futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Rapport
Kistefossdammen barnehage

Barnehage med seks avdelinger som er helt i front når det gjelder pedagogikk, teknologi og bygningsmessig utforming. Prosjektet inngikk i FutureBuilt+, en konkurranseserie som skulle vise at det er mulig å bygge plusshus innenfor alle bygningskategorier og uavhengig av kontekst.
Foto: Tove Lauluten
Prosjektopplysninger
Adresse: Vikingjordet
Lokalisering: Heggedal
Kommune: Asker
Prosjektperiode: 2015-2017
Ferdigstilt: 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Levetids-/samspillsentreprise
Miljøstandard: Plusshus
Forbildeprogram: FutureBuilt
Byggherre: Asker kommune
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Miljørådgiver: Asker kommune
Rådgivende: MOE Rådgivende Ingeniører As (RIV, RIE, spesialrådgiver energi), Høyer FInseth (RIB), COWI (RIBr, RIAku), henrik•innovation ApS
Hovedentreprenør: NCC Building
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Asker kommune har bygget en ny barnehage for 100 barn og 30 ansatte i Heggedal.
Barnehagen er Norges første kommunale plusshus og skal lage mer fornybar energi enn den forbruker gjennomsnittlig per år. Bygget blir forsynt med 100 prosent lokal fornybar energi. Byggets tak er formet med «takhatter» som huser solceller og vinduer, og utformingen er et sentralt element i bygningens energidesign med solen som sin primære ressurs.

Det er i stor grad benyttet trevirke i konstruksjoner og flater. Deler av taket består av elementer i massivtre. Bruk av betong er begrenset mest mulig.
 
Barnehagen ligger i gangavstand fra Heggedal sentrum, som har et godt tog- og busstilbud. Bygget er også godt tilrettelagt for parkering av sykler- og sykkelvogner. Kommunen har etablert et frivillig prøveprosjekt for å motivere familier og ansatte til å bruke miljøvennlig transport til og fra barnehagen, med belønning til de som deltar.

Bygget er tegnet av Christensen & Co Arkitekter, med NCC Building som samspillsentreprenør. Asker kommune er byggherre.

Prosess

Prosjektet startet med at Asker kommune i 2014 lanserte en plusshuskonkurranse for barnehagen, ”Plusshus for powerkids”.  Fem svært kompetente team ble prekvalifisert og deltok i konkurransen. I mars 2015 ble vinnerprosjektet kåret: Solbyen, tegnet av Christensen og CO arkitekter a/s.

Våren 2015 ble det gjennomført prekvalifisering og valg av entreprenør, NCC Construction AS. Samspillsentreprise ble valgt som entrepriseform. Det har vært et tett samarbeid mellom prosjekterende, entreprenør, leverandører og byggherre i detaljprosjektering av løsninger. Det har vært stort fokus på FutureBuilt-målene samt øvrige miljømål, blant annet via en oppstartsworkshop og oppfølging av prosjektets miljøplan.

Økonomi og finansiering

Asker kommune har valgt Kommunalbankens grønne lån for å finansiere FutureBuilt-prosjektene Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall. Asker kommune gjennomførte en anbudskonkurranse for å skaffe finansiering til disse to prosjektene, som er kvalifiserte for såkalt grønn rente. I konkurranse med en rekke andre finansinstitusjoner kunne Kommunalbanken tilby den billigste og beste finansieringen. På ti år vil kommunen spare tre millioner kroner i renteutgifter. Les mer om grønn lånefinansiering her.

Prosjektet har fått også fått følgende tilskudd:
• MNOK 1, 1 fra Enova (Energieffektive nybygg)
• NOK 400 000 fra Husbanken (kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet)
NOK 170 000 fra KlimasatsNøkkeltall

AREALFORBRUK

1220 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 100 barnehageplasser.
Areal BTA 1462 m2
Areal BRA 1448 m2
Oppvarmet areal BRA 1220 m2
Antall beboere/brukere 100
Glassandel 20,2 %
Kompakthetsfaktor 0,7336 m3 volum/m2

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjekt Ferdig I drift
Energi 12 - - -
Materialbruk 7,9 6,1 5,4 -
Transport 21,6 11,5 11,5 -

ENERGI

Netto energibehov: 64 kWh/m² år. Levert energi: 32 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3031).
Energimerke: labelA
Oppvarmingskarakter: lightgreen
Netto energibehov: 64 kWh/m2/år (NS3031)
73 kWh/m2/år passivhusstandard
Beregnet levert energi: 32 kWh/m2/år (NS3031)
41 kWh/m2/år passivhusstandard
Energikilder: Varmepumpe vann-vann, Solceller - elektrisitet, Elektrokjel for vannbåren varme (for å dekke nødsituasjoner)

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 31,4 kWh/m2/år
Ventilasjonsvarme: 4,7 kWh/m2/år
Varmtvann: 7 kWh/m2/år
Viftedrift: 4,3 kWh/m2/år
Pumpedrift: 1,4 kWh/m2/år
Belysning: 6,5 kWh/m2/år
Teknisk utstyr: 9 kWh/m2/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,06 snittverdi
U-verdi gulv: 0,06 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,11 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 0,74 snittverdi
Tetthetsprøving (målt): 0,93 (ved 50 Pa undertrykk)
SFP-faktor ventilasjons 1 kW/(m3/s)
Varmegjenvinneer ventilasjons 85 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum 600 m
Nærmeste høyfr. koll.knutepkt: 600 m
Parkeringsplasser: 15 (pr. 1000 m2)
0,2 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser: 27 (pr 1000 m2)
0,4 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: 1100000 kr
Prosjektstøtte Husbanken: 400000 kr
Miljøtiltak

Klimagassutslipp

Prosjekt Kistefossdammen barnehage ble prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard. Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene transport i drift, stasjonær energi og materialbruk.

Det er utarbeidet klimagassberegninger fasene prosjektert og som bygget. Klimaregnskapet er utført med klimagassregnskap.no. Referansebygg er hentet fra Klimagassregnskap.no versjon 4. Beregning av utslipp fra transport og energibruk er også gjort med Klimagassregnskap.no versjon 4, men prosjektert materialbruk er gjort med versjon 5 av modulen Materialbruk – prosjektert.

Klimagassregnskap «prosjektert» viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 59 prosent og « som bygget» på 61prosent. Sammenlikningsgrunnlaget er et standard referansebygg som ikke er tilpasset barnehagens geometri og terreng.

Klimagassutslipp fra transport er redusert med 47 prosent. For «prosjektert bygg» / «som bygget» er det benyttet en reisevaneundersøkelse utført ved en eksisterende barnehage nær lokaliseringen for Kistefossdammen barnehage. Det vil gjennomføres en reisevaneundersøkelse når barnehagen har vært i drift i to år, som vil gi et nytt grunnlag for beregning av klimautslipp fra transport. Det er prosjektert med tiltak som kan øke andelen som leverer barn i barnehagen med sykkel istedenfor bil. Utenfor inngangen er det sykkelstativ til 40 sykler og 19 plasser for sykkelvogner, hvorav 1/3 under tak. I tillegg er det gode garderober for de  ansatte.

Klimagassutslipp fra energi er beregnet til å være 105 prosent lavere for bygget «som bygget» enn for referansebygget. Reduksjonen i klimagassutslipp er dermed beregnet til å være større enn reduksjonen i energibruk, og stort nok til å gi et negativt utslipp. Dette skyldes at byggets varmepumper har høyere virkningsgrad enn referansebyggets varmepumper og bygget får tilført energi fra solceller på taket, som under bruk ikke har noen utslipp og som produserer nok elektrisitet til å gi et lite netto overskudd.

Klimagassutslipp fra materialer er redusert med 31prosent. Betong, armeringsjern og XPS-isolasjon i fundamenter, vinduer i yttervegger, gipsplater og isolasjon i innervegger samt betong og steinull i yttertak bidrar mest til klimaregnskapet.

Det er lite utslipp fra bæresystemer, som er av tre. Det er også lite utslipp fra dekker, da området med dekke (med en kjeller under) er lite. Mesteparten av gulvarealet er gulv på grunn.

Areal og transport

En reisevaneundersøkelse fra en nabobarnehage viser at cirka 80 prosent av foreldre og ansatte kjører bil i dag. Målet er å redusere andelen med cirka 50 prosent.

Barnehagen ligger i gangavstand fra tog- og busstasjon hvor det er relativt hyppige avganger til Asker sentrum. Det er bredt fortau fra barnehagen til stasjonen, og gode forhold for gange og sykkel. Terrenget er kupert.

Bilparkeringsplassene ligger 150 meter sør for barnehagen, mens sykkelparkeringen har best plassering rett ved inngangen. Det er 40 parkeringsplasser for sykkel og 19 for sykkelvogner og over halvparten er under tak. Parkeringsdekning for bil er cirka 30 prosent lavere enn gjeldende parkeringsnorm.

Det ble laget en mobilitetsplan med forslag til hvordan foreldre og ansatte kunne motiveres til å bruke miljøvennlig transport. Som et resultat er det etablert et prøveprosjekt for ansatte og familier som har pågått siden sommeren 2017. Rundt 30 familier og ansatte deltar. Prosjektet er frivillig, og de som er med belønnes med tilskudd til kjøp av el-sykkel og sykkelvogn, månedskort eller klippekort i svømmehallen. Til gjengjeld forplikter de seg til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra barnehagen vår, sommer og høst. Barnehagen har også to elsykler med sykkeltralle som lånes ut til familier en uke av gangen. Tilbudet er populært. Barnehagen har også to eltransportsykler med plass til 6 barn som de benytter til turer i nærområdet.

Energi

Bygget er et såkalt plusshus basert på FutureBuilts definisjon, hvor barnehagen skal produsere minimum 2440 kWh fornybar overskuddsenergi per år.  
Utgangspunktet er at bygget skal ha et minimalt behov for tilført energi og at energien som brukes er lokal og fornybar. Solceller skal bidra til at bygget produserer overskuddsenergi.

Bygningskroppen er prosjektert med lavenergistandard som utgangspunkt, men overoppfyller en del av kravene. Varmepumpe tilknyttet energibrønner gir vannbåren energi til ventilasjon, oppvarming og varmtvann. Barnehagen har effektive, behovsstyrte tekniske systemer med seksjonering av ventilasjons- og varmesystem. Behov for frisk luft, oppvarming og belysning kan justeres til hver avdelings behov. I fyringssesongen blir varmluft gjenvunnet.

På barnehagens "takhatter" er det montert solceller mot sør. Cirka 300 m² med solceller er nøye plassert for å gi optimale solforhold med minimal skygge, selv ved lav vintersol. Beregnet strømproduksjon fra solcellene er cirka 47 000 kWh/år. Vinduer mot nord gjør det mulig med naturlig ventilering sommerstid.

Konstruksjoner og materialbruk

For å spare materialmengder og tilhørende klimagassutslipp ble bygningskroppen endret fra passivhusstandard til lavenergistandard. En del av lavenergikravene overoppfylles.

Det er benyttet mest mulig trematerialer i bygget. Siden referansebygget for barnehager også er hovedsaklig av tre, gir valg av trematerialer ikke så stor reduksjon av klimagassutslipp.

Gulvkonstruksjonene i bygget var opprinnelig planlagt som helstøpt betongplate. For å redusere betongmengdene i bygget og tilhørende utslipp ble imidlertid en ringmur valgt i stedet. Tomten til barnehagen skråner mot vest. Bygget er trukket lengst mulig mot øst på den flateste delen av tomten slik at ringmuren blir lavest mulig, med minst mulig bruk av betong. Mya av overskuddsmassene fra tomten ble benyttet til opparbeidelse av utomhusområdet for å begrense massetransport og tilhørende utslipp.

Bymiljø og arkitektur

Barnehagen ligger på en naturskjønn tomt som skråner ned mot Kistefossdammen i øst. For øvrig er tomten omgitt av boligbebyggelse og hager. Bygningen og omgivelsene gir gode forutsetninger for å lære barna om energi og miljø, noe som kan gjøre dem til viktige ambassadører for et mer bærekraftig samfunn.

Tomtens kvaliteter har gitt klare føringer for bevaring av vegetasjon i skråningen mot Kistefossdammen, som er et viktig område for fugler. Utearealet er delt opp i én sone for små barn, og én sone for større barn som stimulerer til vilter lek for større barn.
 
Bygget er organisert i et sammenhengende volum for å skape god kontakt mellom avdelingene og gi fleksibilitet på tvers, samtidig som bygningskroppen blir effektiv og kompakt. Barnehagen er organisert som en liten landsby hvor avdelinger og personalområde er utformet som egne ”hus” som tilpasser seg topografien. Byggets utforming stimulerer til nysgjerrighet, utforskerlyst og en følelse av magi. Overalt er det kriker og kroker og rom i barnas målestokk – større rom dedikert til fellesskapet – rom for mange – og ikke minst, rom for få.

Over alle fellesrom, grupperom, og de indre torg, er de karakteristiske takformene, som gir bygningen en hel egen identitet, og som tilpasser bygningen til størrelsen av omkringliggende bygg. 

Tegninger
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Tove Lauluten
Det er satt i gang et prøveprosjekt med belønning til familier og ansatte som går, sykler eller reiser kollektivt.
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Kistefossdammen barnehage under befaring på konferansen FutureBuilt2017
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Tove Lauluten
Det er utstrakt bruk av trevirke i konstruksjoner og overflater.
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Tove Lauluten
Takets markante utforming er et sentralt element i bygningens energidesign, som har solen som sin primære ressurs
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Tove Lauluten
All strøm til varmepumper og el-spesifikk energibehov dekkes av bygningsintegrerte solceller
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Tove Lauluten
Sykkelparkeringen har fått den beste plasseringen rett ved hovedinngangen sammen med 2 HC-plasser
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Tove Lauluten
Plusshuset blir forsynt med 100 % fornybar energi fra bergbrønner og solceller
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Tove Lauluten
Landskapsdrag og vegetasjon i skråningen mot Kistefossdammen bevares
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Tove Lauluten
Lekeareal
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Tove Lauluten
Takhattene sett innenfra.
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Tove Lauluten
Takformene gir gode forutsetninger for et godt inneklima og god akustikk, og legger til rette for bruk av naturlig ventilasjon i sommerhalvåret.
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Christensen og CO arkitekter a/s
Prinsipp miljøkonsept.
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Trond Joelsen, Byggeindustrien
Flyfoto
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Foto: Asker kommune
Kistefossdammen barnehage under bygging (juni 2016).