logo_framtidensbygg

Kommunedelplan Sandesund-Greåker

Kommundelplan for Sandesund-Greåker
En ny kommunedelplan for Sandesund-Greåker skal utarbeides som et solid fundament for å legge til rette for en bærekraftig utvikling av området gjennom overordnet planlegging av infrastruktur og bebyggelse. Prosjektet skal være et forbilde på en kommunal planprosess og fange opp framtidige prosjekter.
Foto: Kommune Sarpsborg
Prosjektopplysninger
Lokalisering: Fra Sandeund til Greåker
Kommune: Sarpsborg
Prosjektperiode: 2014-2016
Ferdigstilt: 2016
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling | Landskap og blå-grønn struktur | Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Transport og infrastruktur, Byrom, gater, torg, Friluftsområder, turvei, vannkant
Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Framtidens Bygg
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Planområdet er 4,5 kilometer langt og avgrenses av fylkesvei 109 i nord, Glomma i sør og Rolvsøysund bru og Sandesundbrua i vest og øst. Langs elvebredden er et belte med diverse industri, næring og lagerbebyggelse. Det er to dypvannskaier langs strekningen, hvorav en er offentlig og en er privat. Det er kun få bedrifter som benytter seg av frakt inn og /eller ut med skip. Området er forfallent, og en ny levekårskartlegging avslører levekårsutfordringer i planområdet. Innenfor hovedtransformasjonsområdet er det 30 eiendommer og 23 eiere. Mellom Glomma og fylkesvei 557 er det i hovedsak større industri og lagerbygninger, mens det mellom fylkesvei 557 og fylkesvei 109 er det større andel små, private boligeiendommer. De fleste eiendommene er små, smale og til dels med store terrengforskjeller som gjør det vanskelig å utarbeide disse som enkeltprosjekter. Prosess og medvirkning er derfor meget viktig i forbindelse med dette planarbeidet.

Området har en attraktiv beliggenhet i et terreng som heller mot syd med gode solforhold og utsikt ut over elvelandskapet. Med kommunens begrensende tilgang på arealer er transformasjon av dette området viktig for å kunne ta en del av den forventede veksten i årene framover. En viktig del av planarbeidet vil være å oppnå god og effektiv arealutnyttelse uten at det går utover bo- og rekreasjonskvaliteten. Områdets terrengmessige og infrastrukturelle utfordringer gjør knutepunktsutvikling til et viktig tema for kommunedelplanarbeidet.

Formålet med utviklingen av området er å transformere og fortette området på en klimavennlig måte med større andel av bolig- og næring og mindre andel lager og industrbygg som ikke er avhengig av beliggenhet ved elven.

Prosess

Det ble i 2011 laget en stedsanalyse av planområdet som ser på utfordringer, potensial og muligheter. Det er også flere som har laget masteroppgaver om hele eller deler av området. Det ble i forkant av oppstart av planarbeidet gjennomført dialogmøter med flere av grunneierne langs strekningen. I mai 2013 ble et oppstartsnotat for planarbeidet politisk behandlet. Forslag til planprogram ble politisk behandlet 12. desember 2013 og planprogrammet ble vedtatt i løpet av sommeren 2014. En lokalklimaanalyse er utarbeidet (vedlegg under "mer informasjon"). Kommunen går nå i gang med verneverdivurdering med tilstandsanalyser. Oppstartsmøte blir i oktober 2014.

Status / klimagassregnskap

Pr. oktober 2018 er prosjektet ikke realisert. Klimagassregnskap er ikke foretatt siden prosjektet ikke var realisert da Fremtidens bygg ble avsluttet.

Økonomi

Arbeidet med utarbeidelse av kommunedelplan for området er på et tidlig stadium og det forventes foreløpig ikke andre kostnader enn eventuelt ved behov for konsulentbistand til utredninger i forbindelse med konsekvensutredning eller til workshops og annet kommunikasjons- og informasjonsarbeid.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

224 182 BYA (fotavtrykk til all bebyggelse)

ENERGI

TRANSPORT

Avstand til sentrum 1600 m
Nærmeste høyfr. koll.knutepkt: 750 m
Miljøtiltak

Planarbeid

kommunal plan / metodeutvikling / stedsanalyse
Kommunedelplanen er et overordnet dokument og det er viktig at det i utarbeidelsen settes tydelig miljøambisjoner for videre utvikling av området. I første omgang vil det derfor være en målsetting at den overordnede bebyggelsesstrukturen og infrastrukturen skal utarbeides som et solid fundament for å legge til rette for en bærekraftig utvikling.

Klimagassutslip

byomforming / bymiljø
Det legges opp til at ny bebyggelse skal oppfylle passivhusnivå/Tek15. Det gjøres en vurdering av hvilke eksisterende bygninger som bør rehabiliteres i stedet for å rive og bygge nytt.

Areal og transport

kollektivtrafikk / styrking av sentrum / tilrettelegging for syklister/fotgjengere / utvikling av knutepunkter

Området er langt og smalt og deles opp av langsgående infrastruktur. Infrastrukturen er en stor utfordring i dette planarbeidet. Området fremstår i dag som både fysisk og mentalt frakoblet sine omgivelser.

Det er god kollektivdekning i området (Glommaringen langs fylkesvei 109) og det er kort vei til Sarpsborg sentrum fra den vestre delen av planområdet (ca 1 km fra Sandesund til Sarpsborg torg). Målsettingen er å etablere en god bussforbindelse fra bolig- og næringsområder til kollektivlinjen på riksvei 109 (avgang hvert 7,5 minutt i rushtiden). Men vel så viktig er det å legge best mulig til rette for gående og syklende, blant annet ved å prioritere disse trafikantgruppene i flere eksisterende tverrforbindelser som i dag er bilveier. (Tverrforbindelsene (under/overgangene) har ikke framkommelighet for bil, men mellom fylkesvei 557 og fylkesvei 109 er veiene alminnelige boliggater.)

Østfoldbanen går diagonalt gjennom området mellom de to fylkesveiene og er en stor barriere på tvers av området. Ved en utvidelse til to jernbanespor innen 2026 vurderes å flytte jernbanen. Ny trasé vil sannsynlighvis legges nord for planområdet og etterbruk av eksisterende banespor er derfor et tema i planarbeidet. Kommunen fått pålegg fra jernbaneverket om at eksisterende jernbanetrasé må opprettholdes i plankart. En mulig løsning er at kommunen utarbeider to planforslag.

Områdets terrengmessige og infrastrukturelle utfordringer gjør knutepunktutvikling til et viktig tema for kommunedelplanarbeidet.

Energi

Den tekniske infrastrukturen i området er gammel. Men unntak av ett enkelt tilfelle, er VA anlegget i hovedsak fra før 1950 og alle VA ledninger innenfor planområdet må legges om.

Østfold Energi har tidligere hatt konsesjon for fjernvarme i området. Det ønskes å undersøke ulike potensial for lokal energiproduksjon f.eks. ved å se på elven som ressurs.

Klimatilpasning

klimatilpasningstiltak
Hovedfokus i planarbeidet ligger på flom- og skredfare. Deler av den flate strekningen langs elven er innenfor en sone med fare for vann i kjeller mens et mindre område kategoriseres som oversvømt areal ved 200 års flom i temakartet til kommuneplanens arealdel. Gjennom reguleringsplanarbeid for mindre, avgrensede områder er det utredet dårlige grunnforhold og steder med forurenset grunn. Dette er alle hensyn det må legges vekt på å finne gode løsninger for i områdeutviklingen.

Kulturminne

stedsanalyse

Området har blå-grønne kvaliteter som ikke er opparbeidet eller tatt i bruk. Det er derfor et stort uutnyttet potensial for rekreasjon innenfor planområdet. Området har en lang elvefront med blanding av kantvegetasjon og kaikant eller brygge.

Sykkel- og turstien «Glommastien» har trasé langs fylkesvei 557, men er ikke tilrettelagt for syklende og gående. Denne skal flyttes nærmere elvebredden og knyttes opp mot kulturminner innenfor planområdet. Kulturminnene varierer fra jettegryter til helleristninger og industri- og ferdselsrelaterte kulturminner. I området har det blant annet vært både teglverk, tømmerfløting, skipsverft og fergetrafikk.

Det ønskes å gjennomføre en overordnet vurdering av verneverdi og teknisk tilstand for bygninger (tilstandsrapport nivå 1) med fokus på området mellom fylkesvei 557 og elvebredden. Noe av bygningsmassen bør rehabiliteres for å ivarta og videreføre områdets karakter.

Tegninger
Kilder
Tekst og bilder: Karoline Bergdal, Enhet plan og samfunnsutvikling, Sarpsborg kommune
Arkitekt: Ikke ennå avgjørt
Foto: Kommune Sarpsborg
Område Oversikt
Arkitekt: Ikke ennå avgørt
Foto: Kommune Sarpsborg
Området har en god beliggenhet i bybåndet mellom Sarpsborg (gult) og Fredrikstad (rosa)
Arkitekt: -
Foto: Kommune Sarpsborg
Industri fra 1905: Sarpsborg mekaniske verksted
Arkitekt: -
Foto: Sarpsborg kommune
Stemning ved Glomma
Arkitekt: -
Foto: Sarpsborg kommune
Stemning ved Glomma
Foto: Kommune Sarpsborg
Østfoldbanen ved gammel bruovergang som nå er revet.
Greåker industriområde