Flere søkemuligheter

Lokalt møtested og landemerke.

Publisert av: Eline Moe Eidvin/Geirmund Barsnes Sist oppdatert 05.10.2015

Knarvik Kirke ligger på en kupert tomt med utsikt over fjordlandskapet ved Osterfjorden i Nord-Hordaland. Bygningens romlige kvaliteter er inspirert av og tilpasset landskapets terreng, vegetasjon og topografi. Arkitektonisk utforming og sentral beliggenhet gjør bygget til et landemerke i lokalsamfunnet. Kirken skal være et inkluderende lokalt møtested for samvær og tro.

Korte fakta

  • Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Bjarne Aasen, Landskapsarkitekt MNLA
  • Prosjektperiode: 2010 - 2014
  • Arealforbruk: 2250 m2 (brutto BTA)
  • Miljøambisjon: Energimerke: B (Gul)
  • Kostnader: 74 MNOK
  • Utmerkelser: Arkitekturprisen - nominert

Prosjektbeskrivelse

Kirken signaliserer sin funksjon med en sakral, gjenkjennelig form. Spiret, kirkerommet og kapellet understrekes av stigende takflater. Bygningen er inspirert av regionens historiske stavkirketradisjon, ellers har arkitekten lagt vekt på klare og elementære geometrier, materialer og konstruksjoner. Det kompakte bygningsvolumet har en rektangulær plan, og snittet skiller de sakrale rommene i første etasje fra de kulturelle og administrative funksjonene i underetasjen. Et innvendig ”kirketorg” med en åpen trapp forbinder de to nivåene til ett kontinuerlig rom. Kirketorget kan slås sammen med kirkerommet ved hjelp av skyvedører i glass, og kan da romme opp til 500 mennesker.

Byggets ytre form med markante stigende takflater finnes igjen i hovedrommet, i kapellet tilknyttet hovedinngangen og i menighetsrommet under klokketårnet, som alle er tydelige vertikale rom.

Prosess

Etter en prekvalifisering ble fem arkitektkontor invitert av Lindås kirkelige fellesråd til å levere forslag til ny kirke. Forslaget fra Reiulf Ramstad arkitekter ble kåret som vinner av konkurransen, våren 2010.

Etter en prosess med videreutvikling og detaljprosjektering ble bygningsarbeidet startet opp i november 2012. Det ble etablert byggekomité og brukergrupper som samarbeidet med arkitekten med stort engasjement. I forhold til det opprinnelige vinnerutkastet ble bygningskroppens posisjon på toppen av den skrånende tomten trukket noe nærmere sentrum og lagt på en lavere kote i skråningen. De primære bærekonstruksjonene ble også endret fra massivtre til stål, siden denne kombinasjonen ble vurdert til å være den mest egnede og miljøvennlige løsningen for prosjektet samlet sett.

Økonomi/merkostnader og finansering

Lindås kommune bevilget 74 millioner (ikke medregnet moms) til realisering av prosjektet. Den reelle kostnaden lå imidlertid noe høyere, og det måtte settes inn sparetiltak. Dette resulterte bla. i at underetasjen ikke ble ferdig innredet til åpningen av kirken, og det ble gjort store forenklinger i uteområdet i forhold til beplantning, overflatebelegg og kantsteiner. På den andre siden har det blitt mobilisert reserver ved at enkeltpersoner har bevilget ressurser til identifiserbare komponenter som klokkespill, flygel, orgel etc. Det er også lagt ned en betydelig dugnadsinnsats fra menighetens medlemmer til lakking av gulv med mer.

Erfaringer

Av erfaringer har man blant annet i ettertid sett at opprinnelig teknisk rom i under-etasjen har vist seg å ha et noe snaut areal, og det har vært nødvendig å flytte deler av anlegget over til naborommet. Naborommet var i utgangspunkt merket lagerrom, så dette har ikke vært noe stort problem.

Energi

Vannbåren gulvvarme fra elektrisk bergvarmepumpe er brukt som energikilde. I påvente av en økonomisk avklaring, ble det et opphold i prosjekteringsprosessen på ¾ år, og gjeldende byggeforskrift gikk fra TEK 7 til TEK 10. Isolasjonstykkelser ble justert i forhold til dette, og alle stålprofiler (”kuldebroer”) ble dekket inn med min. 10 cm isolasjon (fra tidligere 5 cm). Prosjektet har en kompakt og effektiv planløsning. Gode dagslysforhold er oppnådd til tross et relativt lavt glassareal ved bruk av vinklede smyg.

Konstruksjon og materialbruk

Prosjektets hovedmateriale er tre, og alle overflater utvendig har en homogen kledning av grå selvimpregnert malmfuru. På innvendige gulv, vegger og himlinger er det brukt lys furu.
De primære bærekonstruksjonene ble også endret fra massivtre til stål, siden denne kombinasjonen ble vurdert til å være den mest egnede og miljøvennlige løsningen for prosjektet samlet sett.

Klimatilpasning

Bygget ligger i et område med relativt tøffe klimaforhold med mye vind og nedbør. Oppbygging og detaljer for vegger, tak og glassinnsetting bygger på erfaring fra andre prosjekter lokalisert i ekstreme klimasoner. I løpet av det tidsrommet kirken har vært i bruk ser dette ut til å fungere bra.

Universell utforming

Det ble lagt til grunn i konkurransen at kirken skulle være åpen og inkluderende, med vekt på universell utforming og lave terskler både fysisk og sosialt. Innendørs er alle kirkens funksjoner i et plan lagt på samme gulvnivå og det er heisforbindelse mellom etasjene. I kirkeskipet er det integrert en rullestolrampe opp til alterpodiet.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 2250 m2 (brutto BTA)
Bruttoareal (BTA): 2250 m²

ENERGI

Energimerke: B (Gul)
Energiforbruk: Netto energibehov: 99 kWh/m2 år. Levert energi: 63 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Varmepumpe luft-vann, Elektrokjel for vannbåren varme
Beregnet netto energibehov: 99 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 63 kWh/m²/år (NS3031)

ENERGIPRODUKSJON

Varmeproduksjon: 125 kWh/m²/år

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 30,6 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 29,9 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 7,4 kWh/m²/år
Vifter: 11,3 kWh/m²/år
Pumper: 1,1 kWh/m²/år
Belysning: 15,5 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 2,1 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 1 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 30 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 33,1 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,12 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,17 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,71 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,09 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 1,5 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 2 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 70 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 150 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 150 m

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 74 MNOK
Kvadratmeterpris (kun bygg): 32500 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Kvernhushaugane
Kommune: Lindås
Prosjektperiode: 2010 - 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kirke/krematorium
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kulturbygning
Utmerkelser: Arkitekturprisen - nominert
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Lindås kyrkjelege fellesråd
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Bjarne Aasen, Landskapsarkitekt MNLA
Interiørarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): Rambøll AS
Rådgivere: Norconsult AS (RIB) | Norconsult AS (RIV) | Norconsult AS (RIE) | Reiulf Ramstad Arkitekter AS (RIBfy) | Reinertsen AS (RIBr) | Reinertsen AS (RIA) | Tor Lindrupsen
Hovedentreprenør: Walde Entreprenør AS | 7 Fjell Entreprenør AS
Byggeledelse: Rambøll AS
Underentreprenører: Haugland VVS
Viktige miljøprodukter: Clint
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.