Kommunikasjonsstrategi

  Sist oppdatert 18.10.2012

Forord

Oslo Arkitektforening har siden 2005 vært inne i en endringsprosess. I endringskomiteens notat, datert 11.01.07, heter det:

«Oslo Arkitektforening er i liten grad til stede i det offentlige meningsskifte. Foreningen har i liten grad vært i stand til å være en aktiv aktør i større plan- og utredningsprosesser som høringsinstans, eller i å ivareta sine medlemmers interesser i konkrete diskusjoner i media. Dette er oppgaver som er viktige og arenaer som får større betydning. ... Foreningen er i dag ikke til stede som aktør i dette feltet, har liten påvirkningsmulighet og blir i liten grad benyttet som samtalepartner i beslutningsprosesser som har stor betydning for byens utvikling og arkitekturens vilkår.»

Som en konsekvens av å møte denne utfordringen, har Oslo Arkitektforening utarbeidet en kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjonsstrategien er blitt til med eksterne og interne innspill og spesielt fra medlemmene i foreningens styre. Strategien vil være under kontinuerlig utvikling iht endrede krav fra foreningens medlemmer, fra samfunnet generelt og ikke minst i forhold til utviklingen innen kommunikasjonsteknologien som gjøre ulike typer kommunikasjon mulig. Foreningen ønsker derfor innspill til å videreutvikle strategien velkommen.


Oslo, 15.05.2008

Styret i OAF

Forankring


Kommunikasjonsstrategien er forankret i foreningens vedtekter § 1 a, der det blant annet heter:

."Foreningen er Oslo-arkitektenes ansikt utad og skal styrke den faglige og kollegiale standard innad. Den skal være et debattforum der alle viktige saker for arkitektene og for deres tilknytning til samfunnet blir tatt opp og belyst."

 

Hovedmål


. Oslo Arkitektforening ønsker gjennom en kommunikasjonsstrategi å oppnå en god dialog mellom foreningens medlemmer og mellom foreningen og medlemmene. Videre ønsker foreningen å bli en synlig og aktiv aktør i arkitektur- og samfunnsdebatten.

 

Målgrupper


. OAFs medlemmer
. Medier
. Oslo kommune
. Andre faggrupper
. Allmennheten

 

Delmål


OAF har satt følgende delmål for sitt kommunikasjonsarbeid på to nivåer: i forhold til medlemmer og mht kommunikasjon mot omverdenen. OAF ønsker:

1. å bli en bedre forening for medlemmene, både som faglig og sosial arena

2. å gi medlemmene et større eierforhold til foreningen

3. å være medlemmenes talerør utad og representere deres sak, både mht faglige og    administrative utfordringer

4. å øke etterspørselen etter medlemmenes kompetanse.

5. å bidra til god dialog og samarbeid med relevante instanser og institusjoner. foreninger og forbund, som f eks NAL, Oslo kommune med mer.

6. å bidra til god dialog og samarbeid med NAL.

7. å være en aktiv aktør i den offentlige arkitektur- og samfunnsdebatten

8. å synliggjøre seg utad

9. å synliggjøre seg i Oslo og Akershus

 

Strategi1. OAF ønsker å bli en bedre forening for medlemmene, både som faglig og sosial arena.

Dette delmålet kan oppnås ved:
- å arrangere forelesninger og presentasjoner som i dag

- å arrangere tilstelninger som i dag (sommerfest, julefest og likn.)

- å tilstrebe at foreningens tilbud tilfredsstiller alle foreningens medlemmer

- å invitere til etablering av undergrupper innen foreningen, som f eks den nyetablerte seniorgruppa

- å invitere til faglige debatter gjennom bl a prosjektdiskusjon via f eks Arkitektnytt og foreningens webside (www.arkitektur.no).

Det innebærer at foreningen webside forbedres ved at f eks diskusjonsbloggen gjøres operativ og kjent og at det etableres en mer synlig foreningsseksjon i Arkitektnytt som inviterer til diskusjoner og faglig debatt

- å invitere til kreative innspill til foreningens arbeid og være gode til å følge dem opp.


2. OAF ønsker å gi medlemmene et større eierforhold til foreningen
Dette delmålet kan oppnås ved:

- å kommunisere klarere foreningens mål og budskap til medlemmene
Det innebærer at foreningens mål og budskap blir klart definert og videre formidles og foreningen innhenter informasjon om hva medlemmenes ønsker og forventninger i realiteten er

- å være mer lydhør i forhold til medlemmenes ønsker og forventninger


3. OAF ønsker å være medlemmenes talerør utad og representere deres sak, både mht faglige og administrative utfordringer
Dette delmålet kan oppnås ved:

- å identifisere hva medlemmenes faglige og administrative utfordringer er

- å vurdere hvem som best kan formidle dette budskapet

- å finne relevante måter å formidle dette budskapet på


4. OAF ønsker å øke etterspørselen etter medlemmenes kompetanse.
Dette delmålet kan oppnås ved:

- å identifisere markedet

- å identifisere et generelt behov i markedet og hvordan arkitektenes kompetanse kan bidra til å dekke behovet

- å finne måter å kommunisere dette ut i markedet på


5. OAF ønsker å bidra til god dialog og samarbeid med relevante instanser og institusjoner.
Dette delmålet kan oppnås ved:

- å vurdere hvilke institusjoner som er relevante samarbeidspartnere. Viktige aktører kan være:
Oslo kommune, AHO, Nasjonalmuseet - Arkitektur, Arkitektenes Rådgivningstjeneste, Norsk Form, Oslo Teknopol, Bolig- og byplanforeningen, forskningsinstituttene etc

- å vurdere hva man kan samarbeide om og hvordan det kan gjøres.


6. OAF ønsker å bidra til god dialog og samarbeid med NAL.
Dette delmålet kan oppnås ved:

- å invitere til et mer konkret administrativt og faglig samarbeid

- å invitere til avklaring mht hva som er et nasjonalt og lokalt ansvar


7. OAF ønsker å være en aktiv aktør i den offentlige arkitektur- og samfunnsdebatten.
Dette delmålet kan oppnås ved:

- å bli en viktig debattant og en tydeligere premissleverandør i den offentlige arkitektur og samfunnsdebatten.

Det innebærer at foreningen selv, gjerne gjennom styret, vurderer hvordan man kan bidra. Det bør være en hovedregel at styremedlemmer står fritt til å uttale seg på et subjektivt grunnlag. Dersom mulig sendes utkast til presseartikler på forhåndshøring for kommentarer hos styrets medlemmer, f.eks. med 24 timers svarfrist.

- å jobbe tettere i forhold til kommunen - politikere og fagfolk.

- å jobbe tettere mot media, både fagpresse, dagspresse og TV.
Det innebærer at foreningen selv, gjerne gjennom styret, har muntlig og skriftlig kompetanse til å bidra optimalt i ulike typer debattfora. Relevant kompetanse kan eventuelt gis styremedlemmer via opplæring.

- å vurdere om det er særlige saker vi bør engasjere oss i. Ta initiativ til saker og følge opp slike initiativ.

- å oppnå en klarere og mer ambisiøs offentlig arkitekturpolitikk, der ung og nyskapende arkitektur inngår som en naturlig del.


8. OAF ønsker å synliggjøre seg utad.
Dette delmålet kan oppnås ved:

- å markedsføre seg bedre gjennom ulike typer arrangementer, både egenarrangerte og andre relevante arrangementer. Viktige arrangementer kan være:
Prisutdelinger, Oslo Åpne Hus, TAB - Tverrfaglig Forum for Byutvikling, Triennalen etc


9. OAF ønsker å synliggjøre seg i Oslo og Akershus.
Dette delmålet kan oppnås ved:

- å definere klart foreningens geografiske virkeområde.

- å identifisere hvilke faglige utfordringer som karakteriserer de ulike deler av foreningens geografiske virkeområde.

- å vurdere hvordan disse ulike utfordringene kan møtes gjennom offentlig debatt.

- å bidra til fagkritisk refleksjon blant medlemmene.