Det er ikke kjent om CO2 varmepumper er benyttet til dette formål i andre bygg av en lignende størrelse eller funksjon, selv om det finnes prosessanlegg som gjør det. Dermed er bruk av CO2 varmepumpe her innovativt, og har demonstrasjonseffekt for en rekke bygg.

Dualmode ventilering
Bygget ventileres med et balansert ventilasjonsanlegg i oppvarmingssituasjon, mens det i tilfeller uten behov for gjenvinning av varme fra avtrekksluften vil være mulig å åpne luker og lufte den varme luften direkte ut. Dermed reduseres energibruk til vifter betraktelig i denne driftstilstand. Nødvendig avtrekksmengde til toaletter, stellerom osv. sikres ved en egen frittstående vifte som kobles inn når avtrekksdelen av aggregatet stoppes. Bruk av dualmode ventilering er ikke før gjort i en barnehage/undervisningsbygg i Norge.

Energiytelse
Omsorgsbygg har nå en ambisjon om at alle nybygg skal være plusshus fra til 2025. Kilden barnehage har fungert som et lærings- og demonstrasjonsprosjekt. Det spesifikke kravet ble satt i samarbeid med FutureBuilt.

Bygningsintegrerte solceller
Bygningens ytterflater formes som en værhud som knytter sammen tak og vegg til en formmessig helhet. Solcellene er integrerte i takflaten.  Saltakenes vinkel og retning er optimalisert for plassering av solcellepanelene, slik at nødvendig areal for produksjon av solstrøm oppnås.

Konstruksjoner og materialbruk

Prosjektet har høye arkitektoniske og bruksmessige kvaliteter. Prosjektets bærekonstruksjon, takelementer, etasjeskiller og innvendig trapp består i hovedsak av lett massivtre. Det er benyttet miljøvennlige materialer basert på livsløpskostnader, krav om miljødeklarasjoner og substitusjonsplikt.

Andre miljøtiltak

Maksimal avfallsmengde fra byggeriet har vært 25 kg/m² og med en kildesorteringsgrad på minst 85 prosent. I tillegg har det vært tilrettelagt for kildesortering av fem fraksjoner i barnehagen.

Erfaringer

Foreløpig erfaringer for plusshus (jfr Futurebuilts definisjon) er at lavenergibygg egner seg best når det gjelder inneklima og energibruk.

Kilden barnehage har vært et pilotprosjekt for plusshusbarnehager hos Omsorgsbygg. Dette har medført at så å si samtlige barnehager nå bygges som plusshusbarnehager.

Tegninger
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Hundven-Clements Photography
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Hundven-Clements Photography
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Hundven-Clements Photography
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Hundven-Clements Photography
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Hundven-Clements Photography
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Hundven-Clements Photography
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Tove Lauluten
Kilden Barnehage blir Oslos første plusshus på Årvoll i Bjerke bydel.
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Tove Lauluten
Tomten der barnehagen har tidligere vært brukt av sivilforsvaret og deler av den eksisterende bygningsmasse tas vare på.
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Tove Lauluten
Solcellene er integrerte i takflaten. Saltakenes vinkel og retning er optimalisert for plassering av solcellepanelene, slik at nødvendig areal for produksjon av solstrøm oppnås.
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Tove Lauluten
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Tove Lauluten
Klatrerom.
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Tove Lauluten
Barnehagen består av 3 etasjer. Plan 1 og 2 inneholder i hovedsak barnehagearealer med baserom, spiserom, aktivitetsrom og garderober.
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Tove Lauluten
Prosjektets bærekonstruksjon, takelementer, etasjeskiller og innvendig trapp består i hovedsak av lett massivtre.
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Tove Lauluten
Barnehagens uteområdet vil være tilgjengelig for lek, sosialt samvær og rekreasjon også utenom barnehagens åpningstider.
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Tove Lauluten
Den valgte løsningen for oppvarming er basert på varmepumper tilknyttet brønnpark.
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Tove Lauluten
Prosjektet har høye arkitektoniske og bruksmessige kvaliteter. Det benyttes miljøvennlige materialer basert på livsløpskostnader, krav om miljødeklarasjoner og substitusjonsplikt.
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Hundven-Clements Photography
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Hundven-Clements Photography
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Hundven-Clements Photography
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Foto: Hundven-Clements Photography
Tomtesituasjon